Glosar

A


Absorbţie a inovaţiei - capacitate a mediului socio-economic de a asimila inovaţia (în special la întreprinderi), de a utiliza, transforma şi lărgi cunoştinţele inovaţionale, de a extinde realizarea acestora în noi produse, servicii, procese. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.23)


Academician - aşa se numesc membrii cu drepturi depline ai Academiei de Ştiinţe, precum şi membri cu drepturi depline la altor academii. Academicienii sunt aleşi prin vot secret la adunarea generală corespunzătoare a Academiei de Ştiinţe, de obicei, din rândul membrilor corespondenţi, şi dreptul la vot îl au doar academicienii. (Wikipedia, enciclopedia liberă)


Acord de parteneriat - (1) acord de parteneriat – acord al Guvernului cu Academia de Ştiinţe, pentru o perioadă determinată, al cărui obiect de reglementare constă în împuternicirea Academiei de Ştiinţe de a realiza politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării. (2) prin delegare către Academia de Ştiinţe a competenţei Guvernului în sfera ştiinţei şi inovării, Academia de Ştiinţe se transformă într-o instituţie publică grevată cu competenţe ale autorităţilor publice în sfera ştiinţei şi inovării. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.29, alin. (1) şi (2))


Acreditare - proces prin care instituţia publică de acreditare şi atestare recunoaşte oficial competenţa organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării şi a personalului ei de a desfăşura activităţi specifice profilului lor, în conformitate cu normele de evaluare şi criteriile de acreditare. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.31)


Activitate de inovare şi de transfer tehnologic - proces de transformare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, ale elaborărilor practice şi/sau ale altor realizări tehnico-ştiinţifice finalizate (precum şi ale cercetărilor ştiinţifice şi elaborărilor ce ţin de acestea) în cunoştinţe ştiinţifice noi, în produse, servicii, procese, noi sau perfecţionate, care corespund necesităţilor practice şi cerinţelor pieţei şi care sînt supuse procesului de transfer tehnologic şi de comercializare. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.22)


Articol - expunere scrisă în proporţii mai reduse cu caracter publicistic pe o temă ştiintifică, economică, etc. şi tipărită într-o publicaţie (revistă, culegere, etc.). (DEX’98)


Asambleea Academiei de Ştiinţe - organul suprem de conducere al Academiei de Ştiinţe. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.81, alin. (1))


Atestare a cercetătorului ştiinţific - apreciere a nivelului ştiinţific şi a calităţii investigaţiilor cercetătorului ştiinţific, precum şi evaluarea calificării lui ştiinţifice şi/sau a calificării ştiinţifico-didactice în raport cu funcţia deţinută. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.37)


Autor (coautor) de informaţie ştiinţifico-tehnologică - persoană fizică sau persoană juridică prin a cărei activitate intelectuală a fost creată informaţia ştiinţifico-tehnologică. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.39)


B


Bancă de date ştiinţifico-tehnologice - sistem informaţional automatizat alcătuit din cel puţin o bază de date ştiinţifico-tehnologice şi dintr-un sistem de căutare, de păstrare şi de prelucrare a informaţiilor. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.41)


Bază de date - totalitate de date,organizate conform unei structuri conceptuale, ce descriu caracteristicile principale şi raporturile dintre esenţe, destinată unui domeniu sau mai multor domenii de aplicare. (REGULAMENTUL cu privire la modul de elaborare a sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, punctul 3, alin. 2)


Bază de date ştiinţifico-tehnologice - ansamblu de date, structurate într-un anumit mod pe suport material, în formă scrisă, grafică, optică sau electromagnetică, accesibile permanent utilizatorilor de informaţii din sfera ştiinţei şi inovării. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.40)


Beneficiar de informaţii ştiinţifico-tehnologice - persoană fizică sau persoană juridică ce beneficiază, direct sau prin intermediar, de date şi documente din fondurile sau sistemele de informaţii ştiinţifico-tehnologice. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.42)


C


Calificare ştiinţifico-didactică - calificarea profesională a oamenilor de ştiinţă şi a cadrelor ştiinţifico-didactice se atestă prin grade şi titluri ştiinţifice şi titluri ştiinţifico-didactice. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare, p. 1)


Cercetare aplicată - activitate orientată spre lărgirea cunoştinţelor şi spre utilizarea de cunoştinţe noi în crearea a noi procese, produse şi servicii sau în îmbunătăţirea lor. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.7)


