Rolul afluenţilor în formarea compoziţiei chimice a apelor fluviului Nistru şi izvoarele din bazinul Nistrului са ecosisteme naturale şi surse de apă potabilă şi pentru irigare

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Gladchi Viorica Ion
11.832.08.08A
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
2011
Universitatea de Stat din Moldova
2012
Universitatea de Stat din Moldova
Proiecte din cadrul programelor de stat
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2020-01-01 - 2012-12-31
2011
Vor fi determinate fluxurile de substanţe chimice ce pătrund în r.Nistru din Răut, Ichel, Bîc, Botna; obţinute date privind gradul de poluare a afluenţilor r.Nistru; creată baza de date primare privind cantitatea şi calitatea apei izvoarelor şi cişmelelor din raionul Ialoveni; evidenţiaţi poluanţii şi sursele de poluare a apei izvoarelor şi elaborate măsuri de protecţie a izvoarelor/cişmelelor; întocmită harta amplasării în spaţiu a izvoarelor şi cişmelelor; propuse izvoare şi monumente hidrologice pentru a fi incluse în lista ariilor protejate de stat.
2012
Vor fi obţinute date despre compoziţia chi­mică a apelor afluenţi­lor Nistrului, precum şi compoziţia chimică şi starea redox a Nistru­lui în aval şi amonte de vărsare a afluenţilor. Va fi completată baza de date privind para­metrii medii anuali şi medii pe perioadele de debit specific al apelor în afluenţii Nistrului. Vor fi realizate calcule privind debitul chimic al substanţelor din afluenţi în Nistru. Va fi estimată canti­tatea şi calitatea apei izvoarelor şi cişmelelor din bazinul fl. Nistru (r. Hînceşti). Vor fi propuse izvoare pentru alimentarea po­pu­laţiei cu apă calita­tivă. Vor fi evidenţiaţi po­luanţii şi sursele de poluare a apei izvoa­relor; propuse măsuri de protecţie a izvoare­lor. Va fi determinat tipul şi calificativul de utilizare a apei. Va fi întocmită harta amplasării în spaţiu a izvoarelor şi cişmele­lor. Vor fi perfectate paşa­poartele ecologice ale izvoarelor, monumente hidrologice ale naturii pentru a fi incluse în lista ariilor protejate de stat.
2011
110.0
2012
110.0
2011
0.0
2012
0.0