Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Evaluarea nivelului de contaminare cu metale grele a unor produse forestiere nelemnoase de importanță sanogenă și economică din Republica Moldova
,dr. Braşoveanu Valeriu
2016 - 2017
2Evaluarea integrată a impactului antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării şi extinderii Ariilor Naturale Protejate de Stat în contextul cerinţelor Directivelor UE
dr. Tărîţă Anatolie - 2016
dr. Tărîţă Anatolie - 2017
dr.hab Cuza Petru - 2015
2015 - 2018
3Organizarea spaţială a sistemelor teritoriale sub acţiunea factorilor naturali şi antropici
dr.hab Nedealcov Maria
2015 - 2018
4Studiul impactului activităților economice a Regiunii de dezvoltare economică Centru (bazinul r. Răut - arie pilot) în scopul protejării potențialului natural pentru asigurarea dezvoltării durabile.
dr.hab Bulimaga Constantin
2015 - 2018
5Solul ca patrimoniu mondial. Conferinţa ştiinţifică internaţională cu prilejul sărbătoririi a 50 de ani de studii în experienţe de lungă durată pe asolamente şi culturi permanente a ICCC „Selecţia” la Bălţi, Republica Moldova
dr. Vozian Valeriu
2012
6Elaborarea hărților susceptibilității terenurilor la procese geomorfologice din limitele Podișului Ciulucurilor
dr. Bejan Iurie
2012 - 2013
7Impactul factorilor naturali şi antropici asupra geo-şi ecosistemelor de pe teritoriul Republicii Moldova în scopul perfecţionării managementului resurselor naturale şi conservării ariilor reprezentative
dr.hab Dediu Ion
2011 - 2014
8Crearea bazelor ştiinţifico-informaţionale pentru optimizarea organizării teritoriale în condiţiile actuale de modificare a mediului
dr.hab Nedealcov Maria
2011 - 2014
9Rolul afluenţilor în formarea compoziţiei chimice a apelor fluviului Nistru şi izvoarele din bazinul Nistrului са ecosisteme naturale şi surse de apă potabilă şi pentru irigare
dr. Gladchi Viorica
2011 - 2012
10Elaborarea suportului geoinformaţional pentru gestionarea situaţiilor de risc hidrologic în bazinul r. Prut
dr. Boboc Nicolae - 2012
dr. Bejan Iurie - 2011
2011 - 2012
11Elaborarea modelului undei cinematice a viiturilor şi evaluarea zonelor de risc în caz de inundaţii pe rîurile din Republica Moldova
dr.hab Melniciuc Orest
2009 - 2010
12Implementarea tehnologiilor de creare a atlaselor şi elaborarea Atlasului ofiţerului
dr.hab Constantinov Tatiana
2009 - 2010
13Implementarea tehnologiilor noi de creare a datelor cartografice tematice pentru elaborarea rutelor turistice integrate
dr. Sîrodoev Ghenadie
2009
14Utilizarea sistemelor geoinformaţionale şi a datelor de teledetecţie pentru elaborarea principiilor structural funcţionale pentru organizarea monitoringului geoecologic al teritoriilor din regiunile agricole intens valorificate
dr. Sîrodoev Ghenadie
2008
15Implementarea tehnologiei de extragere a vanadiului din deşeurile Centralelor Electrice cu consum de păcură
dr.hab Bulimaga Constantin
2008 - 2009
16Metode moderne de stocare şi interpretare a datelor prospecţiunilor geologice în domeniul urbanismului
dr. Bogdevici Oleg
2008 - 2009