Cercetare fundamentală - activitate orientată spre dobîndirea de noi cunoştinţe ştiinţifice, spre formularea şi verificarea de noi ipoteze şi teorii. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.6)


Cercetare ştiinţifică - activitate de cercetare fundamentală şi de cercetare aplicată avănd drept componente principale investigaţia ştiinţifică, tehnologia ştiinţifică, produsul ştiinţific şi serviciul ştiinţific. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.5)


Cercetare-dezvoltare - activitate de cercetare ştiinţifică şi activitate de dezvoltare tehnologică luate în ansamblu. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.4)


Cercetător ştiinţific - persoană cu studii superioare care aplică cu profesionalism în activităţile din sfera ştiinţei şi inovării calificarea, abilităţile şi cunoştinţele în domeniul ştiinţific respectiv. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.36)


Certificat de acreditare - act juridic care confirmă rezultatele evaluării şi acreditării organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.32)


Cofinanţare - finanţare a sferei ştiinţei şi inovării prin cooperarea eforturilor statului, ale agenţilor economici şi ale donatorilor. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.13)


Complex de mijloace tehnice de program - totalitate de mijloace tehnice şi de mijloace de program care asigură realizarea proceselor informaţionale. (REGULAMENTUL cu privire la modul de elaborare a sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, punctul 3, alin. 4)


Concurs - examen pentru selecţionarea candidaţilor la intrarea într-o instituţie de învăţămănt sau pentru a obţine un post, o bursă etc. (Dicţionar explicativ ilustrat (DEXI), 2007)


Conferenţiar cercetător - titlu ştiinţifico-didactic/ştiinţific conferit persoanelor care se află în funcţia de conferenţiar universitar/cercetător ştiinţific superior (sau în una superioară acesteia), ocupată, prin concurs sau atestare (cu cel puţin 0,25 din norma didactică) de cel puţin 1 an, deţin gradul ştiinţific de doctor sau doctor habilitat, au publicat mai mult de 15/20 de lucrări ştiinţifice şi metodice, au o vechime în muncă ştiinţifico-didactică/ ştiinţifică de cel puţin 5 ani, participă la procesul de instruire din instituţiile de învaţămant superior/de pregătire a noi generaţii de cercetători ştiinţifici. (REGULAMENTUL atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare, CNAA, art. 28)


Conferenţiar universitar - este un titlu universitar în sistemul educaţional, între lector universitar şi profesor universitar. (Wikipedia, enciclopedia liberă. Categorie: Titluri universitare)


Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare - cu statut de persoană juridică, este instituţia administraţiei publice centrale în domeniul evaluării şi acreditării organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, precum şi al atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.90)


D


Date - informaţie despre persoane, subiecte, fapte, evenimente, fenomene, procese, obiecte situaţii şi idei prezentate într-o anumită formă care permite a o comunica, comenta şi prelucra. (REGULAMENTUL cu privire la modul de elaborare a sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, punctul 3, alin. 5)


Dezvoltare tehnologică - activitate de transformare a rezultatelor cercetării ştiinţifice în planuri, scheme şi documentaţii, de materializare a lor în noi procese, produse şi servicii sau de perfecţionare a celor existente pentru a răspunde în mod direct cererii de pe piaţă, incluzînd şi activităţi de inginerie şi proiectare tehnologică, activităţi de fabricare a unui model experimental, realizînd dezvoltarea, transferul şi aplicarea rezultatelor cercetării în economie şi societate. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.8)


Direcţii strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării - directiile strategice ale activitatii din sfera stiintei si inovarii: (1) Politica de stat in sfera stiintei si inovarii prevede concentrarea resurselor si organizarea activitatii pe directiile strategice ale sferei stiintei si inovarii. (2) Directiile strategice ale stiintei si inovarii se identifica in functie de tendintele de pe plan international, de potentialul national, de necesitatile dezvoltarii social-economice a tarii. (Codul cu pivire la stiinta si inovare, 2004, art. 58 )


Diseminare a informaţiilor ştiinţifico-tehnologice - transmitere de date, documente şi de rezultate ale experienţei şi activităţii practice, cooperare în vederea promovării acestor informaţii. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.43)


