Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Universitatea de Stat din Moldova

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Invățământul superior ca mecanism aI ingineriei sociale și naționale în RSS Moldovenească
dr. Rotaru Liliana
2021 - 2022
2Contestarea actelor executorului judecătoresc
dr. Coban Igor
2021
3Discursul identitar al operei Mitropolitului Gurie Grosu
dr. Grossu Silvia
2021
4Contractele în mediul online: tendințe și perspective
Rusnac Aliona
2021 - 2023
5Reformarea instituției persoanei fizice în dreptul civil
dr. Ţurcan Daniela
2021 - 2022
6Dimensiuni cognitive, afective și comportamentale ale personalității formate în spațiul virtual fcvberspace3
,dr. Paladi Aliona
2021 - 2022
7Elaborarea dispozitivelor pentru dezinfectarea vestimentației și echipamentului personalului care intră în contact cu purtătorii de SARS-CoV-2, (TEHMED COVID)
dr. Nica Iurie
2020 - 2021
8Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea şi modelarea factorilor de mediu.
dr.hab Paladi Florentin
2020 - 2023
9Consolidarea achiziţiilor publice durabile în Republica Moldova
dr.hab Ulian Galina
2020 - 2023
10Identificarea, evaluarea şi perfecţionarea unor noi procedee de sporire a ratei de creştere a peştilor, de diminuare a impactului maladiilor şi de îmbunătățire a valorificării furajelor în cadrul instalaţiilor piscicole de tip închis alimentate cu apă circulantă
dr. Rusu Vadim
2020 - 2023
11Abordarea epistemologică a dezvoltării personale și a educației pentru societate: de la strategiile trans disciplinare la finalitățile pragmatice ale societății actuale din Republica Moldova
dr. Bogatu Eugenia
2020 - 2023
12Patrimoniul arheologic din epoca fierului în regiunea Nistrului mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cercetare interdisciplinară și valorificare științifică
dr. Zanoci Aurel
2020 - 2023
13Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului
dr. Ciobanu Rodica
2020 - 2023
14Cadrul conceptual, metodologic și managerial al educației non-formale în Republica Moldova
dr.hab Bodrug-Lungu Valentina
2020 - 2023
15Materiale nanostructurate avansate pentru aplicații termoelectrice și senzori
dr.hab Nica Denis
2020 - 2023
16Produse noi, inovative cu performanțe remarcabile în medicina (biofarmaceutica). Elucidarea mecanismelor moleculare și celulare ale acțiunii acestor produse noi și argumentarea folosirii lor la eficientizarea tratamentului unor patologii
dr.hab Gulea Aurelian
2020 - 2023
17Materiale și structuri multifuncționale pentru detectarea radiațiilor electromagnetice
dr. Vatavu Sergiu
2020 - 2023
18Fotosensibilizatori pentru aplicații în terapia fotodinamică și fotovoltaică
dr. Potlog Tamara
2020 - 2023
19Sisteme dinamice multivoce, perturbări singulare, operatori integrali și structuri algebrice neasociative
dr.hab Perjan Andrei
2020 - 2023
20Protecția consolidată a drepturilor pacientului în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală
dr.hab Sadovei Nicolai
2020 - 2023
21Biostimulatori noi pentru agricultura ecologică
dr. Trofim Alina
2020 - 2021
22Elaborarea inhibitorilor moleculari de proliferare a celulelor de cancer de proveniență organică în baza sărurilor unor tiosemicarbazone N(4)- substituite
ing.,dr. Graur Vasile
2019
23Elaborarea noilor produse pentru inhibiție în sinteza endogenă a compușilor cancerigeni, formați la nitrozarea medicamentelor
dr.hab Gonţa Maria
2018 - 2019
24Designul și asamblarea moleculară a compușilor coordinativi mono-și polinucleari ai elementelor d cu liganzipolidentați
dr. Palamarciuc Oleg
2018 - 2019
25Design-ul și sinteza chimică a agenților moleculari cu proprietăți, antimicrobiene și antifungice în calitate de potențiale medicamente autohtone
dr.hab Gulea Aurelian
2018 - 2019
26Dezvoltarea infrastructurii centrelor de cercetare ale Universității de Stat din Moldova: Microscopie de forță atomică în caracterizarea materialelor avansate
dr. Vatavu Sergiu
2017 - 2018
27Grafenul și nanostructurile grafen/Au pentru spectroscopia superficială amplificată Raman și managementul termic eficient
dr.hab Nica Denis
2017 - 2018
28Traumă, strategii de supraviețuire şi probleme de reintegrare socială în memoriile victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească. Cercetări în raioanele din centrul Republicii Moldova
dr. Cojocaru Ludmila D.
