Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1

Aplicarea biomedicală a microscopiei holografice digitale sensibilă la polarizarea luminii, (BIOHOLO)

dr. Achimova Elena
2020 - 2021
2Designul şi dezvoltarea elementelor optice de difracţie de tip „vortex” pe straturi subţiri de azopolimeri pentru aplicaţii în biomedicină
dr. Achimova Elena
2020 - 2021
3Tehnologia de producţie a elementelor optice difractive holografice pe structuri cu straturi subţiri metal-semiconductor calcogenic vitros
dr. Nastas Andrian
2020 - 2021
4Creșterea cristalelor soluțiilor solide Cu2Zn1-xCdxSnS4 și cercetarea proprietăților fizico-chimice și fizice ale acestora pentru proiectarea fotoconvertorilor solari
dr.hab Aruşanov Ernest
2019 - 2020
5Sinteza filmelor de conversie a iradierii UV și utilizarea lor pentru majorarea eficienței celulelor solare din siliciu
dr.hab Şerban Dormidont
2019 - 2020
6Tehnologie de sintetizare a carburilor şi a nanostructurlor la alierea prin scântei electrice cu electrozi din grafit, Ti, şi W şi studierea influenţei lor asupra proprietăţilor suprafeţelor metalice
dr. Mihailov Valentin
2019 - 2020
7Materiale anorganice / organice hibride noi bazate pe ligandul triimidazol activ optoelectronic
dr. Fonari Marina
2018 - 2019
8Analizator de fluorescență cu raze X pentru evaluarea rapidă și nedestructivă a compoziției chimice a materialelor multicomponente
dr.hab Aruşanov Ernest
2017 - 2018
9Noi materiale şi structuri compozite funcționale pe baza de sticle calcogenice şi fotopolimeri pentru aplicații optice și optoelectronice
dr. Achimova Elena
2017 - 2018
10Sinteza, proprietăţile,structura moleculară şi cristalină a liganzilor receptorilor benzdiazepinici şi fibrinogenici
dr. Kravţov Victor
2017 - 2018
11Studiul proprietăților fizice ale pulberilor de Cu2ZnSn(S,Se)4 cu abatere de la stoichiometrie cu grad diferit al dezordinii structurale
dr. Guc Maxim
2017 - 2018
12Designul, prepararea și studiul materialelor metalorganice în baza metalelor de tranziție și liganzilor micști și polidentați cu proprietăți utile
dr. Croitor Lilia
2017 - 2018
13Elemente optice de difracție pentru protecția produselor economiei naționale
dr. Iaseniuc Oxana
2017 - 2018
14Creşterea monocristalelor voluminoase a compusului FeCr2S4 cu structura de tip spinel. Caracterizarea proprietăților lor fizice.
dr. Belevschi Stanislav
2017 - 2018
15Nanocompozite polimer/compus organic coordonativ cu ioni din elemente rare pentru aplicaţii fotovoltaice
dr. Verlan Victor
2016 - 2018
16Designul și dezvoltarea de elemente optice difractive bazate pe azopolymeri pentru utilizare în biofotonică și optoelectronică
dr. Achimova Elena
2016 - 2018
17Efectele optoelectronice in modernizarea implanturi avansate
dr.hab Enachi Nicolae
2016 - 2018
18Noi derivaţi Carboxilici Aromatici non-toxici cu rol în REglarea creşterii PLANTelor: de la sinteza şi investigaţii structurale la teste biologice
dr. Bouroş Pavlina
2016 - 2018
19Materiale magnetice semiconductoare MnCr2S4 şi CoCr2S4 pentru aplicaţii în tehnologii spintronice
dr. Roman Marianna
2016 - 2017
20Designul şi dirijarea arhitecturii materialelor metaloorganice funcţionale prin aplicarea ingineriei cristalelor
dr. Kravţov Victor
2016 - 2017
21Cu2ZnSnS4 pentru convertoare ecologice a energiei regenerabile
dr.hab Aruşanov Ernest
2015 - 2016
22Investigarea materialelor metal-organice multifuncționale necentrosimetrice noi pentru aplicații opto-electronice
dr. Fonari Marina
2015 - 2016
23Simulari și informatică cuantică pe atomi suprarăciți captați în capcane
dr.hab Enachi Nicolae
2015 - 2016
24Efecte ale opticii şi cineticii cuantice în nanostructuri pentru informatică și biofotonica avansată
dr.hab Enachi Nicolae
2015 - 2018
25Sintetizarea şi caracterizarea materialelor semiconductoare calcogenice multicomponente noi pentru aplicaţii în fotovoltaică şi fotonică
dr.hab Aruşanov Ernest
2015 - 2018
26Coerențe cuantice și nano-fotonică
dr.hab Macovei Mihai
2015 - 2018
27Metode fizico-chimice și aspectele inginerești ale obținerii materialelor și suprafețelor noi pentru tehnologiile de multiscară
dr.hab Dicusar Alexandr
2015 - 2018
28Metode cuantice, statistice şi cinetice pentru studiul sistemelor cu multe particule. Aplicaţii la materia condensată şi nucleară.
