Implementarea tehnologiei de producere a snack-urilor prin metode inovative de prelucrare

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Iuşan Larisa Demian
17.80015.5107.217T
Institutul de Tehnologii Alimentare
2017
SRL Triodor
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
BiotehnologieTransfer tehnologic2017-01-01 - 2018-12-31
2017
Proiectul are ca scop utilizarea materiei prime autohtone în vederea obţinerii produselor alimentare de tip snack. În urma implementării proiectului în anul 2017 se vor obține următoarele rezultate: - Se va selecta materia primă autohtonă şi ingredientelor pentru fabricarea produselor alimentare de tip snack-uri. - Se va stabili compoziţia fizico-chimică a materiei prime şi ingredientelor pentru fabricarea produselor alimentare de tip snack-uri. - Se va determina valoarea nutritivă şi energetică a materiei prime. - Se va alege sortimentul de produse de tip snack. - Se vor selecta metodele de pregătire a materiei prime şi ingredientelor pentru procesul tehnologic de obţinere a snack-urilor. - Vor fi elaborate reţete preventive de produse de tip snack. - Se va procura utilajul necesar pentru completarea liniei tehnologice la întreprinderea „Triodor” SRL în scopul fabricării produselor de tip snack. - Va fi aprobată linia tehnologică de producere a snack-urilor la întreprinderea „Triodor” SRL, Rezident al Parcului Științifico-Tehnologic ”Academica”. - Se va întocmi procesul-verbal privind procurarea, montarea şi încercarea utilajului pentru fabricarea produselor de tip snack. - Se vor perfecta regimurile optimale de obţinere a produselor de tip snack. - Se vor fabrica mostre experimentale de produse de tip snack.
2018
- Reţete de produse de tip snack; - Schema tehnologică de fabricare a produselor de tip snack; - Parametrii optimali ai procesului tehnologic de fabricare a produselor de tip snack. - Lot experimental de produse de tip snack fabricat în condiţii industriale, - Indicii fizico-chmici şi microbiologici ai mostrelor de produse de tip snack din lotul experimental, - Proces-verbal al degustării produselor de tip snack, - Anteproiect Standard de firmă „Produse extrudate de tip snack”, - Instrucţiune tehnologică „Produse extrudate de tip snack” (Anteproiect), - Publicarea şi diseminarea rezultatelor ştiinţifice obţinute (2-3 teze la conferinţe ştiinţifice naţionale/internaţionale, 1-2 articol în revistă ştiinţifică specializată în domeniul industriei alimentare. - Elaborarea şi prezentarea raportul privind realizarea rezultatelor preconizare.
2017
500.0
2017
0.0