2017 - 2018
29Algoritmi de soluționare a problemelor de optimizare pe sisteme stochastice
dr. Lazari Alexandru
2017 - 2018
30Design-ul și asamblarea moleculară a compușilor coordinativi ai fierului cu tranziție de spin
dr. Palamarciuc Tatiana
2017 - 2018
31Instrumente manageriale şi informaţionale pentru stimularea cercetării în universităţi
dr.hab Paladi Florentin
2016 - 2018
32Sisteme microalgale utilizate pentru reducerea emisiilor de CO2 de la fermentatia biomasei
dr. Covaliov Victor
2016 - 2018
33„ENERGIA VERDE”: BIOTEHNOLOGII INOVAŢIONALE ŞI REACTORI COMBINATE
dr. Covaliov Victor
2016 - 2017
34Desig-nul raţional a moleculelor magnetice în baza compuşilor cordonativi ai manganului
dr. Palamarciuc Oleg
2016 - 2017
35Obţinerea în cultură a noilor specii de alge cianofite
dr. Donţu Natalia - 2016
dr. Dobrojan Sergiu - 2017
2016 - 2017
36Materiale avansate in biofarmaceutica.Sinteza chimica, proprietati anticancer si antibacteriene
dr.hab Gulea Aurelian
2016 - 2017
37Elaborarea modelelor și a algoritmilor eficienți de rezolvare a problemelor de optimizare cu caracter aplicativ pe structuri discrete
dr.hab Cataranciuc Sergiu
2015 - 2016
38Obţinerea biogazului cu valoare calorifică înaltă ca sursă de „energie verde” din deşeuri agro-industriale: tehnologia intensivă şi bioreactorul com- plex
dr. Covaliov Victor
2015 - 2016
39Designul și sinteza chimică a inhibitorilor moleculari cu proprietăți biomedicale
dr.hab Gulea Aurelian
2015 - 2016
40CECMI – integrator al cercetării de excelență în domeniul matematicii și TIC
dr. Damian Florin
2015 - 2016
41Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească (anii 1940-1941, 1944-1953). Cercetări în raioanele din centrul Republicii Moldova
dr. Cojocaru Ludmila D.
2015 - 2016
42Centre rezidenţiale şi aşezări rurale din silvostepa pruto-nistreană în mileniul I a. Chr. – prima jumătate a mileniului I p. Chr.
dr.hab Niculiţă Ion
2015 - 2018
43Elaborarea procedeelor de epurare a apelor reziduale de poluanţi greu bipodegradabili şi compoziţia, autopurificarea chimică, posibilităţi de valorificare a apelor din bazinul Nistrului de jos
dr.hab Gonţa Maria
2015 - 2018
44Fenomene fononice și termoelectronice în materiale nanostructurizate.