dr.hab Moscalenco Vsevolod
2015 - 2018
29Condensarea Bose-Einstein a excitonilor si atomilor in nano si microstructuri sub influenta câmpurilor electromagnetice
dr.hab Moscalenco Sveatoslav
2015 - 2018
30Transfer de sarcină, căldură şi masă la acţionări termoelectrofizice şi cavitaţionale; elaborări tehnologice şi tehnice.
dr.hab Bologa Mircea
2015 - 2018
31Deformarea la nanoindentare pentru caracterizarea mecanică şi inducerea unor structuri locale noi pentru materiale vitroase, polimerice şi cristaline
dr. Şikimaka Olga
2015 - 2018
32Elaborarea de noi materiale optice nanostructurate din nanocompozite în baza de polimeri-semiconductori anorganici cu aplicaţii practice
dr.hab Iovu Mihail
2015 - 2018
33Materialele multifuncționale oxicalcogenice și metaloorganice cu proprietăți magnetice, absorptive și luminescente avansate: sintetizare, studiu experimental, modelare și aplicații
dr.hab Culiuc Leonid
2015 - 2018
34Elaborarea designului și fabricarea compușilor coordinativi în baza metalelor 3d și liganzilor polidentați cu diverse seturi de atomi donori
dr. Croitor Lilia
2015 - 2016
35Creşterea şi cercetarea proprietăţilor structurale şi magnetice a monocristalelor multiferoici HgCr2S4 şi Fe1-xCuxCr2S4
dr. Belevschi Stanislav
2015 - 2016
36Efecte orbitale în generația nouă a magneților monomoleculari: elaborarea criteriilor pentru designul raţional
dr.hab Clochişner Sofia
2014 - 2015
37INGINERIA CRISTALELOR LA CREAREA MATERIALELOR METALOORGANICE CU PROPRIETĂŢI COOPERATIVE
dr. Kravţov Victor
2014 - 2015
38Sinteza, proprietăţile, struc- tura moleculară şi cristalină a liganzilor receptorilor ben- zdiazepinici şi fibrinogenici
dr. Kravţov Victor
2014 - 2015
39Tehnologie, utilaje şi mate- riale noi pentru durificarea şi recondiţionarea prin scântei electrice a organelor de ma- şini şi a sculelor
dr. Mihailov Valentin
2014 - 2015
40Interacțiunea polaritonilor magnetoexcitonici bidimensionali în prezența interacţiunii spin-orbita de tip Rashba
dr. Podlesnîi Igor
2014 - 2015
41Studiul metodelor de obținere a materialelor nanostructurate cu proprietățile performante pentru tehnologiile de varf
dr. Ţînţaru Natalia
2014 - 2015
42Formarea structurilor de difracţie complexe şi suprapuse în straturi foto- şi electrono-sensibile (As4S3Se3)1-x:Snx
dr. Şepeli Diana
2014 - 2015
43Studiul proprietăților electrice și optice a compușilor Cu2ZnSi(Se,Te)4 pentru aplicații în producerea energiei din surse regenerabile.
