Concepția integrată a sportului național buna guvernanță, protejarea minorilor, combaterea dopajului și a corupției

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Budevici-Puiu Liliana
20.80009.0807.40
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Proiecte din cadrul programelor de stat
IV.3) Patrimoniu material și imaterialAplicativ2020-01-01 - 2023-12-31
2021
Sportul dispune de un rol important în viața cetățenilor Republicii Moldova, deoarece atât sportul amator, cât și cel profesionist nu se rezumă doar la abilitățile atletice, realizările sportive și competiții sportive, ci au o contribuție socială, educațională, economică, culturală și unificatoare la economia țării per ansamblu. De asemenea, prin dezvoltarea sportului național se contribuie esențial la consolidarea relațiilor cu Uniunea Europeană, prin realizarea obiectivelor strategice și a valorilor sociale ale acesteia. Entitățile sportive naționale sunt responsabile pentru asigurarea bunei guvernanțe și a integrității în vederea consolidării încrederii cetățenilor în valoarea pozitivă a sportului. Mai mult decât atât, buna guvernanță în sportul național este necesară pentru autonomia și autoreglementarea organizațiilor sportive. În acest context, aceasta trebuie să asigure respectarea și reglementarea adecvată a domeniului prin intermediul principiilor gestionării eficiente, transparente, etice și democratice, diplomației sportive, fair-play-ului, prin guvernanță participativă, prin procese și structuri cu participarea părților interesate (Rezoluţia Parlamentului European din 2 februarie 2017 referitoare la o abordare integrată a politicii în domeniul sportului: bună guvernanță, accesibilitate și integritate (2016/2143(INI)). Buna guvernanță este indispensabilă pentru a face față provocărilor privind sportul și cadrul juridic al Uniunii Europene. Dopajul și corupția în sport, inclusiv și în cadrul organizațiilor sportive la nivel european și internațional au creat o imagine inadecvată sportului. Autoritățile publice centrale și locale care supervizează sportul național sunt responsabile de elaborarea și aprobarea documentelor de politici cu referire la eradicarea fenomenelor de dopaj și corupție din acest domeniu, și nu numai. Plecând de la acest deziderat, apare nevoia urgentă a unor reforme naționale ale organismelor și organizațiilor de guvernanță din domeniul sportului, ținând cont de diversitatea structurilor sportive naționale și a relațiilor lor cu diferitele țări europene și mondiale. Respectarea și protecția drepturilor omului, cu prioritate a minorilor reprezintă priorități naționale ale statului de drept. Sportul și evenimentele sportive dețin un potențial semnificativ de a contribui în mod substanțial la protecția și la promovarea drepturilor omului. Garantarea respectării depline a drepturilor omului, precum și încurajarea transparenței și a unui comportament responsabil sunt sarcini commune ale federațiilor sportive naționale, ale CNOS, ale statului, dar și ale asociațiilor sportive și ale agebților economici care sponsorizează astfel de evenimente. Elaborarea și implementarea Concepției integrate a sportului la nivel național centrată pe asigurarea bunei guvernanțe, a protejării minorilor și a combaterii fenomenelor de dopaj și corupție va contribui la ajustarea cadrului legal național ce reglemenează domeniul de referință în conformitate cu cel European și la completarea platformei legislative electronice.