dr.hab Nica Denis
2015 - 2018
45Strategii de elaborare a inhibitorilor moleculari antitumorali de o noua generaţie. Sinteza, proprietăţi şi mecanisme de acţiune
dr.hab Gulea Aurelian
2015 - 2018
46Politicile Republici Moldova în domeniul diasporei în contextul acordului de asociere cu Uniunea Europeană: consolidarea rolului diasporei în dezvoltarea statului de origine
dr.hab Moşneaga Valeriu
2015 - 2018
47Substanţele biologic active ca bază a valorificării biotehnologiilor moderne în modularea şi adaptarea proceselor metabolice ale organismelor vii
dr.hab Crivoi Aurelia
2015 - 2018
48Valorizarea patrimoniului naţional documentar al Republicii Moldova (surse istorico-religioase)
dr.hab Gumenâi Ion
2015 - 2018
49Istoricul învăţământului superior din Republica Moldova prin instituţii: Universitatea de Stat din Moldova
dr.hab Eremia Ion
2015 - 2018
50Procese de interacţiune a ionilor elementelor de tranziţie şi pământuri rare cu defecte native şi de fon în mono- şi nanocristalele compuşilor II-VI
dr.hab Nedeoglo Dumitru
2015 - 2018
51Interferențe dintre viața profesională și cea privată. Aspecte interculturale, experiențe locale și strategii de intervenție
dr. Cojocaru Natalia
2015 - 2018
52Studiul filologic al textelor religioase în limba română, publicate la Chişinău în secolul al XIX-lea
dr.hab Condrea Iraida
2015 - 2018
53Activizarea agenţilor chimici prin coordinare pentru obţinerea produselor inovative noi
dr. Bulmaga Petru
2015 - 2018
54Implementarea tehnologiilor de biologizare şi ecologizare a proceselor pedofuncţionale în condiţii de regim irigat şi neirigat prin utilizarea algelor azot fixatoare în calitate de fertilizatori
dr.hab Şalaru Victor
2015 - 2018
55Modele matematice si calcul performant in solutionarea problemelor cu caracter aplicativ
dr.hab Cataranciuc Sergiu
2015 - 2018
56Concepţia şi metodologia de realizare a conexiunii şi continuităţii între şi intra cicluri de învăţământ superior din perspectiva cadrului calificărilor şi clasificatorului de ocupaţii
dr.hab Guţu Vladimir
2015 - 2018
57Dispozitive optoelectronice şi de înregistrare a informaţiei optice obţinute pe bază de materiale semiconductoare multifuncţionale şi de structuri nanolamelare
dr.hab Gaşin Petru
2015 - 2018
58Structura şi funcţionarea epibiozelor în hidroecosistemele naturale şi antropizate în vederea elaborării măsurilor de diminuare a prejudiciului socio-economic
dr. Rusu Vadim
2015 - 2018
59Dezvoltarea sistemelor informatice inteligente orientate pe familii de probleme decizionale cu aplicare în educaţie şi cercetare
dr. Căpăţână Gheorghe
2015 - 2018
60Literatura în spaţiul reprezentărilor: între Est şi Vest
dr. Şleahtiţchi Maria
2015 - 2018
61Structuri algebrice, geometrice şi sisteme de evoluţie
dr.hab Perjan Andrei
2015 - 2018
62Celule solare multi-jonctiune pe baza straturilor subțiri nanostructurate din semiconductori organici și anorganici
dr. Potlog Tamara
2015 - 2018
63Sinteza, structura şi proprietăţile compuşilor coordinativi ai metalelor tranzitive cu liganzi polidentaţi pentru studiu nano-dimensional
dr. Palamarciuc Tatiana
2015 - 2016
64Metode numerice şi algoritmi de aflare a strategiilor optime în problemele de dirijare a sistemelor dinamice deterministe şi stochastice
dr. Lazari Alexandru
2015 - 2016
65Convertarea termoelectrică eficientă a energiei în bază nanofirelor cristalin-amorfe cu secţiunea transversală variabilă pentru asigurarea unei securităţi energetice
dr.hab Nica Denis
2014 - 2015
66Elaborarea suportului hard şi soft pentru portarea aplicaţiilor complexe pe infrastructuri regionale de supercalculatoare
dr. Corşac Oleg
2014 - 2015
67Proiect de creare şi susţinere a start-up-urilor: Tîrgul start-up-urilor „Cele mai bune idei inovative”
dr.hab Ciocanu Gheorghe
2014
68Design-ul şi asamblarea unor noi magneţi moleculari pe baza precursorilor de mangan(III) cu derivaţi ai tiosemicarbazidei
dr.hab Gulea Aurelian - 2015
dr.hab Revenco Mihail - 2013
dr.hab Revenco Mihail - 2014
2014 - 2015
69Sinteză chimică a moleculelor cu proprietăţ antituberculoase, antimicrobiene şi antifungice.
