Cercetarea şi elaborarea mecanismelor de fortificare a sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului organizaţional

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Briceag Silvia Serghei
11.817.08.67A
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2011-01-01 - 2013-12-31
2011
Crearea bazei de date a instituţiilor de învăţămînt din mun.Bălţi, ONG, instituţii medicale de urgenţă, Secţia de Asistenţă Socială din cadrul APL. Documentarea pe problema fortificării sănătăţii: se va crea şi se va implementa programul în vederea informării beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului. Efectuarea sondajului de opinii cu privire la valoarea sănătăţii angajaţilor. Sensibilizarea eşantionului de cercetare cu referinţă la problema sănătăţii organizaţionale. Elaborarea suportului ştiinţifico-teoretic.
2012
Vor fi evaluate şi sistematizate rezultatele activităţii de sensibilizare a eşantionului de cercetare cu referinţă la problema sănătăţii organizaţionale. Vor fi determinate şi evaluate cauzele (factorii de risc fizici şi psihosociali) şi efectele negative ale acestora asupra sănătăţii organizaţionale. Vor fi analizate şi sistematizate datele obţinute în urma investigaţiei realizate. Va fi determinat nivelul de distress organizaţional al angajaţilor din diverse medii ocupaţionale. Vor fi analizate şi sistematizate datele obţinute cu referinţă la distress organizaţional.
2013
Vor fi elaborate strategii, programe şi efectuate acţiuni în vederea fortificării sănătăţii psihice a angajaţilor. Vor fi implementate programele de fortifi care a sănătăţii psihice a angajaţilor prin promovarea a 5 seminare *20 pers. Va fi determinată eficienţa programelor de fortifi care a sănătăţii angajaţilor şi va fi organizată o masă rotunda cu patronii şi angajaţii din cadrul eşantionului de cercetare - 1*25 pers. Va fi editat suportul ştiinţifi co-aplicativ. Va fi organizată conferinţa naţională cu participare internaţională „Fortificarea sănătăţii angajaţilor prin suprimarea stresului organizaţional”. Va fi elaborat şi prezentat raportul cu privire la implementarea proiectului.
2011
66.0
2012
67.4
2013
72.5
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0