dr. Felea Viorel
2014 - 2015
44Utilizarea Microscopului Holografic Digital pentru Studiul Ţesuturilor Biologice utilizănd LabVIE
dr.hab Duca Maria
2013 - 2015
45Transferul de sarcină în amestecuri de gaze ale heliului la temperaturi şi presiuni înalte în condiţiile descărcării coronă
dr.hab Grosu Fiodor
2013 - 2015
46Controlul dinamicii cuantice a sistemelor de atomi artificiali(CONATOM)
dr.hab Macovei Mihai
2013 - 2015
47Innobilarea proprietăţilor materialelor şi acoperirelor la acţiunea plasmei
dr.hab Gologan Viorel
2013 - 2014
48Creşterea cristalelor şi cercetarea proprietăţilor fi zico-chimice a compuşilor promiţători pentru folosire în fotovoltaică Сu2ZnSnS4, Cu2ZnSnSe4 şi soluţiilor solide Cu2ZnSnS4хSe4(1-х)
dr.hab Aruşanov Ernest
2013 - 2014
49Structuri metalo-semiconductoare plasmonice şi fotonice în calitate de platformă pentru diferiţi nanobiosenzori - NanoBioMSSens.
dr.hab Ursachi Veaceslav - 2013
dr. Zalamai Victor - 2014
2013 - 2014
50Prepararea și caracterizarea cristalelor bidimensionale nanolamelare a dicalcogenizilor metalelor de tranziție intercalate cu molecule de halogen
dr.hab Culiuc Leonid
2013 - 2015
51Elaborarea și implementarea technologiei şi instalației-pilot energoefeciente de procesare a plantelor aromatice pentru gospodăriile de fermieri
dr. Filip Boris
2013
52Designul, sinteza şi caracterizarea noilor compuşi organometalici cu o activitate optică neliniară
dr. Ciumacov Iurie
2013 - 2014
53Nanostructuri bidimensionale sintetizate prin tehnologii laser avansate pentru o nouă generaţie de implanturi, studii experimentale şi modelare teoretică
dr.hab Enachi Nicolae
2013 - 2014
54O noua generatie de celule solare organice bazate pe nanotuburi de carbon - OPVCNT
dr.hab Iovu Mihail
2013 - 2014
55Corelaţia sinteză-microstructura-proprietăţi pentru materiale aluminofosfatice vitroase de volum cu aplicaţii în magneto-optică
dr. Şikimaka Olga
2013 - 2014
56Metode fizice în chimia coordinativă şi supramoleculară, ediţia a XVII-a
dr.hab Turtă Constantin
2012
57Conferinţa internaţională Ştiinţa Materialelor şi Fizica materiei condensate, ediţia a VI-a
dr.hab Culiuc Leonid
2012
58Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică
Andronic Serghei
2012
59Fotomultiplicator rapid cu sensibilitate înaltă în plaja spectrală IR (λ ≤ 1,7μm)
dr.hab Aruşanov Ernest
2012
60Elaborarea de noi structuri compozite în bază de polimeri la scară nanometrică pentru aplicaţii în optoelectronică.
dr. Harea Diana
2012 - 2013
61Aplicarea şi identificarea quasihologramelor de protecţie pe obiecte din metale preţioase
dr. Achimova Elena
2012
62Modulatorul optic tridimensional LC 2002 pentru testări optice în procese industriale, fabricarea producţiei holografice şi a componentelor optice în scopuri educaţionale, identificarea documentelor.
