Sinteza şi studiul compuşilor coordinativi noi ai elementelor de tip 3d eficienţi în elaborarea biotehnologiilor avansate

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Bulhac Ion Ilie
08.819.05.06A
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.Fundamental2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Vor fi obţinuţi noi compuşi de diferită nuclearitate, studiate proprietăţile lor catalitice selective în procesele microbiologice şi fizico-chimice în funcţie de particularităţile structurale.
2009
Vor fi obţinuţi noi chelaţi ai cuprului, cobaltului şi zincului în baza dioximelor, tiosemicarbazidei şi derivaţilor ei, acizilor ftalici; va fi descifrată structura, stabilite proprietăţile fizico-chimice şi activitatea biologică a compuşilor obţinuţi. Vor fi selectaţi compuşi coordinativi cu proprietăţi de stimulatori şi reglatori ai activităţii enzimatice hidrolitice la unele micromicete de genurile Penicillium, Aspergillus.
2008
110.0
2009
110.0
2008
0.0
2009
0.0