Studiul impactului activităților economice a Regiunii de dezvoltare economică Centru (bazinul r. Răut - arie pilot) în scopul protejării potențialului natural pentru asigurarea dezvoltării durabile.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Bulimaga Constantin Piotr
15.817.02.20A
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Va fi creată baza de date privind starea mediului în aria pilot și stabilit impactul antropic asupra aerului, apei, solului, biodiversității și sănătății populației cauzat de depozitele de deşeuri și stațiile de tratare a apelor uzate. Va fi evaluat impactul antropic asupra indicatorilor edafici din bazinul r. Răut. Vor fi identi- ficate terenurile de referință pentru evaluarea conținutului de azot și fosfor. În baza biotestării va fi evaluat gradul de poluare a râurilor mici care servesc ca recipiente pentru apele reziduale generate în raioanele Telenești și Orhei. Va fi stabilită caracteristica taxonomică și starea biodiversității în bazinul r. Răut și efectuat studiul privind succesiunea ecosistemelor antropizate şi naturale (re- zervaţii, arii protejate, parcuri). Vor fi identificate ariile umede a afluenților r. Răut în scopul restabilirii lor. Va fi elaborată metodologia evaluării impactului deșeurilor asupra mediului. Va fi evaluat impactul autotransportului asupra componentelor biotice. Va fi elaborat suportul metodologic, precum și creată baza de date privind evaluarea potențialului de dezvoltare și a impactului socio- economic asupra mediului în Regiunea de Dezvoltare Centru și în aria pilot. Va fi acumulată și procesată informația privind elaborarea atlasului Regiunii de Dezvoltare Centru și a ariei pilot.
2016
Va fi evaluată starea componentelor de mediu (sol, apă, biodiversitate) și sănătății populației în zonele de referință. Va fi stabilit conținutul de metale grele (MG), volumul, tipul și modul de gestionare a deșeurilor. Va fi evaluat gradul de poluare cu MG a apei din r. Răut și afluenții lui și estimată toxicitatea prin biotestare. Va fi evaluat conținutul nutrienților în scurgerea de suprafață din diferite localități a zonei de referință. Va fi actualizată baza de date privind starea mediului natural și social și a impactului antropic, determinată starea componentelor naturale și sociale în raport cu impactul asupra mediului și identificate deosebirile spațiale privind starea mediului în zonele de referință. Analiza situației privind eficiența aplicării mecanismului de reglementare a utilizării resurselor naturale și protecției mediului, prezentarea și evaluarea recomandărilor privind optimizarea mecanismului respectiv, monitorizarea și ameliorarea cadrului natural în regiunea de referinţă.
2017
Va fi evaluat fluxul, cantitatea, starea morfologică, impactul și stabilite metodele de valorificare a deşeurilor asupra componentelor de mediu (biodiversitate, apă, sol, aer și sănătatea populației) în ecosistemele urbane. Evaluată starea socio-economică și ecologică a teritoriului cercetat. Va fi estimat nivelul impactului scurgerilor de suprafață asupra bioproductivității vegetației și elaborate scenarii de reducere a nutrienților în diferite zone funcționale (locative, industriale, umede) din ecosistemele urbane. Vor fi evidențiate sursele și nivelul de impact al activităților socio-economice asupra mediului și completată baza de date. Va fi calculat și analizat Indicele de Dezvoltare Umană la nivel regional și local. Va fi studiat mecanismul de reglementare economică și juridică a impactului asupra mediului în Regiunea de Dezvoltare Economică Centru.
2015
3262.0
2016
3531.1
2017
3442.0
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0