dr. Ţapcov Victor
2014 - 2015
70Transportul fononic în grafenul bistrat „twisted”
dr.hab Nica Denis
2014 - 2015
71Elaborarea tehnologiei de obţinere, dirijare a conductibilităţii şi nanostructurării a oxidului de zinc monocristalin pentru aplicaţii în optoelectronică şi fotonică
dr. Colibaba Gleb
2014 - 2015
72Optimizarea condiţiilor de cultivare a algei Nostoc flagelliforme şi valorificarea potenţialului nutriţional în condiţiile Republicii Moldova
dr. Dobrojan Sergiu
2014 - 2015
73Metode numerice de soluţionare a problemelor de optimizare stochastice.
dr. Capcelea Titu
2014 - 2015
74Noi materiale moleculare magnetice ale Cu şi Fe cu liganzi polifuncţionali derivaţi ai aldehidei salicilice şi 2-formilpiridinei pentru aplicaţii analitice, catalitice şi dispozitive electronice
dr. Palamarciuc Oleg
2014 - 2015
75Modele şi metode combinatorice pentru rezolvarea problemelor teoriei orarurilor şi a problemelor pe grafuri şi structuri geometrice.
dr.hab Cataranciuc Sergiu
2013 - 2014
76Stimularea biochimică a proceselor anaerobe şi elaborarea reactorului miltifuncţional pentru obţinerea şi condiţionarea hidrogenului molecular şi a biometanului
dr. Covaliov Victor
2013 - 2015
77Elaborarea suportului instrumental pentru portarea aplicațiilor complexe pe clastere regionale
dr. Hâncu Boris
2013 - 2015
78Metode numerice de soluţionare a problemelor variaţionale şi de control optimal stochastic
dr. Lazari Alexandru
2013 - 2014
79Designul si sinteza chimică a inhibitorilor moleculari cu proprietăti biomedicale
dr.hab Gulea Aurelian
2013 - 2014
80Convertoare fotovoltaice pe bază de compuşi binari cu straturi nanostructurate de TiO2
dr. Potlog Tamara
2013 - 2014
81Surse de cromofori naturali pentru dispozitive cu aplicatii in biofotonica pe baza de structuri supramoleculare de ADN functionalizat.
dr.hab Gonţa Maria
2013 - 2014
82Filologia secolului XXI. Ediţia V. Creativitatea lingvală: de la semn la text
dr. Şleahtiţchi Maria
2012
83Metode fizice în chimia coordinativă şi supramoleculară, ediţia a XVII-a
dr.hab Turtă Constantin
2012
84Conferinţa de Fizică „In memoriam Mihai Marinciuc” Conferinţa de Fizică „In memoriam Mihai Marinciuc” Conferinţa de Fizică „In memoriam Mihai Marinciuc”
dr. Abramciuc Valeriu
2012
85Conferinţă ştiinţifică cu participare internaţională „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”
dr.hab Ciocanu Gheorghe
2012
86Violenţa în Sud-estul european: discurs, practică şi mesaj. Societate. Politică. Religie. Cultură.
