Elaborarea şi argumentarea soluţiilor şi mijloacelor tehnice inovative întru eficientizarea domeniului asigurării cu energie

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Tîrşu Mihai Stefan
15.817.03.02A
Institutul de Energetica al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Eficienţă energetică şi valorificarea resurselor regenerabile de energieAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Se va elabora schema de principiu a instalaţiei de interconectare a sistemului energetic direct în curent alternativ, se va elabora recomandări de majorare a coeficientului de performanţă a pompelor de căldură, se vor elabora soluţii tehnice de majorare a performanţei mijloacelor de dirijare cu fluxurile de energie în reţea, se va elabora modelul matematic pentru transformatoarele cu multiple înfăşurări, se vor cerceta soluţiile de majorare a eficienţei energetice în clădirile noi construite, se va analiza scenariul optim de aderare a sistemului energetic al ţării la ENTSO-E în contextul situaţiei curente din Ucraina, se va identifica proporţia rezonabilă între sursele de import şi cele locale care duce la creşterea securităţii energetice în condiţiile capacităţii de plată redusă a consumatorilor, se va elabora conceptul de integrare a surselor regenerabile în circuitul de consum al clădirilor, se vor elabora soluţii eficiente de conversie a energiei surselor regenerabile.
2016
Modele şi teste a diferitor variante de scheme a instalaţiei de convertizare directă a frecvenţei. Vor fi formulate legile de dirijare, ce asigură menţinerea caracteristicilor energetice prestabilite a instalaţiei. Analiza comparativă a proceselor în care sunt utilizate SRE şi surse de energie cu potenţialul termic scăzut; Asigurarea matematică şi soft-ul pentru calcularea şi construirea grafică a indicilor energetici, exergetici şi exergoeconomici în sistemele de consum a energiei în sectorul comunal şi în alte sectoare ale economiei naţionale cu utilizarea pompelor de căldură şi a SRE în dependenţă de gradul de asimilare a SRE; Condiţiile tehnice pentru sistemul termic integrat, care include CET, sau centrale cu turbine pe gaze, pentru aprovizionarea cu căldură şi apă caldă al consumatorilor.
2017
Se vor realiza modelele Simulink a convertorului de frecvenţă şi legile de dirijare destinat interconectării a două sisteme energetice. Se vor realiza calcule experimentale, vor vi elaborate legi de dirijare cu convertorul de frecvenţă.Va fi elaborat modelul de calcul care va permite simularea dependenţei indicilor economici şi de mediu de nivelul aplicării Managementului sarcinii în sistemul electroenergetic naţional. Pentru patru sezoane ale anului, precum şi a anului integral va fi identificată evoluţia factorilor de sarcină. Vor fi stabilite curbele de sarcină specifice ale consumatorilor şi va fi identificat potenţialul, beneficiile şi provocările aplicării DSM în R. Moldova, precum şi elaborate recomandări privind rezonabilitatea implementării Managementului sarcinii electrice în sistemul electroenergetic naţional.Vor fi identificate procesele tehnologice din complexul agroindustrial în care pot fi utilizate pompele de căldură. Vor fi identificați indicii de performanță a sistemului de dirijare a Convertorului Termic Multifuncţional (CTM).Vor fi adaptate modelele matematice pentru calculul eficienței conversiei radiației solare în energie termică cînd consumul lichidului este fix sau variabil. Va fi elaborat softul pentru calcularea regimurilor termice, performanței energetice și economice a instalației termice solare de mare capacitate.Va fi determinată argumentat cota parte a energiei solare la alimentarea cu căldură a clădirilor cu diferite măsuri de protecție termică.
2015
2412.2
2016
2615.5
2017
2494.0
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0