Studiul potenţialului de adaptare a diferitor grupe taxonomice de animale terestre la modificările antropogene ale mediului; elaborarea pronosticului evoluţiei lor

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Munteanu Andrei Ion
11.817.08.14F
Institutul de Zoologie al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeFundamental2020-01-01 - 2014-12-31
2011
Vor fi elucidate strategiile ecologice de reproducere a unor specii de păsări şi evidenţiaţi factorii, care determină capacitatea ecologică a habitatelor în diverse tipuri de ecosisteme şi particularităţile adaptive ale păsărilor. Vor fi obţinute rezultate ştiinţifice noi privind variabilitatea organizării structural-funcţionale a populaţiilor speciilor de mamifere în funcţie de fazele dinamicii lor; rolul comportamentului teritorial în reglarea densităţii şi succesul reproductiv al populaţiilor de animale; concurenţa şi plasticitatea ecologică a unor specii de mamifere în diverse tipuri de ecosisteme. Va fi determinată structura populaţiilor de insecte terestre la diferite faze ale ciclului vital şi obţinute date recente asupra modificărilor entomocomplexelor în biocenozele naturale şi antropizate. Vor fi obţinute rezultate noi pentru ştiinţă şi semnalate specii noi pentru fauna R.Moldova. Va fi concretizată componenţa specifică a comunităţilor de mamifere şi reptile şi elucidate particularităţile adaptive ale unor specii de ţestoase, mastodonţi, cai, cămile şi iepuri în condiţiile paleogeografice din Miocenul superior şi Pliocenul din R.Moldova.
2012
Vor fi relevate strategiile ecologo-etologice de adaptare a unor specii de păsări din familiile Sylviiidae şi Paridae în ecosisteme naturale, recreative şi urbane, evidenţiaţi parametrii principali ai capacităţii ecologice a biotopului care determină diversitatea specifică a avifaunei şi elaborate recomandări privind crearea condiţiilor optimale pentru păsări. Vor fi obţinute date noi privind organizarea structural-funcţională a populaţiilor unor specii de rozătoare, relaţiile intra- şi interspecifice la unele specii din ecosisteme naturale şi antropizate, strategiile adaptive ecologo-etologice ale unor specii de mamifere şi reptile la modificările mediului; elaborarea pronosticului evoluţiei unor specii de mamifere, reptile şi amfibieni. Vor fi obţinute date noi privind structura comunităţilor de insecte terestre în ecosisteme naturale şi antropizate (agrocenoze şi recreative), elucidate grupuri de insecte cu capacităţi sporite de adaptare la modificările antropice ale mediului ambiant şi evidenţiate insecte cu capacităţi adaptive la agregare. Va fi concretizată componenţa sistematică, condiţiile de viaţă şi stabilite în premieră particularităţile morfo-funcţionale de adaptare a broaştelor ţestoase terestre, elefanţilor meridionali, cailor subgenului Alohippus, eobizonilor, ohotonelor şi castorilor la condiţiile paleogeografice concrete din Miocenul superior şi Pliocen pe teritoriul Republicii Moldova.
2013
Vor fi elucidate structura şi diversitatea comunităţilor de paseriforme acvatice; relaţiile intra- şi interspecifi ce teritoriale şi capacităţile adaptive a unor specii de paseriforme în funcţie de starea habitatelor. Vor fi elucidate strategiile adaptive ale unor specii dominante de mamifere, reptile şi amfi bieni în funcţie de factorii biotici şi abiotici. Va fi evaluată şi analizată structura spaţial-etologică a unor specii de mamifere şi reptile din ecosistemele naturale şi antropizate în plan comparativ (urbane, recreative, agrocenoze). Va fi elucidat rolul capacităţilor adaptive ale unor specii de mamifere şi reptile în evoluţia comunităţilor; va fi elaborat pronosticul tendinţelor evoluţiei unor specii de mamifere, reptile şi amfi bieni. Va fi concretizată componenţa sistematică şi evidenţiate particularităţile adaptive în structura scheletului a unor mamifere (Mammuthus, Rangifer, Equus, Bison, Triba Lagurinae) şi reptilelor (fam. Colubridae, Boidae). Va fi evaluată structura comunităţilor de insecte terestre în ecosistemele naturale şi antropizate şi se vor obţine date noi privind modifi cările entomocomplexelor în agrolandşaftul contemporan din republică. Vor fi obţinute date noi pentru ştiinţă şi semnalate specii de insecte noi pentru fauna ţării.
2014
Va fi evaluată structura comunităților de paseriforme acvafile; elucidate relațiile intra- și interspecifice teritoriale și capacitățile adaptive ale unor specii de paseriforme în funcție de starea habitatelor; elaborate recomandări pentru mărirea diversității păsărilor ce cuibăresc în scorburi. Va fi determinat modul în care se manifestă capacitățile adaptive ale speciilor dominante de mamifere mici (Microtus arvalis, Apodemus sylvaticus, A.uralensis) în funcție de factorii populaționali și de habitat prin aplicarea analizei factoriale și regresionale; elucidat rolul capacităților adaptive ale speciilor de mamifere și reptile în evoluția comunităților; elaborat pronosticul tendințelor evoluţiei unor specii de mamifere, reptile şi amfibieni; concretizată componenţa sistematică şi în premieră evidenţiate particularităţile de adaptare a şerpilor la condiţiile mediului Pliocenului şi Pleistocenului, a reprezentanţilor genurilor Mammuthus şi Rangifer, subgenurilor Equus şi Bison şi a Lagurinelor în perioada Pleistocenului. Va fi evaluată diversitatea comunităților de insecte terestre; determinată dinamica sezonieră a unor specii de insecte în ecosistemele naturale şi antropizate. Vor fi obţinute date privind evoluția și modificările entomocomplexelor în biocenozele naturale și antropizate în urma schimbării climei şi semnalate specii de insecte noi pentru fauna republicii.
2011
1088.9
2012
1250.0
2013
1270.0
2014
1410.5
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0