Stabilirea riscului pentru sănătate determinat de poluarea mediului ambiental cu radionuclizi naturali şi tehnogeni cu elaborarea tehnologiilor de bioremediere a solurilor radiocontaminate

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Coreţchi Liuba Ştefan
11.817.09.28A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi elaborat conceptul de monitorizare radioecologică în dinamică a mediului ambiental şi algoritmul molecular-genetic de evaluare a riscului, asociat radiaţiilor ionizante, asupra sănătăţii, inclusiv al declanşării maladiilor cancerigene şi a altor patologii.
2012
Va fi elaborat algoritmul molecular-genetic de evaluare a riscului, asociat radiaţiilor ionizante, asupra sănătăţii. Va fi efectuată certificarea radioecologică şi cartografierea suprafeţei terestre a Republicii Moldova în baza bioindicaţiei fondului radioactiv sumar şi a factorilor oncologici. Vor fi stabilite nivele naţionale de referinţă pentru concentraţiile de radon în locuinţe, ca principala sursă de iradiere naturală a populaţiei. Va fi estimat riscul relativ asociat iradierii naturale, artificiale, profesionale şi accidentale.
2013
Va fi stabilită concentraţia radionuclizilor naturali şi tehnogeni în factorii mediului ambiental (apă, sol, materiale de construcţii, depuneri atmosferice, aerosoluri etc.) şi cartografi erea acestora. Vor fi stabilite nivelele de expunere a populaţiei la sursele naturale de radiaţii ionizante şi cartografi ată incidenţa maladiilor oncologice pe teritoriul Republicii Moldova. Va fi elaborat un concept nou de monitorizare radioecologică a mediului ambiant şi cartografi erea lor. Vor fi elaborate şi armonizate cu standardele europene Normele Fundamentale de Radioprotecţie.
2014
În baza cuantificării riscului asociat expunerii populaţiei Republicii Moldova la radiaţii ionizante se va propune un complex de măsuri adecvate de radioprotecţie pentru reducerea sau eliminarea acestuia. Propunerile elaborate se vor axa pe necesitatea adoptării unei strategii naţionale în problema radonului, precum şi a unui plan naţional de acţiunipentru implementarea acesteia. Vor fi elaborate şi acordate la standardele europene acte normative de protecţie radiologică a publicului şi expuşilor profesional.
2011
300.0
2012
394.3
2013
411.9
2014
527.2
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0