Doctor Honoris Causa - titlu onorific acordat de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe şi de senatele instituţiilor de învăţămînt superior unor mari personalităţi din domeniul vieţii social-politice, culturale, ştiinţifice din ţară şi din străinătate. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.28)


Doctorat - este o formă de studii postuniversitare, a cărei finalitate este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică şi care se organizează în scopul pregătirii cadrelor ştiinţifice necesare pentru asigurarea progresului tehnico-ştiinţific şi social-economic al ţării. (Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi a postdoctoratului, 2008, Cap. I, alin. (1))


Domeniu inovare şi transfer tehnologic - areal de activitate al producătorilor şi consumatorilor de produse, servicii, procese competitive, noi sau perfecţionate, care include crearea, promovarea, implementarea şi comercializarea inovaţiilor. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.24)


E


Evaluare - apreciere, efectuată de către instituţia publică de acreditare şi atestare, a corespunderii activităţii subiectelor din sfera ştiinţei şi inovării standardelor instituite în domeniul ştiinţific şi ştiinţifico-didactic. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.30)


Expert independent - persoană juridică sau persoană fizică avînd cunoştinţe, abilităţi şi specializare într-un anumit domeniu şi reprezentîndu-se pe sine. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.11)


Expertiză - evaluare a programelor, proiectelor, executorilor lor şi a rezultatelor cercetării ştiinţifice. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.10)


F


Fond de informaţii ştiinţifico-tehnologice - totalitate de date şi documente de bază (primare), sistematizate în monografii, culegeri de articole, în broşuri, ediţii periodice, în recomandări, în acte de invenţii, desene şi modele industriale, în informaţii privind mărcile, în documente tehnico-normative, registre industriale, proiecte şi rapoarte din sfera ştiinţei şi inovării, în manuscrise depozitate, în traduceri de literatură şi documente ştiinţifico-tehnologice şi altele asemenea, structurate într-un anumit mod pe suport material, în formă scrisă, grafică, optică sau electromagnetic. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.44)


I


Informaţie ştiinţifico-tehnologică - informaţie care reflectă rezultatele activităţii din sfera ştiinţei şi inovării din ţară şi străinătate. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.45)


Infrastructură a sferei ştiinţei şi inovării - totalitate a organizaţiilor care contribuie la desfăşurarea activităţii ştiinţifice şi de inovare: Academia de Ştiinţe, alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, instituţii financiare, fonduri şi agenţii de susţinere a activităţii în domeniu, business-incubatoare, parcuri de inovare (ştiinţifice, tehnico-ştiinţifice şi tehnologice), întreprinderi şi alte organizaţii specializate. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.25)


Infrastructură a sistemului de informaţii ştiinţifico-tehnologice - totalitate de organizaţii care contribuie la derularea procesului informaţional în cadrul activităţii din sfera ştiinţei şi inovării. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.46)


Inovare - aplicare a rezultatului final, nou sau perfecţionat, al activităţii din domeniul cercetării ştiinţifice şi transferului tehnologic realizat în formă de cunoaştere, produs, serviciu, proces competitive, noi sau perfecţionate, utilizate în activitatea practică şi/sau comercializate pe piaţă. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.20)


Intermediar de informaţii ştiinţifico-tehnologice - persoană fizică sau persoană juridică împuternicită de autor (coautor) sau de un alt titular de drept să comercializeze produse informaţionale ştiinţifico-tehnologice. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.47)


L


Laborator - local sau încăpere prevăzută cu instalaţii speciale, aparate şi instrumente pentru experienţe ştiinţifice şi lucrări practice în domeniul ştiinţelor experimentale sau aplicate. (DEX’98)


M


Manager perfecţionare - persoana care are cunostintele si talentul necesar pentru a valorifica profitabil resursele umane, financiare si materiale ale unei societati comerciale, organizatii etc. (DEX online)


Managerul Sferei Ştiinţei şi Inovării - persoana care are cunostintele si talentul necesar pentru a valorifica profitabil resursele umane, financiare si materiale ale institutiilor si organizatiilor din sfera stiintei si inovarii. (DEX online)


Membri afiliaţi ai Academiei de Ştiinţe - organizaţii de drept privat din sfera ştiinţei şi inovării acreditate şi organizaţii (asociaţii) obşteşti din această sferă acreditate, alăturate Academiei de Ştiinţe în baza unor raporturi de subordonare şi/sau de colaborare, care beneficiază, prin concurs, de dreptul la finanţare de la bugetul de stat în proporţie de pînă la 40% din costul proiectului din sfera ştiinţei şi inovării, cu condiţia cofinanţării. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.35)