dr. Dragnev Emil
2012
87Conferinţa a XX-a la Matematică aplicată şi industrială
dr.hab Cioban Mitrofan
2012
88Educaţie prin cercetare – garant al performanţei învăţămîntului superior
dr.hab Revenco Mihail
2012
89Suprimarea transportului fononic în nanofirele din siliciu, modulate cu puncte cuantice, pentru aplicaţii termoelectrice şi termoizolante
dr.hab Nica Denis
2012 - 2013
90Metode de analiză numerică şi optimizare pentru problemele deterministe şi stochastice decizionale
dr. Capcelea Titu
2012 - 2013
91Elaborarea tehnologiei de cultivare a algei cianofite fixatoare de azot Anabaenopsis sp. pentru obţinerea biomasei de fertilizant biologic
dr. Dobrojan Sergiu
2012 - 2013
92Tehnologii interactive pentru cercetare şi învăţământ inovaţional
dr.hab Ciocanu Gheorghe
2012
93Studiul asimptotic al sistemelor dinamice de evoluţie
dr.hab Perjan Andrei
2012 - 2014
94Modele şi metode matematice, bazate pe calcul performant la soluţionarea problemelor aplicative
dr.hab Soltan Petru
2012 - 2014
95Sisteme algebrice şi geometrie discretă, aspecte teoretice şi aplicative
dr.hab Ciocanu Gheorghe
2012 - 2014
96Elaborarea şi fabricarea mostrelor pilot de purtători şi dispozitive pentru înregistrare holografică în timp real
dr. Corşac Oleg
2011 - 2013
97Elaborarea metodelor şi algoritmilor numerici de soluţionare a problemelor decizionale dinamice cu aplicaţii
dr. Rusu Galina
2011 - 2012
98Bioreactor combinat cu obţinerea produselor utile si randament înalt de biometan ca sursa energetica alternativa
dr. Covaliov Victor
2011 - 2013
99Transportul fononic şi proprietăţile termoelectrice ale nanostructurilor uni- şi bidimensionale şi ale mediilor biologice
dr.hab Nica Denis
2011 - 2014
100Comunităţile est-carpatice din mileniul I a. Chr. - prima jumătate a mileniului p. Chr. în context Sud-Est European
dr.hab Niculiţă Ion
2011 - 2014
101Cercetări fundamentale în domeniul proiectării şi asamblării template a reactivilor organici, combinaţiilor coordinative şi a materialelor magnetice noi
dr.hab Revenco Mihail
2011 - 2014
102Design-ul şi sinteza dirijată a inhibitorilor moleculari de proliferare a celulelor de cancer cu aplicare ulterioară în oncologie
dr.hab Gulea Aurelian
2011 - 2014
103Procese electronice şi radiative în materiale semiconductoare II-VI, activate de ionii metalelor de tranziţie şi pământurilor rare
dr.hab Nedeoglo Dumitru
2011 - 2014
104Tehnologia şi procesele fizice în materialele semiconductoare multifuncţionale şi a structurilor în baza lor pentru energetica fotovoltaică şi optoelectronică
dr.hab Gaşin Petru
2011 - 2014
105Reglarea proceselor vitale şi ameliorarea potenţialului biotic al organismelor vii ca bază fundamentală pentru biotehnologiile moderne
dr.hab Crivoi Aurelia
2011 - 2014
106Reconceptualizarea formării profesionale iniţiale şi continue a specialiştilor din perspectiva interconexiunii învăţământului superior şi a mediului economic
dr.hab Guţu Vladimir
2011 - 2014
107Studierea şi valorificarea patrimoniului documentar privind istoria Republicii Moldova
dr.hab Gumenâi Ion
2011 - 2014
108Elaborarea tehnologiilor de selectare şi cultivare dirijată a tulpinelor de alge producătoare de principii biologic active şi utilizarea biomasei algale.
dr.hab Şalaru Vasile
2011 - 2014
109Studiul proceselor ecochimice si elaborarea tehnologiilor de tratare a mediul ambiant
dr.hab Duca Gheorghe
2011 - 2014
110Evoluţia situaţiei sociolingvistice în Republica Moldova în condiţiile integrării europene
dr.hab Condrea Iraida
2011 - 2014
111Politici publice cu privire la reîntoarcerea şi reintegrarea migranţilor de muncă în Republica Moldova din perspectiva integrării europene
dr.hab Moşneaga Valeriu
2011 - 2014
112Cercetarea dimensiunilor psihologice ale calităţii vieţii în mediul educaţional din perspectivă regională durabilă
dr.hab Platon Carolina
2011 - 2014
113Modele matematice şi metode de soluţionare a problemelor de optimizare şi analiză numerică cu aplicaţii
dr.hab Soltan Petru
2011 - 2014
114Metodologii şi tehnologii moderne ale produselor software (PS)
dr. Andrieş Ion - 2014
dr. Andrieş Ion - 2013
dr. Andrieş Ion - 2012
dr. Magariu Nicolae - 2011
2011 - 2014
115Strategia ciclurilor evolutive şi realizarea potenţialului productiv al animalelor acvatice poichiloterme în limitele şi dincolo de arealul lor natural
dr. Rusu Vadim - 2014
dr. Rusu Vadim - 2013
dr. Silitrari Elena - 2012
dr. Silitrari Elena - 2011
2011 - 2014
116Studii fundamentale ale structurilor algebrice, geometrice şi de evoluţie cu aplicaţii în cristalofizică şi control
dr.hab Jitaraşu Nicolae
2011 - 2014
117Rolul afluenţilor în formarea compoziţiei chimice a apelor fluviului Nistru şi izvoarele din bazinul Nistrului са ecosisteme naturale şi surse de apă potabilă şi pentru irigare
dr. Gladchi Viorica
2011 - 2012
118Elaborarea tehnologiei de obţinere şi nanostructurare a semiconductoarelor II-VI cu conductibilitatea înaltă şi banda interzisă largă şi soluţiilor solide aplicabile in optoelectronică şi fotonică
dr.hab Nedeoglo Dumitru
2011 - 2012
119Influienţa surfactanţilor asupra proceselor de tratare a apelor reziduale de coloranţi textili
dr.hab Gonţa Maria
2011 - 2012
120Epurarea complexă anaerobă a apelor reziduale provenite de la industria de producere a alcoolului cu obţinerea biogazului si sedimentelor utile.
