Crearea soiurilor şi hibrizilor competitivi de culturi de cîmp, perfecţionarea tehnologiilor de cultivare, elaborarea şi perfecţionarea sistemului de agricultură durabilă

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Vozian Valeriu Ivan
11.817.04.26A
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
BiotehnologieAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Vor fi create, testate şi analizate 38 mii linii de grîu de toamnă, orz de toamnă, soia, mazăre şi floarea-soarelui, linii androsterile şi polenizatori pluricarpi la sfecla de zahăr. Vor fi testate 15 soiuri şi hibrizi ai culturilor de cîmp. Vor fi analizate 3350 mostre ale culturilor de cîmp la indicii calitativi şi caractere agronomice preţioase. Se va efectua producţia seminţelor de categorii biologice superioare în cantităţi necesare pentru anul 2012 la 40 soiuri şi hibrizi ai culturilor cerealiere, leguminoase şi furajere, forme parentale de sfeclă de zahăr şi floarea-soarelui. Vor fi studiate elemente tehnologice la cultivarea culturilor de cîmp. Vor fi transmise la Comisia de Stat pentru Testare Soirilor de Plante un soi de soia, un soi de fasole, un hibrid de floarea-soarelui. Vor fi obţinute date experimentale în experienţele cu o durată de 50 de ani referitor la producţia culturilor agricole în asolament, optimizarea sistemului de fertilizare, rotaţia culturilor, sistemele de lucrare şi fertilizare în asolament, influenţa irigării asupra nivelului de producţie la principalele culturi de cîmp din asolament .
2012
Vor fi create, testate şi analizate peste 28 mii de linii de grîu de toamnă, orz de toamnă, soia, mazăre şi floarea-soarelui. Vor fi încrucişate diferite forme din genofondul acumulat – 140 de combinaţii hibride la grîu de toamnă, 70 de combinaţii hibride la orzul de toamnă. Vor fi evidenţiate 12-17 linii de mazăre cu indici valoroşi pentru ameliorare, 13 linii de soia cu perioada de vegetaţie de 105-110 zile, 8-10 linii de fasole, 4-5 hibrizi de sfeclă de zahăr. Vor fi analizate 3 mii de linii şi soiuri din verigile primare de grîu şi orz de toamnă, 150 de mostre de mazăre, 130 de mostre de soia, 80 de mostre de fasole,700 de mostre de floarea-soarelui la indicii calitativi valoroşi. Se va efectua producţia preliminară a seminţelor la 30 soiuri de grîu de toamnă, orz de toamnă, orz de primăvară, ovăz şi mei; la 18 soiuri de fasole, mazăre şi soia; 6 soiuri de culturi furajere; 56-80 de hibrizi de sfeclă de zahăr. Vor fi multiplicate sub izolator formele parentale ale hibrizilor omologaţi şi de perspectivă în cantităţi suficiente pentru sectoarele de hibridare la floarea-soarelui. Vor fi produse seminţe de categorii superioare în volum de 132 de tone ale culturilor leguminoase şi furajere. Vor fi selectate produse fitosanitare pentru protecţia culturilor de cîmp cu eficacitate înaltă împotriva bolilor, vătămătorilor şi buruienilor. Vor fi create şi transmise în Comisia de Stat un soi de grîu de toamnă, un soi de orz de toamnă, un soi de mazăre, un soi de soia, un soi de fasole, un hibrid de floarea-soarelui. Va fi determinat efectul asolamentului şi fertilizării pentru culturile de toamnă. Se vor obţine date experimentale privind producţia culturilor de cîmp în dependenţă de sisteme de fertilizare cu monitorizare a schimbărilor în fertilitatea solului. Va fi efectuată evaluarea comparativă a diferitor regimuri de irigare pe diferite fonduri de fertilizare.
