Organizarea spaţială a sistemelor teritoriale sub acţiunea factorilor naturali şi antropici

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Nedealcov Maria Ion
15.817.02.15F
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeFundamental2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Va fi actualizată baza informaţională de date și identificați factorii meteo-climatici de risc asociați schimbărilor climatice. Vor fi calculați și elaboraţi indicatori regi- onali, care vor sta la baza estimării factorilor meteo-climatici de risc din perioada caldă și rece a anului. Utilizând Sistemele Informaţionale Geografice, vor fi elabo- rate modele cartografice a modului de manifestare a riscurilor climatice pe terito- riul Republicii Moldova. Va fi colectată, stocată şi sistematizată informaţia privind metodele moderne de analiză a organizării spaţiale a diferitelor categorii de unităţi peisagistice și apreciat sistemul de indicatori care contribuie la fragmentarea şi gra- dul de stabilitate geoecologică a sistemelor peisagistice. Vor fi identificaţi indicii și elaborate modele spaţiale a specificului de expunere a sistemelor teritoriale la facto- rii nefavorabili pedologici şi geomorfologici.
2016
Vor fi evidențiate tendințele regionale de manifestare a factorilor meteo-climatici de risc și elaborate modele temporale privind manifestarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova; efectuat pronosticul de manifestare în diferite scări de timp.Va fi evaluată organizarea spaţio-temporală a sistemelor peisagistice sub acţiunea factorilor antropogeni; elaborate modele cartografice a impactului diferitor activități antropice asupra structurii sistemelor peisagistice. Va fi evidenţiată sensibilitatea elementelor de relief şi a învelişului de sol în sistemele teritoriale și elaborate modelele digitale corespunzătoare.
2017
Va fi evidențiată ponderea factorilor fizico-geografici locali care contribuie la redistribuirea în spațiu a fenomenelor meteo-climatice de risc utilizând metoda analizei regresionale. Vor fi elaborate modelele cartografice privind repartiția spațială a factorilor meteo-climatici de risc în teritoriul Republicii Moldova. Prin suprapunerea hărților regionării fizico-geografice cu a unităților administrativ-teritoriale vor fi identificate arealele cu risc major pentru factorii meteo-climatici de risc. Va fi realizat sistemul informațional de indicatori pentru delimitarea sistemelor peisagistice. Va fi elaborată metodologia de apreciere a stabilităţii ecologice, în baza „indicatorului de contrast” argumentate limitele sistemelor peisagistice. În baza modelării cartografice vor fi elaborate recomandări privind aprecierea parametrilor factorilor naturali de fragmentare și modificare. Vor fi identificați parametrii privind capacitatea de adaptare a reliefului şi a solurilor la modificările de mediu.
2015
3039.2
2016
3097.0
2017
3063.6
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0