FIŞA DE EVALUARE
a proiectelor din domeniul ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE


0=lipsa informaţiei; 1=insuficient; 2=satisfăcător; 3=bine; 4=foarte bine; 5=excelent.
Nr. d/o
Criteriu Indicator Valoare admisă Punctaj acordat
1 Relevanţa şi meritul stiintifico-cultural al proiectului1.1Relevanţa proiectului în valorificarea patrimoniului istorico-cultural al R. Moldova şi promovării de concepte noi0-5
1.2Încadrarea proiectului în priorităţile socio-culturale europene0-5
1.3Gradul de noutate şi originalitate în abordarea domeniului şi a problemelor0-5
1.4În ce măsură obiectivele proiectului corelează cu problematica socială şi culturală a R.Moldova0-5
1.5Contribuţii previzibile în sporirea vizibilităţii cercetărilor socio-umane pe plan mondial0-5
2 Calitatea programului de activitate şi a metodologiei de realizare a proiectului2.1Gradul de conformitate al programul de activitate cu obiectivelor ştiinţifice propuse0-5
2.2Gradul de fezabilitate al programului de activitate şi metodologiei de cercetare propuse 0-5
2.3Originalitatea metodologiei de cercetare 0-5
2.4Gradul de documentare în aria de investigaţii, posibilităţi de acces la documente şi alte facilităţi de cercetare0-5
2.5Valoarea şi noutatea rezultatelor preconizate0-5
2.6Gradul de justificare a fondurilor solicitate 0-5
3 Competenţa echipei şi capacitatea de cercetare a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării 3.1Nivelul de competenţă si experienţă ale echipei şi conducătorului necesare realizării proiectului 0-5
3.2Contribuţia anterioară a echipei în promovarea cercetărilor socio-umane 0-5
3.3Gradul de antrenare al cercetătorilor tineri (sub 35 de ani)0-5
3.4Concordanţa tematicii proiectului cu profilul de cercetare al organizaţiei solicitante0-5
3.5Suportul organizaţiei la execuţia proiectului prin acordarea sprijinului logistic şi organizarea colaborărilor0-5
4 Impactul asupra mediului ştiinţifico-cultural 4.1Gradul în care proiectul va contribui la creşterea şi dezvoltarea culturii, educaţiei în contextul general european0-5
4.2Impactul asupra formării de direcţii şi colective noi de cercetare0-5
5 Beneficiiile sociale,culturale şi educaţionale5.1Oportunităţile de valorificare a rezultatelor ştiinţifice (strategii educaţionale, politici sociale, modernizarea educaţiei, valorificarea patrimoniului istoric şi cultural)0-5
5.2Impactul cercetărilor ştiinţifice asupra sferei sociale0-5
6 Observaţiile, recomandările şi comentariile evaluatorului.
Se expun avantajele şi dezavantajele proiectului, se motivează pe compartimente punctajul acordat, se argumentează recomandarea sau nerecomandarea de către expert a proiectului pentru finanţare
Total 100