Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Chimie al AŞM

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Sinteza compușilor norlabdanici cu unități structurale heterociclice biologic activi în baza deșeurilor agricole
dr.hab Arîcu Aculina
2018 - 2019
2Optimizarea termodinamică a proceselor inovatoare elaborate pentru valorificarea deșeurilor industriale care conțin metale prețioase
dr.hab Povar Igor
2018 - 2019
3Sinteza terpenoidelor guanidinice cu activitate biologică relevantă și potențial terapeutic
dr.hab Ungur Nicon
2018 - 2019
4Eficientizarea monitorizării conținutului de METale grele în componentele MEDiului ambiant
dr.hab Lupaşcu Tudor
2017 - 2018
5Nanocompozite multi-componente pentru stimularea creșterii plantelor agricole
dr.hab Lupaşcu Tudor
2017 - 2018
6Sinteza dirijată și studiul unor complecși chirali conținând liganzi terpeno-heterociclici
dr.hab Arîcu Aculina
2016 - 2018
7Sinteza si evaluarea in vitro/in vivo de noi conjugate cu activitate antimicrobiană
dr.hab Macaev Fliur
2016 - 2018
8Design-ul şi architectura moleculara a materialelor hibride pe baza scheletului chalconei pentru testarea preclinica contra mycobacterium tuberculosis
dr.hab Macaev Fliur
2016 - 2017
9Arhitecturi moleculare și supramoleculare ale lantanidelor pentru aplicații magnetice
dr. Dragancea Diana
2016 - 2017
10Design-ul, sinteza dirijată și studiul activităţii antibacteriene şi antitumorale a unor compuşi terpenici chirali şi a combinaţiilor coordinative ale acestora cu metalele de tranziţie
dr.hab Arîcu Aculina
2016 - 2017
11Noi combinații complexe mono- și polinucleare ale s și 3d-metalelor în calitate de catalizatori, substanțe poroase și precursori ai nanomaterialelor
dr. Lozan Vasile
2016 - 2017
12Catalizatori cu oxizi de metale pentru tratarea apei: sinteză, proprietăți și utilizare
dr. Nastas Raisa
2015 - 2016
13Proceduri „verzi” (nepoluante) neconvenţionale pentru procesarea materiilor prime regenerabile
dr.hab Kulciţki Veaceslav
2015 - 2016
14Dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul cercetărilor procesului redox de ”Fotoliză a apei”
dr. Lozan Vasile
2015 - 2016
15„Sinteza terpenoidelor guanidinice cu activitate biologică relevantă și potențial terapeutic”
dr.hab Ungur Nicon
2015 - 2016
16Controlul stabilității și calității sistemelor ecologice pe termen scurt și lung în Republica Moldova
dr.hab Povar Igor
2015 - 2018
17Apa ca mediu pentru construirea substanţelor chimioterapice
dr.hab Macaev Fliur
2015 - 2018
18Asamblarea şi studiul complecşilor metalelor tranziţionale în baza liganzilor polifuncţionali şi macrociclici utili pentru agricultură, industria alimentară şi biotehnologii avansate.
dr.hab Bulhac Ion
2015 - 2018
19Compuşi coordinativi mono- şi polinucleari ai metalelor de tranziție şi de tip s- ca materiale fotocatalitice, poroase, nanostructurate pentru fotoliza apei ca componente a securităţii energetice
dr. Lozan Vasile
2015 - 2018
20Studierea mecanismelor reacţiilor chimice, structurii electronice şi proprietăţilor fizico-chimice ale unor compuşi cordinativi ai metalelor de tranziţie şi a nanoparticulelor A2B6
dr. Gorincioi Natalia
2015 - 2018
21Dirijarea caracteristicilor sorbțional-structurale ale adsorbanţilor carbonici şi minerali şi a materialelor polifuncţionale în scopul utilizării lor în practică
dr.hab Lupaşcu Tudor
2015 - 2018
22Studierea complexă a mediului geologic pentru prevenirea poluării şi utilizarea raţională a resurselor minerale
dr. Bogdevici Oleg
2015 - 2018
23Elaborarea metodelor de obţinere a terpenoidelor valoroase prin valorificarea resurselor renovabile din Republica Moldova (2015-2018)
dr.hab Ungur Nicon
2015 - 2018
24De la compuşi naturali la analogii lor şi spre evaluarea preclinică a noilor compuşi cu proprietăţi antituberculoase
dr.hab Macaev Fliur
2014 - 2015
25Sinteza si studiul complecsilor polinucleari ai metalelor s-nd-4f ca catalizatori in procese chimice, substante poroase si precursori ai nanomaterialelor
dr. Lozan Vasile - 2015
dr. Melnic Silvia - 2014
2014 - 2015
26Antioxidanti noi pentru diminuarea efectelor stresului oxidativ in hiperglicemie
dr. Loghina (Beţ) Liudmila
2014 - 2015
27Polimeri coordinativi poroși robuști
dr. Lozan Vasile
2013 - 2015
28Elaborarea metodelor regio si stereoselective de oxigenare a izoprenoidelor naturale, o modalitate de a obtine noi tipuri de substante fiziologic active.
