Cercetarea diversităţii floristice şi fitocenotice a Ariilor Naturale Protejate în vederea elaborării recomandărilor de optimizare a conservării diverstăţii plantelor

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Postolache Gheorghe Gavril
11.817.08.07F
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeFundamental2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Vor fi evidenţiate speciile de plante, asociaţiile vegetale şi componenţa arboretelor din ariile naturale protejate: Pădurea Hânceşti, Zoloceni, Dubăsari, Voinova; elaborate recomandări de optimizare a diversităţii plantelor. Va fi pregătit pentru editare vol. I din seria Ariile Naturale Protejate din Moldova. Va fi colectat materialul a 8 specii de plante rare (monolite, rizomi, bulbi) şi transplantat în expoziţia Vegetaţia Moldovei. Va fi optimizată compoziţia şi structura comunităţilor din expoziţia de stepă şi stejar pufos din Grădina Botanică.
2012
Vor fi evidenţiate speciile de plante, asociaţiile vegetale şi componenţa arboretelor din ariile naturale protejate: Pădurea Hânceşti, Zoloceni, Dubăsari, Voinova; elaborate recomandări de optimizare a diversităţii plantelor. Va fi pregătit pentru editare vol. I din seria Ariile Naturale Protejate din Moldova. Va fi colectat materialul a 8 specii de plante rare (monolite, rizomi, bulbi) şi transplantat în expoziţia Vegetaţia Moldovei. Va fi optimizată compoziţia şi structura comunităţilor din expoziţia de stepă şi stejar pufos din Grădina Botanică.
2013
Va fi evidenţiată compoziţia fl oristică, fi tocenotică şi a arboretelor a 4 Arii Naturale Protejate forestiere: Călărăşăuca (252 ha), Holoşniţa (199 ha), Cosăuţi (585 ha), Teliţa (124 ha). În rezultatul cercetărilor vor fi evidenţiate elementele valoroase din toate aceste arii şi elaborate măsuri de optimizare a conservării diversităţii plantelor. Pentru fi ecare arie protejată va fi elaborată Harta ariei protejate în care vor fi indicate tipurile de arborete, răspândirea speciilor de plante rare şi suprafeţele ocupate de speciile edifi catoare din arborete.
2014
Va fi evidenţiată compoziţia fitocenotică şi se vor elabora hărţile speciilor rare din ariile naturale protejate de stat: - Lunca mlăştinoasă cu trestie Maramonovca (10,0 ha); - Lunca mlăştinoasă cu rogoz Maramonovca (33,0 ha); - Lunca cu iarbă câmpului Baraboi, Fântâniţa; Briceva (149 ha); - Lunca cu ovăscior Cornova (4 ha); - Lunca cu păiuş Condrăteşti (57 ha); - Lunca cu coada vulpii (59,5 ha); - Lunca cu păiuş Hînceşti 2 (21,4 ha); Lunca cu firuţă Hînceşti 3 (12,8 ha).
2011
1083.5
2012
1235.1
2013
1374.1
2014
1468.4
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0