dr. Covaliov Victor
2011 - 2012
121Materiale catodice nanostructurate pentru pilele de combustie cu electrolit oxid solid(SOFC)
dr. Bulimestru Ion
2010 - 2012
122Gestionarea durabilă a solurilor antropizate prin monitorizare şi tehnologii ecologice de remediere
dr. Leşanu Mihai
2010 - 2012
123Metode de soluţionare a problemelor de optimizare pe grafuri şi reţele şi aplicaţii
dr.hab Cataranciuc Sergiu
2010 - 2011
124Elaborarea primului catalog electronic „Baza de date a algoflorei” pentru utilizare în biotehnologia obţinerii biomasei comestibile şi substanţelor biologic active
dr.hab Şalaru Vasile
2010 - 2012
125Expertiza artefactelor din patrimoniul Republicii Moldova şi studii structurale a materialelor fizico-chimice şi a proceselor tehnologice de formare a producţiei pe baza lor prin Spectroscopie în Infraroşu cu Transformare Fourier (FTIR)
dr.hab Evtodiev Igor
2010
126R - Tehnologia vizuală a produselor SOFTWARE,cu un spectru larg de aplicare
dr. Magariu Nicolae
2010 - 2011
127Implementarea tehnologiilor biologiei moleculare în identificarea mutaţiilor ce determină patologiile genetice
dr.hab Moşin Veaceslav
2010
128Bloc motorizat de scanare tridimensională pentru Spectrometrul Raman Confocal
dr. Leporda Nicolae
2010
129Achiziţionarea utilajului pentru cercetarea distribuţiei impurităţilor şi a mecanismului de trecere a curentului în celulele solare CdS/CdTe
dr.hab Gaşin Petru
2010
130IMPACTUL DIABETULUI ZAHARAT ASUPRA STĂRII FUNCŢIONALE A GLANDELOR ENDOCRINE PE FONDUL ADMINISTRĂRII EXTRASELOR DIN PLANTE MEDICINALE
dr. Bacalov Iurie
2010
131Echipamentul şi utilajul necesar pentru multiplicarea speciilor valoroase şi implementarea lor în diverse ramuri a economiei naţionale.
dr. Ciorchina Nina
2010
132Impactul diabetului zaharat asupra stării funcţionale a glandelor endocrine pe fondul administrării extraselor din plante medicinale.