dr.hab Ungur Nicon
2013 - 2014
29Nano-încapsularea remediilor antituberculoase pentru transport la ţintă
dr.hab Macaev Fliur
2013 - 2014
30Noi aplicații ale esterilor metilici ai acizilor biciclohomofarnesenici în sinteza compușilor biologic activi
dr. Grinco Marina - 2014
dr. Edu Carolina - 2013
2013 - 2014
31Compusi coordinativi ai elementelor de tranzitie pe baza de liganzi polidentati flexibili ca agenti biologic activi si precursori pentru materiale oxidice.
dr. Şova Sergiu
2013 - 2014
32Sinteza compuşilor noi biologic activi cu unităţi structurale terpenice şi heterociclice
dr. Ciocârlan Alexandru
2013 - 2014
33Complecşi ai nichelului şi fierului ca modele ale centrului activ al hidrogenazelor.
dr.hab Turtă Constantin
2013 - 2014
34Metode fizice în chimia coordinativă şi supramoleculară, ediţia a XVII-a
dr.hab Turtă Constantin
2012
35Noi căi de sinteză a compuşilor terpenici polifuncţionalizaţi cu potenţiala activitate biologică
dr. Grinco Marina
2012 - 2013
36Analiza voltametrică şi potenţiometrică a compuşilor nocivi în obiectele mediului ambiant si produse agroalimentare
dr.hab Povar Igor
2011 - 2012
37Completarea spectrometrului RMN Bruker AVANCE III 400 MHz cu accesorii CP-MAS pentru studiul corpurilor solide
dr.hab Geru Ion
2011 - 2012
38Elaborarea si utilizarea compoziţiilor optime a amestecurilor combustibililor in baza modelarii fizico-chimice
dr.hab Cerempei Valerian - 2012
dr.hab Povar Igor - 2011
2011 - 2013
39Prelucrarea integrală a deşeurilor din mase plastice cu obţinerea produselor noi
dr.hab Duca Gheorghe
2011 - 2012
40Studiul structurii geometrice şi electronice ale noilor compuşi coordinativi şi nanomateriale, dinamicii spinilor şi proceselor redox
dr.hab Turtă Constantin
2011 - 2014
41Studiul proceselor chimice şi fizico-chimice în sisteme eterogene policomponente pentru elucidarea fenomenelor de suprafaţă în sistemele acvatice
dr.hab Povar Igor
2011 - 2014
42Sinteza şi studiul complecşilor şi nanoparticulelor în calitate de substanţe biologic active, înalt poroase şi puncte cuantice pentru biologie, agricultură, sorbţie şi microelecronică
dr.hab Bulhac Ion
2011 - 2014
43Studii privind sinteza structural- şi stereo- selectivă a compuşilor organici polifuncţionali, inclusiv cu conţinut de azot cu diverse proprietăţi utile pentru farmaceutică şi agricultură
dr.hab Macaev Fliur
2011 - 2014
44Obţinerea şi studiul compuşilor organici, inclusiv a celor naturali, din materie primă locală utili pentru medicină şi industrie.
dr.hab Ungur Nicon
2011 - 2014
45Obţinerea şi studiul noilor materiale polifuncţionale şi obiectelor mediului ambiant pentru elaborarea tehnologiilor ecologice durabile
dr.hab Lupaşcu Tudor
2011 - 2014
46Sinteza şi studiul fotosensibilizatorilor în baza complecşilor cu acidul furancarboxilic, derivaţii ferocenporfirinei, quinolinpiridinei şi imidazolului
dr.hab Turtă Constantin
2011 - 2012
47Utilizarea raţională a cărbunilor activi autohtoni în procesele de potabilizare a apelor la S.A. „Apa-Canal Chisinau”
dr.hab Lupaşcu Tudor
2011 - 2012
48Difuzia moleculelor de apă şi captarea ionilor paramagnetici din soluţii acvatice de către formele polimorfe ale carbonatului de calciu
dr.hab Geru Ion
2011 - 2012
49Evaluarea calităţii resurselor acvatice conform documentelor normative internaţionale
dr.hab Duca Gheorghe
2011 - 2012
50Noi abordări în sinteza annabinoidelor optic active cu activitate biologică relevantă și potențial terapeutic
dr.hab Kulciţki Veaceslav
2011 - 2012
51Compuşi biologic activi cu schelet terpenic şi azaheterociclic prin metode convenţionale şi neconvenţionale
dr.hab Arîcu Aculina
2010 - 2012
52Obţinerea şi valorificarea unor noi produse de uz dermatologic pe bază de extracte naturale cu proprietăţi terapeutice amplificate
dr.hab Lupaşcu Tudor
