Univers politic, cultural-spiritual şi rural în Ţara Moldovei de la medieval la modern (în context european)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Eşanu Andrei Ilie
15.817.06.14A
Institutul de Istorie al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Vor fi depistate şi prelucrate arheografic materiale documentare inedite privind Țara Moldovei în cadrul relaţiilor internaţionale şi relaţiile populaţiei rurale a Moldovei cu comandamentul militar rus în anii 1809-1812; va fi elaborat planul-prospect al sintezei Viaţa rurală din Ţara Moldovei până la începutul sec. al XIX-lea; vor fi aduse contribuţii la studierea operei știinţifice a lui Dimitrie Cantemir. Vor fi întreprinse cercetări istoriografice şi documentare referitoare la structurile demografice şi categoriile sociale, relaţiile de proprietate, de producere, administrative, familiale, mentalităţile, cotidianul, cultura şi spiritualitatea din Ţara Moldovei din perioada de trecere de la medieval la modern în context european. Va fi realizată radiografia problemelor şi depistate materiale documentare privind societatea rurală la nivel regional, referitoare la spaţiul pruto-nistrean, aflată sub administraţia turco-tătară (în anii 1699-1809), precum şi a specificului ţinutului Iaşi, situat pe ambele maluri ale Prutului. În cadrul grupului de lucru cu tema: „Marile Puteri și problema Basarabiei (a doua jumătate a sec. al XIX-lea – prima jumătate a sec. al XX- lea)” va fi sondată sustenabilitatea, analizat și elucidat gradul de cercetare a temelor individuale, elaborate și aprobate concepția și structura studiilor monografice și a culegerilor de studii și materiale privind următoarele subiecte: Franța și Rusia la Conferința de Pace de la Paris din 1856 și problema Basarabiei; va fi realizat studiul privind politica externă a Germaniei în sud-estul european în perioada cancelarului Otto von Bismarck și chestiunea Basarabiei la Congresul de Pace de la Berlin din 1878; va fi analizată chestiunea Basarabiei la Conferința de Pace de la Paris din 1919 – 1920 și Tratatul Basarabiei din 28 octombrie 1920; va fi descrisă relația româno-italienă și problema Basarabiei între 1918-1941; va fi elucidată problema Basarabiei în cadrul relațiilor româno-americane în anii 1918-1941 și factorul sovietic; va fi descrisă chestiunea Basarabiei în contextul relațiilor URSS cu România, SUA și Marea Britanie în anii celui de-al doilea Război Mondial și la Conferința de Pace de la Paris din 1947 (abordare istoriografică); Problema Basarabiei în cadrul sistemului de relații internaționale din perioada 1918-1940, în abordarea istoriografiei sovietice și ruse contemporane.
2016
În 2016 vor fi depistate și prelucrate arheografic cc. 600 documente istorice din Arhiva Națională a RM din perioada 1808-1809 care vor fi înglobate în volumul al II-lea a seriei Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în perioada războiului ruso-turc din 1806-1812. Volumul va fi pregătit și recomandat spre tipar. Va fi finisat lucrul asupra monografiei colective Univers rural în Ţara Moldovei până la începutul sec. XIX. Populaţie, instituţii, relaţii agrare, mentalităţi, tradiţii culturale şi spiritualitate (cc. 25-27 c.a.) Vor fi aduse noi contribuţii la cercetarea operelor știinţifice în limba latină a lui Dimitrie Cantemir: Historia moldo-vlachica și De antiquis et hodiernis Moldaviae nominibus; vor fi pregătite pentru tipar o serie de studii referitoare la Neamul Cantemireștilor. Va fi continuată munca de cercetare și depistare în arhive străine referitoare la Țara Moldovei în relațiile internaționale (sec. XVI-XVII), la problema cartea și tipar prin