Elaborarea în baza cunoştinţelor interdisciplinare a modelului de optimizare a impactului factorilor infl aţionişti ca premisă iniţială a stabilizării sistemului financiar

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Iliadi Gheorghe Ştefan
12.840.18.01A
2012
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
2013
Institutul Naţional de Cercetări Economice şi Financiare
Proiecte din cadrul programelor de stat
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2012-01-01 - 2013-12-31
2012
Vor fi determinate criteriile semnificaţiei cunoştinţelor sistemice şi ale unui sistem de macroindicatori pentru monitorizarea şi analiza operativă a stării inflaţiei şi estimării modificărilor cantitative şi calitative. Vor fi argumentate principiile modelării sinergetice şi efectuată descrierea analitică a modelului neliniar de optimizare a inflaţiei, fixate restricţiile neliniare şi cele asupra variabilelor.
2013
Vor fi elaborate şi argumentate ştiinţifi c măsurile organizaţional – structurale aplicative pentru atingerea procesului de iniţiere şi reglementare a perioadei de stabilitate infl aţionistă. Va fi elaborat modelului de optimizare neliniară a infl aţiei şi efectuată testarea numerică a acestuia.
2012
100.0
2013
100.0
2012
0.0
2013
0.0