Interpretarea ştiinţifică a patrimoniului muzeal în contextul sporirii interesului faţă de identitate şi autenticitate

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
ing. Ursu Mihail - 2011
ing. Ursu Mihail - 2012
dr. Ursu Mihai - 2013
dr. Ursu Mihai - 2014
11.817.07.39A
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Vor fi elaborate listele analitice preventive privind situaţia actuală în domeniul conservării, restaurării bunurilor culturale şi completării colecţiilor muzeale. Va fi inventariat patrimoniul muzeal din republică în baza documentaţiei existente.
2012
"Va fi reevaluat patrimoniul muzeal prin elaborarea descrierilor științifice. Vor fi descrise colecțiile de dantelă şi de cultură urbană din patrimoniul muzeal pentru a spori obiectivitatea documentelor ştiinţifice. În baza colecției de covoare a muzeului va fi reconstituit specificul vechilor centre de ţesut covoare şi contribuţia acestora la promovarea anumitor tipuri de ţesături. Va fi finalizată inventarierea patrimoniului vegetal al parcurilor boiereşti din republică pentru a releva situaţia la zi a vegetației şi a determina măsurile de protejare a acestui patrimoniu. Vor fi organizate expoziţii naţionale şi internaţionale. Vor fi publicate două numere ale revistei ştiinţifice „Buletin ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie”. "
2013
Va fi completată baza de date electronică cu fi şe analitice şi a fi şierului pe hârtie cu paşapoarte ştiinţifi ce ale bunurilor culturale din patrimoniu muzeal; va demara reorganizarea pe criterii ştiinţifi ce a colecţiilor muzeale după noi principii; vor fi identifi cate obiecte de valoare din teritoriu necesare pentru completarea colecţiilor; va fi dezvoltată baza ştiinţifi că de constituire, evidenţă, protejare şi completare a colecţiilor patrimoniale. Va fi interpretat ştiinţifi c patrimoniul muzeal prin: elaborarea comunicărilor ştiinţifi ce pentru Conferinţa Ştiinţifi că „Consumul popular - marcă a identităţii naţionale” şi pentru sesiunea anuală a MNEIN; elaborarea de lucrări ştiinţifi ce privind tradiţiile arhitecturii populare din piatră şi lemn. Vor fi estimate pe baze ştiinţifi ce şi formulate criterii privind tradiţiile arhitecturii populare din piatră şi lemn necesitatea de intervenţie în salvgardarea lor.
2014
Vor fi estimate, sistematizate şi incluse în circuitul ştiinţific colecţiile de negative, de ţesături moi şi de ceramică pentru a le spori gradul de reprezentativitate şi de obiectivitate în raport cu realităţile culturale. Vor fi stabilite valenţele sociale ale practicilor culturale asociate zilei de 1 Martie în contextul identităţii naţionale şi regionale. Va fi reconsiderat şi reactualizat tezaurul ornamental şi tehnic al artei populare şi promovat ca sursă de menţinere a potenţialului imagistic naţional. Urmare a inventarierii patrimoniului cultural mobil al muzeului şi al studierii patrimoniului muzeelor din teritoriu vor fi elaborate şi prezentate Ministerului Culturii concluziile cu privire la starea patrimoniului cultural muzeal.
2011
1092.8
2012
1164.0
2013
1194.8
2014
1353.6
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0