dr.hab Melnic Boris
2010
133Metode numerice avansate de rezolvare a ecuaţiilor integro-diferenţiale şi a problemelor de optimizare cu aplicaţii
dr. Capcelea Titu
2010 - 2011
134Elaborarea complexelor din plante medicinale autohtone utilizate în reglarea metabolismului
dr. Bacalov Iurie
2010 - 2011
135Dirijarea fluxurilor fononice în structurile nanodimensionale: rolul proceselor 3-fononice “Normal” şi “Umklapp”
dr.hab Nica Denis
2010 - 2011
136Straturi nanostructurate ZnХCd1- Х S obţinute prin diferite metode pentru realizarea celulelor solare pe bază de CdTe
dr. Potlog Tamara
2010
137Conductibilitatea termica fononică în suprafeţele 3-dimensionale,formate din puncte cuantice In(Ga)As\GaAs si (Si)Ge\Si
dr.hab Pocatilov Evghenii
2010
138Celule solare TCO/CdS/CdTe de eficienţă înaltă cu straturi nanometrice de CdS
dr.hab Gaşin Petru
2010
139Identificarea experienţelor inter-culturale acumulate în rezultatul migraţiei
dr. Pistrinciuc Vadim
2010
140Structuri topologice şi aplicaţiile lor în analiză şi teoria automatelor
dr.hab Cioban Mitrofan
2010 - 2011
141Creşterea economică durabilă în Republica Moldova prin asigurarea stabilităţii sistemului financiar naţional în contextul integrării regionale
dr.hab Chistruga Boris
2010 - 2011
142Comportări asimptotice şi control în sisteme de evoluţie guvernate de ecuaţii diferenţiale
dr.hab Perjan Andrei
2010 - 2011
143Modele matematice moderne şi aplicarea acestora la soluţionarea problemelor de optimizare discretă cu caracter aplicativ
dr.hab Soltan Petru
2010 - 2011
144Cercetarea patrimoniului cultural şi natural al Complexului Muzeal Ţipova-Saharna pentru sporirea vizibilităţii lui ştiinţifice
dr. Buzilă Varvara
2010
145Catolicismul în politica confesională şi ideologema religioasă a Imperiului Rus
dr.hab Gumenâi Ion
2009 - 2010
146Tineretul în faţa dilemei civilizaţionale: în baza materialelor din Republica Moldova şi sudul Federaţiei Ruse
dr.hab Moşneaga Valeriu
2009 - 2010
147Migranţii moldoveni în Federaţia Rusia în condiţiile crizei financiare globale: dispoziţiile migraţioniste, orientările valorice, problemele încadrării în cîmpul muncii, adaptării şi protecţiei sociale
dr. Cheianu-Andrei Diana
2009 - 2010
148Crearea şi aprobarea modelului plurifactorial deprivării espectaţionale a comportamentului politic în condiţiile societăţii aflate in transformare
dr. Tanasă Ruslan
2009 - 2010
149Posibilităţile şi limitele influenţei comunicaţionale efective din partea societăţii civile asupra instituţiilor de stat
dr. Bucataru Igor
2009 - 2010
150Structuri compozite la scară nanometrică în baza materialelor organice/anorganice pentru dispozitive luminescente şi structuri difracţionale
dr.hab Andrieş Andrei
2009 - 2010
151Centrul Inovaţional Ştiinţifico-practic în Business şi Administrarea Afacerilor – integrarea cercetărilor ştiinţifice şi a învăţământului superior în domeniul businessului şi administrării
Certan Simion
2009
152Perspectivele evoluţiei oraşelor mici şi mijlocii în Republica Moldova la scară regională, prin prisma priorităţilor dezvoltării durabile
dr. Chirică Lazăr
2009
153Методологические и ценностные составляющие в научном познании человека
dr.hab Crivoi Aurelia
2009 - 2010
154Rolul afluenţilor asupra formării calităţii apelor fluviului Nistru şi Studiul calităţii apei izvoarelor/cişmelelor din bazinul Nistrului ca surse de alimentare cu apă şi pentru irigare
dr. Gladchi Viorica
2009 - 2010
155Istoria Moldovei. Vol. V. Republica Moldova
dr.hab Cozma Valeriu
2009 - 2010
156Elaborarea şi racordarea la acquis-ul comunitar a cadrului normativ privind valorificarea durabilă şi managementul resurselor acvatice
dr.hab Guceac Ion
2009 - 2010
157Epurarea şi condiţionarea apelor reziduale ale complexelor agro-industriale pentru irigarea culturilor agricole