dr.hab Andrieş Andrei
2011 - 2012
63Analiza optică, fotoelectrică şi structurală a Cu2ZnSn(Se1-xSx)4 şi WxMo1-xS2 de perspectivă pentru aplicaţii în fotovoltaică
dr.hab Aruşanov Ernest
2011 - 2013
64Influenţa interacţiunii spin-orbita de tip Rashba asupra unui sistem bidimensional de electroni si goluri intr-un câmp magnetic perpendicular puternic
dr. Dumanov Evgheni
2011 - 2012
65Efecte optice de dirijare şi control a proceselor biomoleculare la nivel nanomentric
dr. Ciobanu Nellu
2011 - 2012
66Intenstificarea proceselor de transfer prin metode electrofizice, hidrodinamice şi cavitaţionale pentru tratarea materialelor şi produselor alimentare
dr.hab Bologa Mircea
2011 - 2014
67Materiale semiconductoare halcogenice, compuşi metaloorganici şi magneţi moleculari pentru medii de înregistrare, senzori, aplicaţii optoelectronice şi fotovoltaice
dr.hab Andrieş Andrei - 2011
dr.hab Ursachi Veaceslav - 2012
dr.hab Ursachi Veaceslav - 2013
dr.hab Culiuc Leonid - 2014
2011 - 2014
68Metode electro-fizico-chimice de obţinere şi prelucrare a materialelor şi acoperirilor noi cu caracteristici funcţionale avansate
dr.hab Dicusar Alexandr
2011 - 2014
69Condensarea Bose-Einstein a excitonilor in semiconductori şi a atomilor în capcane
dr.hab Moscalenco Sveatoslav
2011 - 2014
70Dezvoltarea metodelor fizicii cinetice şi statistice pentru descrierea fenomenelor care au loc în materia condensată şi nucleară
dr.hab Moscalenco Vsevolod
2011 - 2014
71Straturi subţiri şi fibre optice pe baza materialelor nanocompozite organice-anorganice pentru noi dispozitive optoelectronice
dr.hab Andrieş Andrei - 2011
dr.hab Iovu Mihail - 2012
2011 - 2012
72Senzori bio-chimici bazaţi pe pelicule poroase de InP, polimeri şi nanoparicle metalice realizaţi cu tehnici MEMS/MOEMS pentru măsurători electrice şi optice în timp real
dr. Zalamai Victor
2010 - 2012
73Proprietăţi mecanice ale materialelor vitroase fosfatice, dopate cu pământuri rare, utilizate în optoelectronică
dr.hab Grabco Daria
2010 - 2012
74Stabilirea influenţii electromagnetice de înaltă frecvenţă modulată în amplitudine asupra materialelor metalice şi acoperirilor
dr.hab Gologan Viorel
2010 - 2011
75Nanotuburi metalizate de oxid de titan: o nouă perspectivă de nanoantene optice plasmonice
dr. Sergentu Vladimir
2010 - 2011
76Creşterea şi cercetarea proprietăţilor fizice ale semiconductorilor magnetici MnIn2S4, FeIn2S4 şi soluţiilor solide MnxFe1-xIn2S4
dr.hab Aruşanov Ernest
2010 - 2011
77Materiale semiconductoare pentru generarea radiaţiei terahertz la redresarea optică a impulsurilor laser de femtosecunde
dr.hab Hadji Piotr
2010 - 2011
78Efecte cooperative mono- şi bi-cuantice la rezonanţă în cavităţi electrodinamice cuantice pentru procesarea cuantică a informaţiei
dr.hab Enachi Nicolae
2010 - 2011
79Tranziţiile de spin induse de temperatură şi lumină în materialele pe baza moleculară: de la teorie la aplicaţii
dr.hab Clochişner Sofia
2010 - 2012
80Laboratoare de Instruire-Cercetare în baza Instrumentelor Virtuale
dr.hab Culiuc Leonid
2010
81Analiza optică şi structurală a compuşilor Cu2ZnSnSe4, Cu2ZnSiSe4 şi soluţiilor solide pentru aplicaţii fotovoltaice
dr.hab Aruşanov Ernest
2010
82Elaborarea metodei de procesare optică pentru interferometrul electronic de tip speckle pe baza modulatorului spaţial de lumină cu aplicare în testări nedistructive.
