Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Academia de Studii Economice din Moldova

32. Secrieru Angela
Doctor Habilitat în economie
Conferenţiar universitar
Profesor universitar
Abilitat la specialitatea:
522.01. Finanţe
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)