Membri de onoare ai Academiei de Ştiinţe - personalităţi de prestigiu din străinătate care au obţinut rezultate remarcabile în ştiinţă şi cultură, participă activ la cooperarea tehnico-ştiinţifică cu organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.27)


Membri de profil ai Academiei de Ştiinţe - organizaţii de drept public din sfera ştiinţei şi inovării acreditate, cu subordonare metodico-ştiinţifică Academiei de Ştiinţe, finanţate integral de la bugetul de stat, prin concurs, pentru cercetări fundamentale. De la bugetul de stat se finanţează prin concurs şi cercetările aplicate, acordîndu-se prioritate proiectelor care vor avea o pondere mai mare de cofinanţare din mijloacele extrabugetare ale acestor organizaţii şi din alte surse nebugetare. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.34)


Membri instituţionali ai Academiei de Ştiinţe - organizaţii de drept public din sfera ştiinţei şi inovării acreditate care funcţionează în cadrul Academiei de Ştiinţe şi sînt finanţate integral de la bugetul de sta. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.33)


Membri titulari (academicieni) şi membri corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe - oameni de ştiinţă şi cultură, de o înaltă ţinută civică, cetăţeni ai Republicii Moldova, care s-au distins prin lucrări de mare valoare teoretică sau practică şi au contribuit considerabil la dezvoltarea ştiinţei şi culturii naţionale, specialişti principali notorii în domeniu, aleşi de Adunarea generală a membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.26)


Monitorizare - supraveghere, măsurare şi verificare sistematică a unei activităţi din punctul de vedere al performanţelor şi al eficienţei folosirii resurselor umane, materiale şi financiare, precum şi concepere de măsuri adecvate pentru atingerea obiectivelor stabilite. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.12)


N


Nomenclator - listă sau culegere care cuprinde nomenclatura unui domeniu de activitate, sistematizată după anumite criterii. (DEX’98)


Nomenclatură - totalitatea termenilor folositi într-un anumit domeniu (al ştiinţei, tehnicii, etc.). (DEX’98)


O


Obiect al proprietăţii intelectuale - rezultate ale activităţii intelectuale, confirmate prin drepturile respective ale titularilor asupra utilizării lor, ce includ: obiectele de proprietate industrială (invenţii, modele de utilitate, soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate, denumiri de origine ale produselor, mărci de produse şi mărci de servicii, desene şi modele industriale), obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe (opere literare, de artă, de ştiinţă etc., inclusiv programe pentru calculator şi baze de date), secretul comercial (know-how) etc. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.38)


Obiect informaţional - reprezentarea virtuală a entităţilor existente real, atît materiale cît şi nemateriale. (Regulamentul privind reglementarea tehnică pentru infrastructura internă al autorităţilor administraţiei publice, Dispozitii generale, p.1)


Organizaţie (asociaţie) obştească din sfera ştiinţei şi inovării - organizaţie necomercială constituită de persoane fizice şi/sau persoane juridice asociate, în modul prevăzut de lege, prin comunitate de interese, pentru atingerea scopului preconizat în sfera ştiinţei şi inovării. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.18)


Organizaţie de drept privat din sfera ştiinţei şi inovării - organizaţie comercială fondată şi finanţată de persoane fizice sau juridice de drept privat pentru obţinerea de profit în baza activităţii din sfera ştiinţei şi inovării. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.17)


Organizaţie de drept public din sfera ştiinţei şi inovării - organizaţie comercială sau necomercială constituită în baza unui act emis de autoritatea publică (centrală sau locală) şi/sau de Academia de Ştiinţe a Moldovei (în continuare – Academia de Ştiinţe), finanţată integral sau parţial de la bugetul de stat, din mijloacele prevăzute pentru atingerea scopului preconizat în sfera ştiinţei şi inovării. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.16)


Organizaţie de informaţii ştiinţifico-tehnologice - organizaţie specializată şi subdiviziunile ei care desfăşoară în sfera ştiinţei şi inovării activităţi în domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.19)


Organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării - organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării (persoană juridică cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare) care, în calitate de activităţi de bază, efectuează cercetări ştiinţifice şi/sau ştiinţifico-tehnologice, ştiinţifico-organizatorice, consulting ştiinţific, practică instruirea cadrelor ştiinţifice prin intermediul studiilor universitare, postuniversitare şi de perfecţionare. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.15)


P


Politica de personal în sfera ştiinţei şi inovării - prevede creşterea potenţialului ştiinţific şi intelectual al societăţii, dezvoltarea spiritului creator, propagarea culturii ştiinţifice, creşterea prestigiului muncii în sfera ştiinţei şi inovării, prin stimularea acesteia în funcţie de rezultatele obţinute, de complexitatea şi de calitatea lucrărilor executate. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.64)


Politică de stat în sfera cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic - parte componentă a politicii de stat în domeniile social-economic, educativ şi cultural, orientată spre dezvoltarea, coordonarea şi stimularea activităţii în sfera ştiinţei şi inovării, realizată prin generarea de noi idei şi implementarea realizărilor tehnico-ştiinţifice. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.9)


Producător (furnizor) de informaţii ştiinţifico-tehnologice - persoană fizică sau persoană juridică împuternicită de titularul de drept să asigure ansamblul acţiunilor de obţinere, colectare, stocare, prelucrare, utilizare şi diseminare a informaţiilor ştiinţifico-tehnologice. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.50)


Produs informaţional ştiinţifico-tehnologic - rezultat materializat al activităţii de creaţie a serviciilor informaţionale destinat satisfacerii necesităţilor beneficiarilor de informaţii ştiinţifico-tehnologice. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.48)


Produs informaţional ştiinţifico-tehnologic colectiv - produs informaţional ştiinţifico-tehnologic realizat de două sau mai multe persoane fizice din iniţiativa şi/sau sub conducerea unei persoane fizice sau juridice. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.49)


Profesor cercetător/ Profesor universitar - titlul ştiinţifico-didactic/ştiinţific de profesor universitar/profesor cercetător se conferă persoanelor care se află în funcţia de profesor universitar/cercetător ştiinţific coordonator (sau în una superioară acesteia), ocupată prin concurs sau atestare, cel puţin 1 an, au gradul ştiinţific de doctor habilitat şi titlul ştiinţifico-didactic/ştiinţific de conferenţiar universitar /conferenţiar cercetător, au publicat mai mult de 40/45 lucrări ştiinţifice şi metodice de valoare (în reviste de specialitate cu recenzenţi), monografii, manuale etc., dintre care cel puţin 5 după susţinerea tezei de doctor habilitat, au o vechime în muncă ştiinţifico-didactică/ştiinţifică de cel puţin 10 ani, participă la procesul de instruire din instituţiile de învăţămînt superior/de formare a noi generaţii de cercetători ştiinţifici, au pregătit cel puţin 2/3 doctori şi/sau doctori habilitaţi. (Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare, p. 31)


Program de stat în sfera ştiinţei şi inovării - reprezintă un complex de proiecte în această sferă şi principala formă de promovare a politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, Cap. III, Politica de stat in sfera stiintei si inovarii, art.59)


Proiect din sfera ştiinţei şi inovării - se consideră proiecte din sfera ştiinţei şi inovării complexul de măsuri, interdependente prin executori, termene şi resurse, privind soluţionarea unei probleme (atingerea unui scop unic), realizate de organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, Cap. III, Politica de stat in sfera stiintei si inovarii, art.60)


R


Resursă informaţională - totalitatea de informaţii documentate în sistemele informaţionale automatizate, organizată în conformitate cu cerinţele stabilite şi cu legislaţia în vigoare. (Regulamentul privind reglementarea tehnică pentru infrastructura internă al autorităţilor administraţiei publice, Dispozitii generale, p. 2)


Resurse de informaţii ştiinţifico-tehnologice - informaţii ştiinţifico-tehnologice acumulate şi structurate în fonduri, în fişiere şi în baze de date. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.51)


Rol - atribuţie, sarcină care îi revine cuiva în cadrul unei acţiuni. (DEX’98)


S


Savant - persoană cu cunoştinţe temeinice şi vaste, care crează în domeniul ştiinţei. (DEX’98)


Secţia de ştiinţă - secţia este responsabilă de nivelul de dezvoltare al ştiinţei în domeniul coordonat. (www.asm.md, Strucutra AŞM/Sectiile de ştiinţă)


