Consolidarea instituţională şi funcţională a administraţiei publice locale în Republica Moldova în contextul implementării Acordului de Asociere la Uniunea Europeană

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Şaptefraţi Tatiana Ion
15.817.06.29A
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Va fi elaborat un studiu complex al sistemului administraţiei publice locale din Republica Moldova; Vor fi identificate competenţe, atribuţii pentru autorităţile publice locale şi abilităţi noi solicitate funcţionarilor publici în procesul de europenizare a administraţiei publice; Vor fi analizate controverse în cadrul legal naţional ce reglementează organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale; Vor fi identificate şi elaborate propuneri de îmbunătăţire a cadrului legal; Vor fi elaborate recomandări pentru ajustarea cadrului normativ privind delimitarea de competenţe între autorităţile publice locale de nivelul I şi II, între autorităţile publice locale şi autorităţile publice centrale; Vor fi analizate şi identificate practici de succes din spaţiul european în descentralizarea puterii aplicabile pentru Republica Moldova; Va fi analizat nivelul de realizare a Planului de acţiuni privind Strategia de Descentralizare, vor fi identificate deficienţele şi impedimentele de implementare a acestuia; Vor fi elaborate propuneri de eficientizare a procesului de descentralizare administrativă, financiară, patrimoniului; mecanism de colaborare şi coor- donare dintre autorităţile publice locale şi centrale în procesul de descentralizare.
2016
Informarea autorităţilor publice centrale şi locale cu privire la structurile optimale ale sistemului administraţiei şi ale mecanismelor de descentralizare în ţările spaţiului european. Conştientizarea autorităţilor publice asupra necesităţii consolidării capacităţilor administrative. Sporirea abilităţilor autorităţilor locale în gestionarea afacerilor publice şi soluţionarea problemelor comunităţilor.
2017
Evaluarea capacității Autorităților Publice Locale și determinarea deficiențelor de funcționare.
2015
150.0
2016
157.4
2017
187.0
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0