dr. Covaliov Victor
2009 - 2010
158Tratarea apelor reziduale textile de coloranţi prin aplicarea metodelor de oxidare cu apă oxigenată în combinaţie cu metodele de coagulare – electroflotare
dr.hab Gonţa Maria
2009 - 2010
159Elaborarea tehnologiei de obţinere a nanostraturilor pe bază de compuşi GaInP/GaAs(InP) prin metoda de epitaxie din fază gazoasă pentru aplicaţii la dispozitive fotovoltaice
Gorceac Leonid
2009 - 2010
160Noi structuri nanometrice multistrat semiconductoare cu aplicaţii în tehnologia conversiei şi stocării energiei
dr.hab Evtodiev Igor
2009 - 2010
161Tehnologii noi de obţinere a preparatelor antioxidante de origine naturală
dr. Zosim Liliana
2009 - 2010
162Implementarea unei tehnologii efective de neutralizare a sedimentelor cleioase din vinificaţie cu conţinut de cianuri
dr. Nenno Vladimir
2009 - 2010
163Utilizarea izoenzimelor şi marcherilor moleculari în determinarea calităţii seminţelor la floarea soarelui
dr. Port Angela
2008 - 2009
164Elaborarea tehnologiilor de obţinere a biomasei algale ieftine prin utilizarea în calitate de mediu de cultivare a apelor reziduale
dr.hab Şalaru Vasile
2008 - 2009
165Argumentarea economică a activităţilor de producere în sectorul agrar al Republicii Moldova
dr.hab Stratan Alexandru
2008 - 2009
166Spectrele energetice ale purtătorilor de sarcină în suprareţelele 3-dimensionale formate din puncte cuantice de diferită formă: influenţa parametrilor materiali şi a dezordonării slabe
dr.hab Nica Denis
2008 - 2009
167Proprietăţile optice şi de transport ale superreţelelor formate din puncte cuantice
dr.hab Pocatilov Evghenii
2008 - 2009
168Elaborarea şi aplicarea metodelor inovaţionale în instruirea la distanţă
dr. Căpăţână Gheorghe
2008 - 2009
169Optimizarea condiţiilor de păstrare a produselor alimentare, punînd în evidenţă activitatea moleculelor de apa în sisteme eterogene, utilizînd metodele de rezonanţă magnetică nucleară şi termogravimetria
dr. Bîrcă Maria
2008 - 2009
170Compozite mesonanometrice mixte-precursori pentru sorbanţi şi catalizatori performanţi
dr.hab Guţanu Vasile
2008
171Elemente fotovoltaice şi celule solare pe bază de CdTe pe suporturi flexibile
dr. Potlog Tamara
2008
172Optimizarea conductibilităţii termice pentru dispozitivele nanoelectronice
dr. Zincenco Nadejda
2008
173Proceduri analitice, simbolice şi numerice pentru sisteme dinamice perturbate tare, probleme de modelare matematică şi control optimal
dr.hab Glavan Vasile
2008 - 2009
174Poliedre, descompuneri şi varietăţi hiperbolice
dr. Damian Florin
2008 - 2009
175Elaborarea metodologiei studiului complex al omului
dr.hab Melnic Boris
2008 - 2009
176Fotodegradarea substanţelor organice în sistemele acvatice modelate şi apele naturale
dr.hab Duca Gheorghe
2008 - 2009
177Studierea proceselor de obţinere, proprietăţile nanocatalizatorilor şi a starturilor catalitice metal-oxid pentru distrucţia fotocatalitică a poluanţilor organici persistenţi
dr.hab Covaliova Olga
2008 - 2009
178Controlul genetic al restaurării androfertilităţii la floarea-soarelui cu ASC.
dr.hab Duca Maria
2008 - 2009
179Cercetarea proceselor de fotosensibilizare a formelor active ale oxigenului în sistemele din nanocristale semiconductoare pentru aplicaţii biomedicinale
dr. Boldîrev Serghei
2008 - 2009
180Chimia coordinativă şi fotofizica unor noi aza-analogi ai compuşilor 1,3-dicarbonilici
dr.hab Revenco Mihail
2008 - 2009
181Elaborarea tipologiei complexe geodemografice a dezvoltării populaţiei rurale din Belarus şi Republica Moldova în baza analizei comparativ-geografice
dr.hab Sochircă Vitalie
2008 - 2009
182Echipament pentru cercetarea proceselor fotochimice în ecosistemele acvatice
dr. Goreaceva Nelli
2008