Informaţia despre concursuri

Pentru înaintarea propunerilor de proiecte, introduceţi datele de acces (nume utilizator şi parola) în căsuţa din stînga şi efectuaţi clic pe butonul "Autentificare”.


Proiecte pentru editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2015


CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINTE A MOLDOVEI anunţă concursul privind „Editarea Monografiilor Ştiinţifice (lucrări de valoare) pe anul 2015

Propunerea de proiect privind Editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2015 va întruni următoarele condiţii:

·         prezentarea lucrării să cuprindă argumentarea clară a încadrării acesteia în domeniul literaturii ştiinţifice de specialitate;

·         precizarea elementelor de noutate în contextul cercetărilor ştiinţifice naţionale şi globale;

·         lucrarea este scrisă în proporţie de cel puţin 70 la sută şi manuscrisul este anexat la propunerea de proiect;

·         volumul lucrării este de cel puţin 10 coli de autor fără anexe;

·         să se prezinte declaraţia de originalitate şi a dreptului de autor, confirmarea faptului că lucrarea nu a fost deja editată, nu este rezultatul plagiatului. Această declaraţie va fi anexată ca parte componentă a propunerii de proiect;

·         să fie prezentată lista lucrărilor autorului (autorilor) din ultimii 5 ani în domeniul abordat în monografie, precum şi lista lucrărilor în domeniu pe plan mondial în ultimii 10 de ani;

·         prioritate vor avea propunerile ce vor avea cofinanţare. Pentru confirmare va fi prezentată scrisoarea de garanţie a cofinanţatorului şi preţul de cost al editurii cu drept de publicare a literaturii ştiinţifice. Nu se admite cofinanţarea de la bugetul de stat;

·         tirajul lucrării va fi pînă la 500 de exemplare, fiind repartizate în mod obligator la Biblioteca Ştiinţifică Centrală AŞM (2/3 din tirajul lucrării), Biblioteca Naţională, bibliotecile orășenești şi raionale, la alte instituţii conform Legii Nr. 939 – XIV din 20.04.2000 cu privire la activitatea editorială, restul tirajului va fi planificat conform sugestiilor autorului. Lista tuturor instituţiilor unde vor fi transmise lucrările va fi prezentată ca anexă la dosarul propunerii de proiect;

·         volumul alocaţiilor bugetare până la 25 mii lei;

·         suplimentar actului de predare-recepţie se va prezenta lucrarea în format PDF pentru ulterioara amplasare (acces dechis) în repozitoriul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale AŞM.

La concurs vor participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării.

Propunerile de proiect din cadrul Concursului privind Editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pe anul 2015 vor fi evaluate de către Consiliul Consultativ de Expertiză.

 

Modul de înaintare a propunerilor de proiecte

Directorii de proiect vor înregistra în mod obligatoriu (semnat şi ştampilat) propunerea de proiect în sistemul Expert on-line www.expert.asm.md pînă la data de 22.05.2015, telefon de contact: 28-98-51.

Formularele completate şi imprimate, semnate şi ştampilate vor fi prezentate în limba română pe suport de hîrtie şi în variantă electronică (WORD şi PDF) la Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA), bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, biroul 336, tel. 27-27-58. Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi accesat pe site-ul CFCFA www.cfcfa.asm.md.

 

Termenul limită de depunere a propunerii de proiect 22 mai 2015, ora 17.00
Perioada de realizare a proiectului: 5 luni

Suma maxima a proiectului pentru un an (mii lei): 25

Suma maxima a proiectului (mii lei): 25

Perioada de depunere a propunerilor de proiecte
11 mai 2015
-
22 mai 2015 ora 17:00
Perioada de evaluare a propunerilor de proiecte
01 iunie 2015
-
30 iunie 2015
Data demarării recepţionării contestaţiilor
01 iulie 2015
-
03 iulie 2015
Data nominalizării câştigătorului
31 iulie 2015