Dezvoltarea sistemelor moderne de înregistrare, stocare si management a datelor în monitorizarea seismică a teritoriului Republicii Moldova.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
Ilieş Ion Ilie
11.817.08.37A
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi elaborată şi realizată o nouă metodă de determinare directă a sursei seismice pe baza timpilor de sosire a undelor principale (la moment se utilizează metoda determinării conform diferenţei S-P). Conform acestei metode, va fi creat un soft pentru localizarea cutremurelor în baza datelor numerice înregistrate în timp real la staţiile locale şi prezentate rezultatele corespunzător standardelor internaţionale. Va fi creat Centrul Naţional de Date care va procesa şi arhiva datele digitale seismice de la toate staţiile reţelei, inclusiv şi datele de interes de la alte Centre, prin care se va asigura accesul la datele Sistemului Internaţional de Monitorizare (IMS) şi la produsele Centrului Internaţional de Date (IDC). Măsurătorii seismici obţinuţi vor fi utilizaţi în cercetarea fundamentală, elaborarea hărţilor de zonare seismică şi risc seismic, în construcţia seismorezistentă, iar informaţia despre evenimentele seismice produse va fi transmisă operativ autorităţilor naţionale.
2012
Va fi elaborat un soft specializat de procesare şi analiză a datelor instrumentale, provenite de la staţiile locale, pentru localizarea şi determinarea parametrilor cutremurelor regionale. Se va asigura funcţionalitatea Centrului National de Date, pentru stocarea şi prelucrarea datelor digitale ale mişcărilor seismice înregistrate la staţiile reţelei de supraveghere seismică a Republicii Moldova (continue, accelerometrice şi seismo-inginereşti). Va fi întocmit catalogul seismelor înregistrate la CND în baza Autoloc alert SEISCOMP3 MD, precum şi Catalogul şi buletinele cutremurelor de pământ regionale şi carpatice pentru anul 2012. Va fi menţinută cooperarea cu centrele naţionale si internaţionale de date pentru expedierea si recepţionarea informaţiilor referitoare la cutremurele produse. Va fi deschisă o nouă staţie digitală de monitorizare seismică cu funcţionare în timp real în partea de sud-est a Republicii Moldova.
2013
Vor fi obţinute date noi ale formelor de undă de la staţiile Reţelei Naţionale Seismice pentru anul 2013, care vor asigura cercetările fundamentale în seismologie şi vor contribui la reducerea impactului cutremurelor asupra societăţii, condiţionat de existenţă unui număr mare de date de observaţie. Se va reduce timpul de informare operativă a autorităţilor, societăţii etc. despre cutremurele produse. Se vor obţine date ale parametrilor clădirilor, necesare în studiul şi evaluarea stării lor, se va completa Banca de date existentă, pentru elaborarea codurilor de construcţie seismorezistentă. Se va realiza montarea de noi staţii accelerometrice în regim de triggherare a evenimentelor, măsurătorii instrumentali ai cărora se vor aplica la lucrările de microzonare seismică a capitalei şi a oraşului Cahul.
2014
Se vor obţine înregistrări calitative ale evenimentelor seismice şi se va asigura distribuirea informaţiei, completarea cataloagelor şi bazei de date seismologice. Se va realiza prelucrarea datelor, schimbul de date şi informaţii în timp real cu Centrele seismologice regionale şi internaţionale. Se va asigura înştiinţarea rapidă a autorităţilor guvernamentale, media şi publicul larg, în cazul unui cutremur resimţit sau generator de pagube pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi diseminarea cunoştinţelor despre fenomenele seismice către populaţie.Dezvoltarea Sistemului de Monitorizare Comună cu INFP, România, şi testarea sistemului de alertare timpurie pentru cutremurele vrâncene.
2011
1141.3
2012
1356.4
2013
1350.8
2014
1640.6
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0