prisma istoriei Bibliotecii mănăstirii Noul-Neamț; studiate aspecte ce țin de evoluția sub aspect de habitat rural și evoluție social-economică în ținutul Iași și în teritoriile moldave aflate sub stăpânirea turco-tătară. În cadrul grupului de lucru „Marile Puteri și problema Basarabiei (a doua jumătate a sec. al XIX-lea – prima jumătate a sec. al XX-lea)” vor elaborate capitole ale unor monografii individuale ce țin de problematica basarabeană în context internațional. Se preconizează publicarea unui șir de studii și participarea la foruri academice naționale și internaționale în problematica proiectului
2017
Investigațiile se vor axa pe patru direcții principale prevăzute pentru al treilea an de elaborări. În primul rând, vor fi continuate cercetările și depistarea de noi documente istorice necunoscute din Arhiva Națională a Republicii Moldova precum și în cele din Polonia, Rusia, România ș.a. în vederea completării culegerilor de documente interne privitoare la situația Țării Moldovei în perioada războiului ruso-turc din 1806-1812 (coordonatori mem. cor. D. Dragnev și cercet. șt. L. Svetlicinâi ), precum și de documente privitoare la Moldova în relațiile internaționale din sec. XVI-XVIII păstrate mai cu seamă în Rusia (alcăt. V. Constantinov). Pe această direcție va fi finisat lucrul la vol. III a culegerii „Documente privitoare la istoria Țării Moldovei în perioada războiului ruso-turc 1806-1812”. În al doilea rând, vor fi elaborate capitole ale unor monografii individuale referitoare la constituirea și evoluția aparatului diplomatic al Țării Moldovei (sec. XIV – încep. sec XVIII); la politica externă a domnilor fanarioți (sec. XVIII – încep. sec XIX); la teritoriile din sud-estul Moldovei sub stăpânire turco-tătară (1699-1808); la familie și relații de familie în Moldova (sec XVIII – încep. sec XIX); la satul moldovenesc cu formele lui de habitat și de structuri socio-economice în sec. XVI-XVII și la așezările rurale din ținutul Iași (situat în mare parte în stânga Prutului) în evoluția lor istorică (sec. XV – încep. sec. XIX); la structurile și categoriile sociale din Moldova: stăpâni și supuși (sec. XVII – mijlocul sec. XVIII); va fi continuată cercetarea și descrierea științifică a bibliotecii Mănăstirii Noul Neamț; la evoluția bisericii ortidoxe din Moldova în sec. XVIII realizate de doctor hab. I. Chirtoagă, doctori S. Tabuncic, A. Furtună, A. Felea, V. Mischevca, T. Candu, S. Bacalov, I. Cereteu. În al treilea rând, vor fi elaborate studii introductive, note și comentarii la operele latine ale lui D. Cantemir „Viața lui Constantin Cantemir” și „Descrierea Moldovei” (autori acad. A. Eșanu și doctor V. Eșanu). În al patrulea rând, vor fi redactate și pregătite pentru tipar monografiile: „Anul 1812. Anexarea Basarabiei de către Imperiul Rusiei” de V. Mischevca, „Suntem urmașii Romei. Pagini din istoria poporului român” de I. Chirtoagă și „Paisianismul în contextul cultural și spiritual sud-est și est european (sec. XVIII XIX)” de V.Pelin și îngrijită de A.Eșanu și V.Eșanu; lucrarea colectivă „Univers rural în Țara Moldovei până la începutul sec. XIX. Populație, instituții, relații agrare, mentalități, tradiții culturale și spirituale” (coord. și redactor D. Dragnev); culegerea „Documente privitoare la istoria Țării Moldovei în perioada războiului ruso-turc 1806-1812”, vol. II (coord. D. Dragnev, L. Svetlicinâi); precum și catalogul alcătuit de V. Pelin „Manuscrise românești din sec. XIII-XIX în colecții străine. Rusia, Ucraina, Bielorusia” (coord. și red. șt. acad. A. Eșanu și V. Eșanu).
2015
2460.8
2016
2563.2
2017
2545.3
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0