Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Pandemia COVID-19 și particularitățile aplicării măsurilor de combatere a eroziunii în scopul diminuării consecințelor a acesteia în Moldova, (CAMES)
dr. Kuharuk Ecaterina
2020 - 2021
2Cercetarea și aplicarea măsurilor de îmbunătățire funciare și de conservare a resurselor de sol și apă pentru diminuarea riscurilor de producere și atenuarea impactului schimbărilor climatice în agric
Ciolacu Tatiana
2020 - 2023
3Evaluarea și optimizarea bilanțului elementelor nutritive și materiei organice pentru perfecționarea sistemului de fertilizare a culturilor agricole prin eficientizarea utilizării îngrășămintelor și sporirii fertilității solului în agricultura durabilă
dr. Lungu Vasile
2020 - 2023
4Evaluarrea stării soluțiilor R.M. în condiții de agrogeneză, perfecționarea clasificatorului și sistemului de bonitate, elaborarea cadrului metodologic- informațional de monitorizare și reproducere lărgită a fertilității.
dr. Rozloga Iurii
2020 - 2023
5Legitățile agrogeochimice de migrare și acumulare a metalelor grele în solurile aluviale irigate din lunca Nistrului și Niprului
dr. Leah Tamara
2017 - 2019
6Remedierea stării de calitate a cernoziomurilor cambice degradate din Moldova Centrală și al solurilor podzolite din Bielorusia prin combinarea măsurilor agrotehnice și fitotehnice
dr. Leah Tamara
2015 - 2016
7Studierea proceselor pedogenetice în solurile irigate, monitorizarea, prognozarea evoluției și elaborarea măsurilor pedoameliorative de refacere și sporire a fertilității lor
dr. Filipciuc Vladimir
2015 - 2018
8Remedierea preventivă a însuşirilor stratului arabil degradat al cernoziomurilor din Moldova de Sud pentru implementarea sistemului de lucrare a solului No-till şi/sau Mini-till cu subsolaj.
dr.hab Cerbari Valerian
2015 - 2018
9Elaborarea și implementarea sistemului cadru pentru asigurarea optimizării proceselor de prevenire, reducere și monitorizare a eroziunii solurilor pe bazine de recepție.
dr. Kuharuk Ecaterina
2015 - 2018
10Evaluarea şi optimizarea regimurilor nutritive a solurilor prin aplicarea îngrăşămintelor minerale şi deşeurilor organogene noi pentru majorarea producţiei vegetale în agricultura durabilă.
dr. Lungu Vasile
2015 - 2018
11Interacţiunea microorganismelor cu substanţa organică şi agregatele structurale ale solului utilizat la arabil şi fitotoameliorat.
dr. Lungu Marina
2015 - 2016
12Refacerea structurii, remedierea însuşirilor fizice şi conservarea carbonului în cernoziomurile arabile prin utilizarea în asolament a îngrăşămintelor verzi
dr.hab Cerbari Valerian
2013 - 2015
13Solul ca patrimoniu mondial. Conferinţa ştiinţifică internaţională cu prilejul sărbătoririi a 50 de ani de studii în experienţe de lungă durată pe asolamente şi culturi permanente a ICCC „Selecţia” la Bălţi, Republica Moldova
dr. Vozian Valeriu
2012
14Academicianul I.A.Krupenicov – 100 de ani
dr. Leah Tamara
2012
15Selectarea locurilor favorabile pentru aplicarea gunoiului de grajd utilizind tehnologiile Sistemelor Informatice Geografice (SIG). Studiu de caz satul Grinăuți, raionul Rascani.
dr. Ciolacu-Balan Tatiana
2012
16Imbunătățirea capacității tehnologice pentru evaluarea calității solurilor și atenuarea degradării erozionale la scară de vecinătate Europeană
dr. Rozloga Iurii
2012
17Remedierea însuşirilor fizice şi chimice ale solurilor cenuşii arabile degradate prin utilizarea în calitate de îngrăşământ verde a ierburilor leguminoase anuale ca cultură succesivă
dr. Lungu Marina
2011 - 2012
18Elaborarea sistemului geoinformaţional al calităţii solurilor pentru agricultura performantă în Republica Moldova
dr. Rozloga Iurii
2011
19Evaluarea stării de calitate a solurilor, elaborarea şi testarea tehnologiilor de stopare a degradării şi de sporire a fertilităţii prin modernizarea şi extinderea îmbunătăţirilor funciare
dr.hab Andrieş Serafim
2011 - 2014
20Determinarea dependenţei dintre conţinutului de potasiu global şi accesibil biologic in solurile podzolite din Bielorus şi cernoziomurile Moldovei
dr.hab Cerbari Valerian
2010 - 2011
21Sistem de măsuri pentru diminuarea eroziunii şi păstrare a fertilităţii solurilor
dr. Popov Leonid
2008
22Implementarea şi testarea complexului de măsuri şi procedee agrotehnice şi agrochimice de optimizare a regimului nutritiv al solului pentru sporirea fertilităţii în condiţiile consolidării terenurilor agricole
dr.hab Andrieş Serafim
2008
23Cercetarea agrochimică a terenurilor agricole consolidate şi implementarea sistemului optimal de fertilizare a solului pentru obţinerea recoltelor planificate şi protecţia mediului ambiant
dr. Arhip Olga
2008 - 2009