Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Perciun Rodica Ion
20.80009.0807.22
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Proiecte din cadrul programelor de stat
IV.1) Inovaţii sociale, educaționale şi culturale pentru integrare şi adaptareAplicativ2020-01-01 - 2023-12-31
2021
Motto-ul proiectului: Spre Uniunea Europeană cu o economie circulară! Economia circulară reprezintă o alternativă a modelului tradițional de economie liniară, care permite utilizarea resurselor cât mai mult timp, și capacitatea de a restabili și regenera produsele și materialele la sfârșitul vieții acestora. Astfel, economia circulară este principalul motor al conceptului de dezvoltare durabilă, pentru că anume acest tip de economie vizează optimizarea consumurilor de resurse, previne și reduce risipa de resurse. Prioritățile economiei circulare vizează direct protecția mediului, creșterea competitivității, a inovării și a cercetării tehnologice. Subiectul economiei circulare este o temă de o actualitate și importanță iminentă atât pe plan mondial cât și pentru R. Moldova. Comisia Europeană a adoptat în 2015 un plan de acțiune menit să accelereze trecerea la economia circulară, să stimuleze competitivitatea globală, să promoveze o creștere economică sustenabilă și să creeze noi locuri de muncă. UE sprijină financiar această tranziție prin fondurile structurale și de investiții europene, programul Orizont 2020, Fondul european pentru investiții strategice și programul LIFE. Relevanța proiectului reiese din necesitatea R. Moldova de a se racorda la cerințele UE și de a crea un mecanism eficient de trecere la economia circulară, Mai ales, că RM în 2015, s-a angajat să pună în aplicare ADD 2030. Soluționarea ODD nr. 12 reprezintă direct trecerea la economia circulară. Totodată, trecerea la economia circulară va permite R. Moldova să găsească soluții și pentru ODD nr. 6,7,11,13,14,15, toate acestea sunt direct legate de calitatea vieții, protecția mediului ambiant, creșterea economică durabilă, inovații și tehnologii moderne, obiective care se regăsesc și în Strategia Națională de dezvoltare ”Moldova 2030”. Proiectul propus se încadrează și în prioritățile stipulate în Strategia de gestionare a deşeurilor în RM pentru anii 2013-2027 (HG Nr. 248 din 10.04.2013), în Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al RM (HG.614 din 20.08.2013), Programul de promovare a economiei „verzi” în RM pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni, aprobat prin HG Nr. 160 din 21.02.2018. Obiectivul principal constă în elaborarea unui model național al economiei circulare, care se va baza pe un exercițiu complex, ce pornește de la analiza principalilor piloni ai economiei circulare (utilizarea eficientă a resurselor și managementul deșeurilor, interacțiunea subiecților interesați, cererea și comportamentul consumatorului, etc.) și continuă cu identificarea principalelor instrumente inovaționale, care vor permite reducerea decalajului de cunoștințe existent în ceea ce privește mecanismul de formare a economiei circulare. Prezenta cercetare este orientată spre integrarea rezultatelor științifice și inovaționale din RM în Spațiul European de Cercetare, precum și spre integrarea în rețele de infrastructură regională și internațională. Valorificarea rezultatelor: publicarea a circa 65 produse ştiinţifice (o monografie, ghiduri, broșuri, publicaţii în culegeri naţionale şi internaţionale, cu factor de impact, studii, etc), organizarea a 35 manifestări științifice (seminare, mese rotunde, conferințe,etc.). Echipa de cercetători va participa cu rapoarte la peste 120 conferinţe naţionale, internaţionale, în străinătate. Se preconizează susținerea a cel puțin 4 teze de doctorat. Beneficiarul rezultatelor: ODIMM, universitățile, alte instituţii