Servicii informaţionale - activităţi şi prestaţii informaţionale ce includ obţinerea, colectarea, stocarea, prelucrarea şi diseminarea informaţiilor ştiinţifico-tehnologice. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.53)


Serviciu informaţional - activitatea privind acordarea produselor informaţionale. (Regulamentul privind reglementarea tehnică pentru infrastructura internă al autorităţilor administraţiei publice, Dispozitii generale, p. 10)


Sistem de informaţii ştiinţifico-tehnologice - ansamblu de resurse şi mijloace informaţionale şi birotice necesare acumulării, prelucrării şi diseminării informaţiilor ştiinţifico-tehnologice în vederea satisfacerii necesităţilor beneficiarilor. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.52)


Sistem informaţional - totalitatea resurselor şi tehnologiilor informaţionale interdependente, metodelor şi personalului, destinate păstrării, prelucrării şi furnizării de informaţie. (Regulamentul privind reglementarea tehnică pentru infrastructura internă al autorităţilor administraţiei publice, Dispozitii generale, p. 1)


Subiect al sferei ştiinţei şi inovării - persoană juridică cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare şi persoană fizică ce desfăşoară pe teritoriul Republicii Moldova activităţi în sfera ştiinţei şi inovării. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.14)


T


Tehnologie informaţională - totalitatea de metode, procedee şi mijloace de prelucrare şi transmitere a informaţiei şi regulile de aplicare acesteia. (Regulamentul privind reglementarea tehnică pentru infrastructura internă al autorităţilor administraţiei publice, Dispozitii generale, p. 3)


Teza de doctor/doctor habilitat - este o lucrare ştiinţifică originală, elaborată în baza propriilor cercetări ştiinţifice publicate, conţine rezultate teoretice şi practice noi la nivel naţional şi mondial, ilustrează importanţa aportului autorului în ştiinţă şi este perfectată în scopul obţinerii gradului ştiinţific de doctor/doctor habilitat. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare, p. 16)


Titlu academic - titlu de membru titular, membru corespondent si membru de onoare al unei Academii de Stiinte. Titlu (sau dimploma) academic(a) - diploma obtinuta intr-o scoala de grad universitar. (DEX)


Titlu onorific - titlu acordat de Senatul unei universitati acreditate, în semn de recunoastere a unor merite stiintifice deosebite si a unei relatii de asociere academica, unei personalitati proeminente, de obicei straine. (Dicţionar de management al învăţămîntului superior din România)


Titlul ştiinţific sau ştiinţifico-didactic - titlul ştiinţifico-didactic/ştiinţific de conferenţiar universitar/conferenţiar cercetător se conferă persoanelor care se află în funcţia de conferenţiar universitar/cercetător ştiinţific superior (sau în una superioară acesteia), ocupată, prin concurs sau atestare (cu cel puţin 0,25 din norma didactică) de cel puţin 1 an, deţin gradul ştiinţific de doctor sau doctor habilitat, au publicat mai mult de 15/20 de lucrări ştiinţifice şi metodice, au o vechime în muncă ştiinţifico-didactică/ştiinţifică de cel puţin 5 ani, participă la procesul de instruire din instituţiile de învăţămînt superior/de pregătire a noi generaţii de cercetători ştiinţifici. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare, p. 28)


Titular de drept - titular al dreptului exclusiv de autor asupra informaţiilor ştiinţifico-tehnologice din sfera ştiinţei şi inovării, autor (coautor) sau o altă persoană fizică ori juridică învestită cu drepturi patrimoniale asupra produselor informaţionale ştiinţifico-tehnologice. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.54)


Transfer tehnologic - introducere în circuitul economic a tehnologiilor şi utilajelor specifice, a echipamentelor şi instalaţiilor, a hibrizilor, soiurilor, raselor, stamelor, preparatelor rezultate din cercetare sau achiziţionate, în vederea sporirii eficienţei şi calităţii unor produse, servicii, procese sau obţinerii altora, noi, care sînt cerute pe piaţă sau prin care se adoptă un comportament inovativ, inclusiv activitatea de diseminare a informaţiei, de explicare, de transmitere a cunoştinţelor, de consultanţă, realizîndu-se trecerea unei idei sau tehnologii de la autor la beneficiar. (Codul cu pivire la ştiinţă şi inovare, 2004, art.21)