Elaborarea cadrului conceptual și metodologic pentru e-infrastructura de date în sfera CDI din Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Rusu Andrei Gheorghe
18.50.07.10A/PS
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Proiecte din cadrul programelor de stat
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2020-01-01 - 2019-12-31
2018
Rezultate științifice preconizate: 1. Carta soluțiilor informatice elaborată și completată. 2. Raport de cartografiere, analiză și sinteză elaborat. 3. Studiu privind experiența și bunele practici europene și internaționale elaborat, discutat și ajustat în mod participativ. 4. Modele de date științifice elaborate, preluate, adaptate, propuse/ recomandate pentru sfera CDI din RM. 5. Proiect de concepție a eInfrastructurii de date CDI din RM. 6. Proiecte de norme și recomandări privind crearea, actualizarea și managementul metadatelor referitoare la datele CDI elaborate și propuse spre examinare și adoptare forurilor decizionale: metodologia de creare, management și utilizare a metadatelor; propuneri și recomandări privind adoptarea de standarde privind datele din cercetare; model și instrumente de interoperabilitate a datelor științifice la nivel interdisciplinar și regional; regulament și proceduri de management al Registrului național al metadatelor din sfera CDI, în baza practicilor și recomandărilor europene și internaționale. 7. Propuneri și recomandări în vederea adoptării de standarde naționale pentru datele științifice; 8. Raport final elaborat și prezentat. 9. Conferința instituțiilor academice cu tema ”eInfrastructura de date științifice în sprijinul cercetării și creșterii impactului esocialeconomic al științei în Republica Moldova” organizată și desfășurată. Materiale ale conferinței publicate. 10. Plan de acțiuni de asigurare a sustenabilității proiectului elaborat și adoptat la Consiliul științific al IDSI.