dr. Achimova Elena
2010
83Teoria emisiei si propagării neliniare a undelor electromagnetice in structuri tunel nano-rezonante si filme semiconductoare subţiri
dr.hab Belousov Igor
2010 - 2011
84Efectele vitezei de coroziune ale nanostructurilor şi nanocompozitelor în procesul obţinerii electrochimice şi de utilizare ale lor
dr.hab Dicusar Alexandr -
dr. Sedelinicova Svetlana - 2010
dr. Sedelinicova Svetlana - 2011
2010 - 2011
85Sticle de reţea auto-organizate cu reabilitate înalta pentru aplicaţii multiple in fotonica si optoelectronica
dr.hab Iovu Mihail
2010 - 2011
86Noi liganzi pentru receptorii benzdiazepinici. Sinteza, structura, proprietăţi
dr. Kravţov Victor - 2010
dr. Kravţov Victor - 2011
dr. Simonov Iurii -
2010 - 2011
87Cercetări privind acţiunea complexa a plasmei descărcărilor în impulsuri de joasă tensiune şi durificarea matricei cu faze de nitruri nanodimensionale asupra intensificării proceselor de difuziune, îmbunătăţirii structurii şi proprietăţilor stratului durificat la tratamentul termochimic al oţelurilor prin carburare
dr. Pasincovschi Emil
2010 - 2011
88Bloc motorizat de scanare tridimensională pentru Spectrometrul Raman Confocal
dr. Leporda Nicolae
2010
89Compuşi coordinativi homo- şi heterometalici în baza oximelor şi bazelor Schiff
dr. Coropceanu Eduard
2010 - 2011
90Funcţionalitatea nouă în spinelii magnetici: Magnetocapacitatea colosală şi cuplajul puternic spin-reţea
dr.hab Ţurcan Vladimir
2010
91Cercetarea descărcării coronă şi a fenomenelor electrohidrodinamice de transfer în heliu gazos la presiuni si temperaturi înalte
dr.hab Bologa Mircea
2010
92Elaborarea tehnologiei cavitaţionale eficiente, ecologice pentru fabricarea masei de încleiere în industria textilă
Dumitraş Petru
2010 - 2011
93Structuri compozite la scară nanometrică în baza materialelor organice/anorganice pentru dispozitive luminescente şi structuri difracţionale
dr.hab Andrieş Andrei
2009 - 2010
94MATERIALE NANOSTRUCTURATE MULTISTRATIFICATE OBŢINUTE ELECTROCHIMIC: STUDIUL ŞI EVALUAREA PROPRIETĂŢILOR TRIBOLOGICE, COROZIVE ŞI MAGNETICE
dr.hab Dicusar Alexandr
2009 - 2010
95Materiale metalorganice absorbante nanoporoase
dr. Bouroş Pavlina
2009 - 2010
96Obţinerea nanocristalelor semiconductoare coloidale pentru dispozitive fotoelectrice în domeniul spectral IR
dr.hab Culiuc Leonid
2009 - 2010
97Studiul materialelor electrochimice noi nanostructurate în baza aliajelor grupei fierului şi proprietăţile lor mecanice, tribologice şi corozive
dr. Ţînţaru Natalia
2009 - 2010
98Materiale compozite polimerice pentru optoelectronică
dr. Ciornea Viorel
2009 - 2010
99Cercetarea eficienţei termoelectrice a nanostructurilor semimetalice obţinute prin diverse metode sub acţiunea factorilor externi
Hamidullin Rustam
2009 - 2010
100Analiza optică şi structurală a kesteritelor Cu2ZnSnSe4(1-x)S4x pentru aplicaţii fotovoltaice
dr.hab Aruşanov Ernest
2009
101Elaborarea, implementarea tehnologiei şi instalaţiei pentru electroplasmoliza strugurilor roşii la producerea sucului concentrat
dr. Papcenco Andrei - 2010
dr. Ciobanu Vasile - 2009
2009 - 2010
