Estimarea sănătăţii populaţiei în relaţie cu factorii de risc ambientali

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Friptuleac Grigore Efim
11.817.09.34A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Pentru anul 2011 se preconizează a obţine rezultate preliminare referitor la modificările calităţii apei folosite în scopuri potabile din apeductele alimentate din r. Prut în dinamica anilor, evidenţiaţi indicatorii relevanţi ai calităţii apei. Vor fi acumulate date despre morbiditatea generală şi specifică a populaţiei ce foloseşte apa respectivă, se vor cuantifica formele morbide specifice pentru diferit grad de poluare a apei furnizate centralizat. Se vor estima sursele principale şi căile de pătrundere a poluanţilor persistenţi în mediul ambiant şi în produsele alimentare din raioanele pilot. Se va evalua nivelul şi intensitatea aplicării pesticidelor în perioada aa. 2005-2007; se va efectia estimarea igienică a condiţiilor de muncă în sistemul de chimizare din agricultură. Se vor evidenţia formele morbide specifice pentru diferit grad de poluare a factorilor de mediu cu substanţe chimice din grupa HPA şi pesticide. În rezultat se vor căpăta rezultate primare referitor la unele dependenţe existente dintre indicatorii calităţii apei, gradul de poluare a mediului cu substanţe chimice din grupa HPA şi pesticide şi unii indicatori ai stării de sănătate a populaţiei. Rezultatele obţinute vor fi discutate la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Datele vor fi implimentate în activităţile: Seviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice; Medicinei primare, în procesul didactic al studenţilor, rezidenţilor, medicilor, doctoranzilor în medicină, sub formă de seminare, lecţii, publicaţii (articole, teze) în ediţii ştiinţifice din ţară şi străine.
2012
Vor fi efectuate investigaţiile sanitaro-chimice de laborator ale calităţii apei din apeductele r.Prut (staţia de tratare, reţea şi consumator) şi sursele alternative de apă potabilă (sonde, fîntîni de mină), adiacente fluviului cu evaluarea igienică a lor. Se va estima calitatea apei din apeductele r.Prut în baza datelor retrospective ale investigaţiilor de labVa fi evaluată starea de sănătate a populaţiei din lunca r. Prut în dependenţă de calitatea apei folosite în scop potabil în dinamică (anii 2005-2011). Se va estima, ca rezultat al investigaţiilor de laborator, gradul de poluare a apei din ecosistemul r. Prut pe parcursul traseului sursă–consumator cu determinarea indicatorilor calităţii apei, relevanţi pentru sănătate. Va fi determinat gradul de contaminare a factorilor de mediu, produselor alimentare şi a organismului uman cu pesticide şi preparate din grupa hidrocarburilor aromatice policiclice (HPA). Vor fi obţinute rezultate referitor la morbiditatea populaţiei în dependenţă de nivelul de contaminare a produselor alimentare cu pesticide şi HPA şi morbiditatea profesională a populaţiei din sfera agricolă, implicate în procesul de transportare, păstrare şi aplicare a pesticidelor.orator efectuate în dinamica ultimilor 5 ani. Vor fi studiaţi indicatorii stării de sănătate a populaţiei în vederea identificării formelor morbide dependente de calitatea apei.
2013
Vor fi obţinute date noi ce refl ectă gradul de poluare a surselor de apă potabilă din ecosistemul râului Prut. Vor fi determinate particularităţile ce favorizează variaţiile sezoniere şi multianuale ale calităţii apei potabile. Vor fi determinaţi indicii stărilor morbide şi premorbide ale populaţiei induse de calitatea apei estimate. Va fi determinat nivelul de contaminare a produselor alimentare cu hidrocarburi policiclice aromatice (HPA) şi pesticide. Vor fi obţinute rezultate referitor la interdependenţa dintre gradul de contaminare a produselor alimentare cu reziduuri de pesticide şi HPA şi starea de sănătate a populaţiei. Se va determina acţiunea mutagenă a substanţelor investigate.
2014
Vor fi obţinute date privind starea actuală a calităţii apei potabile a surselor din lunca râului Prut cu evaluarea indicatorilor calităţii apei şi aranjarea lor în dependenţă de agresivitate. Va fi estimat nivelul de risc al acţiunii factorului hidric asupra stării de sănătate a populaţiei în vederea elaborării măsurilor necesare pentru ameliorarea condiţiilor de aprovizionare cu apă şi diminuarea acţiunii nefavorabile asupra sănătăţii populaţiei. Vor fi obţinute rezultate referitor la starea actuală de contaminare a mediului cu hidrocarburi aromatice policiclice şi pesticide cu determinarea riscului de afectare a sănătăţii pentru diverse grupuri de populaţie. Vor fi elaborate măsuri profilactice în scopul diminuării acţiunii factorilor de risc asupra sănătăţii populaţiei.
2012
1099.0
2013
1131.7
2014
1218.9
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0