2010 - 2012
53Elaborarea metodelor de sinteză a terpenoidelor cu conţinut de azot din seria bishomodrimanului şi a norlabdanului
dr.hab Ungur Nicon
2010 - 2011
54Noi catalizatori pentru construirea asimetrică a atomului de carbon sp3-hibridizat
dr.hab Macaev Fliur
2010 - 2011
55Un nou sorbant-catalizator pentru purificarea apei de compuşi ai fierului, manganului şi hidrogenului sulfurat
dr.hab Duca Gheorghe
2010 - 2011
56Compuşi coordinativi homo- şi heterometalici în baza oximelor şi bazelor Schiff
dr. Coropceanu Eduard
2010 - 2011
57Obţinerea şi utilizarea terpenoidelor sintetic şi practic importante
dr. Grinco Marina
2010 - 2011
58„Studii privind sinteza diterpenoidelor spongiane – structuri noi importante in obţinerea medicamentelor – instrumente potenţiale de control a sistemului secretor celular”
dr.hab Ungur Nicon
2010
59Structuri compozite la scară nanometrică în baza materialelor organice/anorganice pentru dispozitive luminescente şi structuri difracţionale
dr.hab Andrieş Andrei
2009 - 2010
60Crearea Centrului de Control şi Monitorizare a Calităţii Apei
dr.hab Duca Gheorghe
2009 - 2010
61Fotoluminescenţa, împrăştierea Raman şi dinamica spinilor nucleari în medii acvatice nanostructurate
dr.hab Geru Ion
2009 - 2010
62Sinteza şi caracterizarea fotocatalizatorilor noi pentru fotoliza apei şi obţinerea hidrogenului
dr.hab Turtă Constantin
2009 - 2010
63Îmbunătăţirea proceselor tehnologice de potabilizare a apelor de suprafaţă şi subterane
dr.hab Lupaşcu Tudor
2009 - 2010
64Obţinerea si studiul proprietăţilor termice a nanocompozitelor polimerice noi in baza de polistirenă (PS) si polimetilmetacrilată (PMMA)
dr.hab Ungur Nicon
2009 - 2010
65Elaborarea metodelor de sinteză, studiul fizico-chimic şi electrochimic al compuşilor coordinativi polinucleari ai unor metale de tranziţie în baza dioximelor şi tiosemicarbazidei
dr. Cocu Maria
2009 - 2010
66Noi organo-electori legaţi de polimeri, obţinuţi din resurse renovabile
dr.hab Macaev Fliur
2009
67Modelarea şi sinteza compuşilor polinucleari noi ca 3d-4f magneţi moleculari
dr. Prodius Denis
2009
68Materiale magnetice în baza polimerilor coordinativi
dr. Baca Svetlana
2009
69Sinteza clusterilor fierului şi obţinerea nanoparticulelor de feriţi
dr.hab Turtă Constantin - 2008
dr. Druţă Vadim - 2009
2008 - 2009
70Sinteza şi studiul compuşilor coordinativi noi ai elementelor de tip 3d eficienţi în elaborarea biotehnologiilor avansate
dr.hab Bulhac Ion
2008 - 2009
71Derivaţii simetrici ai hidrazinei – liganzi pentru asamblarea sistemelor polinucleare: sinteza şi studiul compuşilor coordinativi ai metalelor 3d
dr. Dragancea Diana
2008 - 2009
72Sinteza şi studiul particularităţilor fizico-chimice ale noilor dioximaţi ai cobaltului şi fierului – stimulatori ai proceselor biosintetice
dr. Coropceanu Eduard
2008
73Ecuaţiile neliniare multidimensionale integrabile, sistemele dinamice şi proprietăţiile lor geometrice
dr. Driuma Valeriu
2008 - 2009
74Algoritmi noi de autentificare a informaţiei electronice şi scheme criptografice de partajare a secretului
dr.hab Şcerbacov Victor
2008 - 2009
75Elaborarea metodelor şi algoritmilor pentru cercetarea protocoalelor de transport a informaţiei multimedia in reţele fără fir de bandă largă cu dirijare centralizată
dr.hab Mişcoi Gheorghe - 2008
dr.hab Andronati Nicolae - 2009
2008 - 2009
76Algebră topologică şi diferenţială
dr.hab Arnautov Vladimir
2008 - 2009
77Modelarea numerică a problemelor astrofizice privind dinamica nestaţionară multidimensională gravitaţională magnetică a gazelor
dr.hab Rîbachin Boris
2008 - 2009
78Sinteza stereocontrolată a compuşilor biologic activi folosind derivaţii ciclopropanici şi metalaciclopropanici uşor accesibili
dr.hab Macaev Fliur - 2008
dr. Vlad Ludmila - 2009
2008 - 2009