Mijloace tehnice competitive pentru tehnologii agricole durabile

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Păsat Igor Efrem
20.80009.5007.23
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“
Proiecte din cadrul programelor de stat
V.3) Materiale, tehnologii și produse inovativeAplicativ2020-01-01 - 2023-12-31
2021
Scopul lucrării: elaborarea mijoacelor tehnice competitive pentru tehnologii agricole durabile. Activitatea și dezvoltarea: sectorului agroalimentar pe de o parte, precum și industriei constructoare de mașini pe de o altă parte, au o importanță strategică pentru Republica Moldova, fiind indispensabile, atât în scopul asigurării securității alimentare cât și domeniul exportului de mărfuri. După cum arată practica mondială, în condițiile actuale, aceste obiective pot fi atinse doar prin asigurarea competitivității producției date, care la rândul ei depinde atât de tehnologia și dotarea tehnică, cât și de concepțiile constructive utilizate. Tendințele dezvoltării agriculturii și industriei din ultimele decenii au ca scop atât ridicarea productivității, micșorarea sinecostului, cât și diminuarea impactului ecologic și social. Astfel, ridicarea nivelului dotării tehnice presupune atât îmbunătățirea performanțelor tehnico-economice ale mașinilor tradiționale, cât și implementarea unor noi tipuri, adecvate noilor tehnologii. În cadrul proiectului propus, se vor efectua cercetări, în baza cărora vor fi elaborate: noi mijloace tehnice pentru protecția plantelor cu utilizarea tehnologiilor conservative, precum și mijloace tehnice pentru efectuarea lucrărilor de bază și auxiliare în agricultură. Tematica propusă este următoarea: - Elaborarea mașinii de stropit autopropulsate pentru tratarea culturilor de câmp; - Cercetarea construcțiilor mașinilor de stropit cu rampă și elaborarea elementelor constructive pentru sporirea eficienței și fiabilității lor; - Studiul și elaborarea mașinii de stropit livezi cu ventilare- pulverizare locală; - Studiul și elaborarea construcției optime a mașinii de stropit cu protecție pneumatică a jetului pulverizat; - Elaborarea sistemelor modulare multifuncționale pentru mașinile de stropit; - Elaborarea mașinilor de stropit cu rampă, dotate cu sisteme de copiere a reliefului; - Elaborarea manipulatorului detașabil cu capacitate de 0,5 tf purtat pe tractor; - Elaborarea manipulatorului staționar cu capacitate de 2,0 tf instalat pe tractor; - Elaborarea estacadei mobile pentru urcarea încărcătoarelor sau animalelor în autofurgoane sau camioane; - Studiul și elaborarea atelierelor mobile de asistență tehnică în condiții de câmp; - Studiul și elaborarea spălătoriei redislocabile cu apă reciclabilă, destinată tehnicii agricole; - Cercetarea proceselor dinamice aferente lucrului mașinilor de stropit; - Elaborarea grupului electrogen atașabil la tractor. - Elaborarea utilajului pentru lucrarea solului între rânduri din livezi; - Elaborarea utilajului pentru lucrarea solului în rândurile plantațiilor multianuale; - Elaborarea tocătorului de coarde a viței-de-vie în grămezi; - Utilaj pentru producerea înlocuitorului de lapte la creșterea animalelor. Lucrările legate de elaborarea mijloacelor tehnice prevăd toate etapele - studiu de prefezabilitate, elaborarea sarcinii tehnice, elaborarea documentaţiei de schiță, confecţionarea, cercetarea şi încercarea mostrelor sau machetelor experimentale, precizări și corecții la documentația de construcție, elaborarea documentației de exploatare. Aplicarea soluţiilor tehnice argumentate ştiinţific, precum și utilizarea sistemelor electronice de comandă și control, va duce la implementarea unor noi mașini performante. Ca rezultat proiectul va contribui la: ridicarea competitivității producătorilor autohtoni precum și diminuarea impactului ecologic al activităților agricole, atât prin dotare cu noi mașini eficiente, cât și prin valorificarea mai deplină a potențialului celor existente. Atingerea acestor obietive vor contribui la creșterea nivelului de trai al lucrătorilor din agricultură și industria constructoare de mașini, ceea ce ar opri exodul forței de muncă calificată spre alte domenii de activitate sau alte țări.