102Elaborarea tehnologiei de durificare şi recondiţionare a suprafeţelor subansamblelor de frecare ale maşinilor şi mecanismelor cu utilizarea nanoaditivului "Forsan" şi implementarea acestei tehnologii în parcul de autovehicule al Moldovei
dr.hab Dicusar Alexandr
2009
103Structura şi interacţiunile fine în compuşii organici, coordinativi şi supramoleculari în vederea stabilirii rolului lor în geneza proprietăţilor fizice şi farmaceutice performante
dr. Simonov Iurii
2008 - 2010
104Compuşii semiconductori AIIBVI şi AIBIIICVI pentru aplicaţii în optoelectronică şi fotonică: obţinerea, nanostructurarea şi caracterizarea
dr.hab Aruşanov Ernest
2008 - 2010
105Identificarea modalităţilor de dirijare cu procesele de transfer de căldură şi masă prin acţionări electro- şi hidrodinamice pentru electrotehnologii
dr.hab Bologa Mircea
2008 - 2010
106Excitaţiile elementare ale unui sistem bidimensional de electroni şi goluri în cadrul celor mai de jos nivele Landau în diferite stări cuantice
dr.hab Moscalenco Sveatoslav
2008 - 2009
107Generarea luminii neclasice pentru tehnologii moderne de comunicaţii: investigaţii teoretice cu realizări experimentale
dr.hab Enachi Nicolae
2008 - 2009
108Proprietăţile optice ale soluţiilor solide CuGa3xIn3(1-x)Se5, CuGa5xIn5(1-x)Se8
dr. Levcenco Sergiu
2008
109Influenta nivelelor excitate Landau asupra excitaţiilor elementare ale electronilor si golurilor in cadrul nivelelor Landau celor mai de jos
dr. Dumanov Evgheni
2008
110Compuşii complecşi binucleari de Cr(III) - bază pentru formarea clusterilor d/d şi d/f şi a polimerilor coordinativi (sinteză, structură, proprietăţi magnetice)
dr. Şova Sergiu
2008 - 2009
111Influenţa temperaturii şi caracteristicilor geometrice ale instrumentului asupra stratului superficial ale metalelor la deformare plastică intensivă
dr.hab Grabco Daria
2008 - 2009
112Cercetarea formării nucleelor exotice în reacţiile fotonucleare
dr. Baznat Mircea
2008 - 2009
113Carbonilarea anion-radicală catalizată prin cobalt a policlorbifenililor
dr. Simonov Iurii
2008 - 2009
114Fenomenul multi-exciton si multi-electron-gol in nano-structuri de semiconductor
dr. Rusu Spiridon
2008 - 2009
115Obţinerea şi proprietăţile polioxometalaţilor micşti de Se(IV), Te(IV) şi crearea materialelor funcţionale hibride în baza lor
dr. Petrenko Piotr
2008 - 2009
116Co-cristale farmaceutice şi polimorfii: designul dirijat şi studiul electrono-structural al interacţiunilor intermoleculare
dr. Kravţov Victor
2008 - 2009
117Procese electronice în magneţii frustraţi cu structura spinel
dr.hab Ţurcan Vladimir
2008 - 2009
118Efectele de localizare si propagare ale excitonilor şi polaritonilor în nanostructurile semiconductoare în cazul excitării rezonante cu radiaţie laser
dr.hab Hadji Piotr
2008 - 2009
119Cercetarea acţiunii sterilizatoare a plasmei de joasă temperatură, generată în câmpul descărcărilor electrice de frecvenţă înaltă şi ultra înaltă, asupra celulelor vegetative şi sporilor bacteriilor
dr.hab Grosu Fiodor
2008 - 2009
120Elaborarea şi cercetarea unor nanocompozite polimere cu structura moleculară arhitectural controlată
dr. Robu Ştefan
2008 - 2009