2013
Vor fi create şi transmise în Comisia de Stat un soi de grâu de toamnă, un soi de soia şi un hibrid de floarea-soarelui. Vor fi create, testate şi analizate peste 1285 linii de grâu de toamnă, orz de toamnă, soia, mazăre, fasole şi floarea-soarelui. Vor fi evidenţiate 10-13 linii de mazăre, 14 linii de soia cu perioada de vegetaţie de 105-110 şi 115-120 zile şi 5-6 linii de fasole cu indici agronomici valoroşi şi nivel de producţie sporit până la 20%. Se vor produce seminţe în verigile superioare la grâul de toamnă – 40 tone, orz de toamnă – 15 tone, orz de primăvară – 12 tone, ovăz – 2 tone, mei – 0,5 tone, culturi leguminoase – 120 tone, culturi furajere – 10 tone. Vor fi multiplicate sub izolator forme parentale ale hibrizilor omologaţi şi de perspectivă în cantităţi sufi ciente pentru sectoarele de hibridare la fl oareasoarelui. Se vor obţine 45 kg seminţe de fondatori, 300-350 kg de prebază şi 300 kg de bază la sfecla de zahăr. Se vor multiplica în butaşi la 13 linii de sfeclă de zahăr, şi se vor obţine 26-39 mii de butaşi. Vor fi selectate 9-17 erbicide şi 14-20 insectofungicide cu efi cientă înaltă de combatere a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor şi propuse pentru includerea în Registrul de Stat. Vor fi selectate 25 linii ale culturilor cerealiere rezistente la atacul patogenilor, create 40 linii noi cu rezistenţă sporită la grâul de toamnă, şi selectate 20 forme constante şi transmise amelioratorilor. Vor fi evidenţiate şi transmise amelioratorilor 5-6 linii de mazăre, 7-8 linii de soia şi 6-9 linii de fasole cu rezistenţă sporită la patogeni, care vor fi incluse în procesul de ameliorare. Vor fi obţinute date experimentale cu privire la nivelul de producţie la diferite culturi de câmp în asolament şi în cultura permanentă pe diferite fonduri de fertilizare a solului. Se va efectua evaluarea comparativă a schimbării fertilităţii solului şi a substanţelor nutritive mobile în sol sub infl uenţa rotaţiei culturilor. Se vor obţine rezultate experimentale noi pe diferite sisteme de fertilizare ale solului în asolament. Vor fi obţinute date experimentale privind productivitatea culturilor în asolament şi cultura permanentă în dependenţă de sistemele de lucrare şi fertilizare ale solului. Vor fi obţinute date experimentale cu privire la efi cienţa irigării asupra fertilităţii solului şi productivităţii culturilor de câmp în asolament de lungă durată.
2014
Vor fi create şi transmise în Comisia de Stat un soi de grîu de toamnă, un soi de orz de toamnă, un soi de mazăre, un soi de soia, un soi de fasole, un hibrid de floarea-soarelui. Vor fi create, testate şi analizate peste 25 mii linii de grîu de toamnă, orz de toamnă, soia, mazăre şi floarea-soarelui. Vor fi încrucişate diferite forme din genofondul acumulat – 120 combinaţii hibride la grîu de toamnă, 70 combinaţii hibride la orzul de toamnă. Vor fi evidenţiate 12-17 linii de mazăre cu indici valoroşi pentru ameliorare, 13 linii de soia cu perioada de vegetaţie de 105-110 zile; 8-10 linii de fasole, 4-5 hibrizi de sfeclă de zahăr. Vor fi analizate 2 mii linii şi soiuri din verigile primare de grîu şi orz de toamnă; 60 mostre de mazăre; 80 mostre de soia, 60 mostre de fasole; 500 mostre de floarea-soarelui la indicii calitativi valoroşi. Se va efectua producţia de seminţe primare la 20 soiuri de grîu de toamnă, orz de toamnă, orz de primăvară, ovăz şi mei, la 15 soiuri de fasole, mazăre şi soia, 4 soiuri de culturi furajere, la 56 hibrizi de sfeclă de zahăr. Vor fi multiplicate sub izolator formele parentale ale hibrizilor omologaţi şi de perspectivă în cantităţi suficiente pentru sectoarele de hibridare la floarea-soarelui. Vor fi produse seminţe de categorii superioare în volum de 120 tone la culturile leguminoase şi 10 tone la culturile furajere. Vor fi testate produse fitosanitare pentru protecţia culturilor de cîmp cu eficacitate înaltă împotriva bolilor, vătămătorilor şi buruienilor. Va fi determinat efectul asolamentului şi fertilizării asupra productivităţii culturilor de câmp. Va fi efectuată evaluarea comparativă a diferitor regimuri de irigare pe diferite fonduri de fertilizare.
2011
5565.2
2012
6007.5
2013
5772.2
2014
6133.9
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0