Oportunităţi de valorificare a opţiunii de integrare europeană a Republicii Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Moraru Victor Ştefan
11.817.07.22F
2011
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
2012
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
2013
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
2014
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2011-01-01 - 2014-12-31
2011
În baza studierii şi analizei experienţei ţărilor-membre ale UE, va fi elaborat conceptul şi metodologia de cercetare, determinate compartimentele lucrării, creată baza de date prin stocarea documentelor normativ-juridice şi colectat materialul empiric. Vor fi elucidate procesele de realizare şi perspectivele integrării europene a Republicii Moldova. Vor fi valorificate editorial rezultatele în domeniul problematicii integrării europene a Republicii Moldova în care vor fi abordate problemele migraţiei de muncă, tranziţiei şi realizării integrării europene, fundamentării teoretice a proceselor de cooperare regională.
2012
Va fi colectată, analizată şi prelucrată informaţia statistică şi empirică la tema cercetării cu scopul de a identifica procesele stratificării sociale. Va fi elaborat şi aplicat un chestionar sociologic care să pună în evidenţă opiniile populaţiei din mediul rural privind factorii, schimbările social-economice şi politice care s-au produs în Republica Moldova în ultimele două decenii şi impactul lor asupra structurii sociale.
2013
Vor fi cercetate şi evaluate progresele şi lacunele în promovarea politicilor de integrare europeană a Republicii Moldova. Vor fi determinate efectele politice, juridice, sociale şi economice ale procesului de negociere şi semnare ale acordurilor RM-UE. Vor fi reliefate oportunităţile şi perspectivele calităţii de membru asociat pentru amplifi carea cooperării ştiinţifi ce prin intermediul programelor comunitare de profi l. Vor fi elaborate recomandări pentru optimizarea activităţii de promovare a imaginii de ţară pe plan internaţional.
2014
Vor fi definite particularitățile procesului de valorificare a opțiunii de integrare europeană a Republicii Moldova în contextul semnării, ratificării și implementării prevederilor Acordului de Asociere și transformărilor recente ale mediului geopolitic regional. Vor fi reliefate evoluțiile de caracter politico-juridic, social-economic și spiritual ale statului și societății din perspectiva alierii la standardele europene. Cercetările vor fi reflectate în două monografii, inclusiv una în limba engleză și prezentate în cadrul conferinței științifice cu participare internațională „Valorificarea opțiunii europene a Republicii Moldova”
2011
1351.3
2012
1534.3
2013
1399.6
2014
1688.1
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0