FIŞA DE EVALUARE
a proiectelor din cadrul PROGRAMULUI DE STAT


0=lipsa informaţiei; 1=insuficient; 2=satisfăcător; 3=bine; 4=foarte bine; 5=excelent.
Nr. d/o
Criteriu Indicator Valoare admisă Punctaj acordat
1 Relevanţa şi Meritul ştiinţific al proiectului1.1Stadiul actual al cunoaşterii asupra temei propuse, pe plan naţional şi internaţional0-5
1.2Necesitatea şi oportunitatea proiectului0-5
1.3Nivelul de sinergie a etapelor proiectului0-5
1.4Metode de cercetare şi protocoale experimentale prevăzute a fi utilizate0-5
1.5Rezultatele ştiinţifice preconizate, cu evidenţierea gradului de noutate0-5
1.6Riscuri previzibile şi modul lor de gestionare0-5
2 Importanţa practică a proiectului2.1Corespunderea rezultatelor preconizate cu necesităţile potenţialii beneficiari0-5
2.22.2 Măsura în care rezultatele preconizate vor asigura beneficii socioeconomice şi vor contribui la dezvoltarea durabilă a economiei Republicii Moldova0-5
2.3Perspective de valorificare a rezultatelor şi de continuare a cercetării prin cooperare naţională şi internaţională, inclusiv Programul Cadru 7 al Comunităţii Europene0-5
2.4Impactul ştiinţific şi tehnologic al rezultatelor proiectului0-5
2.5Activităţi de diseminarea a rezultatelor0-5
3 Calitatea ştiinţifico-tehnologică a proiectului, concordanţa planului de realizare cu obiectivele practice3.1Fezabilitatea şi sustenabilitatea proiectului0-5
3.2Existenţa bazei tehnico-materiale a organizaţiei-solicitante, pentru desfăşurarea cercetării, de asemenea posibilitatea utilizării echipamentului ştiinţific din alte organizaţii 0-5
3.3Proporţia cheltuielilor în buget adecvată schemei de încadrare0-5
3.4Gradul de eligibilitate a costurilor0-5
3.5Măsura în care iniţiativa proiectului se corelează cu alte iniţiative şi nu permite suprapuneri0-5
4 Competenţa ştiinţifico-practică a echipei şi capacitatea de cercetare aplicativă a organizaţiei4.1Experienţa anterioară a directorului de proiect în domeniul tematicii propuse cu precădere în ultimii 5 ani0-5
4.2Nivelul de competenţă al echipei reflectat prin implementări realizate în proiectele anterioare0-5
4.3Gradul de atragere şi încadrare a tinerilor cercetători în vârstă de până la 35 ani 0-5
4.4Nivelul de colaborare între diferite unităţi de cercetare, agenţi economici şi alte instituţii din sfera ştiinţei şi inovării0-5
5 Observaţiile, recomandările şi comentariile evaluatorului.
Se expun avantajele şi dezavantajele proiectului, se motivează pe compartimente punctajul acordat, se argumentează recomandarea sau nerecomandarea de către expert a proiectului pentru finanţare
Total 100