Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Universitatea de Stat din Tiraspol

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Modificări şi tendinţe spaţio-temporale ale componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic.
dr. Puţuntică Anatolie
2020 - 2023
2Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept TEAM
dr.hab Chiriac Liubomir
2020 - 2023
3Inovarea sistemului național de evaluare a rezultatelor școlare din perspectiva paradigmei competențelor
dr. Golubiţchi Silvia
2020 - 2023
4Sisteme diferenţiale autonome şi aplicaţiile lor.
dr. Repeşco Vadim
2017 - 2018
5Studiul strategiilor didactice de aplicare a metodei investigării ştiinţifice în medii virtuale de învăţare activă
dr. Calalb Mihai - 2017
dr. Postolachi Igor - 2015
dr. Postolachi Igor - 2016
2015 - 2018
6Studiul peisajelor culturale pe teritoriul Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile
dr. Mironov Ion
2015 - 2018
7Studiul acţiunii antropice asupra biodiversităţii, statusului fiziologic al populaţiei mun. Chişinău şi utilizarea rezultatelor în formarea competenţelor transdisciplinare în procesul educaţional.
dr. Moşanu- Şupac Lora
2015 - 2018
8Cercetarea structurilor funcţional-topologice şi aplicaţiile lor
dr.hab Cioban Mitrofan
2015 - 2018
9Cercetarea modificării spectrului energetic al purtătorilor de sarcină în antimonidul de galiu sub influenţa dopanţilor din grupele elementelor de tranziţie şi pămînturi rare şi a interacţiunii donor
dr.hab Gheorghiţă Eugen - 2015
dr.hab Gheorghiţă Eugen - 2016
dr. Postolachi Igor - 2017
2015 - 2018
10Metodologii de formare continuă asistată de calculator a profesorilor de matematică şi informatică
dr.hab Lupu Ilie
2015 - 2018
11Evaluarea geodemografică a calitatăţii populaţiei în Republica Moldova
dr. Sochircă Elena
2015 - 2016
12SINTEZA ŞI STUDIUL COMPUŞILOR COORDINATIVI AI UNOR METALE TRANZIŢIONALE CU PROPRIETĂŢI UTILE ŞI ARHITECTURĂ SUPRAMOLECULARĂ.
dr. Rija Andrei - 2014
dr. Puţuntică Vitalie - 2015
2014 - 2015
13Conferinţa de Fizică „In memoriam Mihai Marinciuc” Conferinţa de Fizică „In memoriam Mihai Marinciuc” Conferinţa de Fizică „In memoriam Mihai Marinciuc”
dr. Abramciuc Valeriu
2012
14Conferinţa a XX-a la Matematică aplicată şi industrială
dr.hab Cioban Mitrofan
2012
15Educaţie prin cercetare – garant al performanţei învăţămîntului superior
dr.hab Revenco Mihail
2012
16Evaluarea impactului riscurilor naturale asupra mediului, populaţiei şi economiei în bazinul râului Prut.
dr. Sochircă Elena
2012 - 2013
17Structuri continue şi aplicaţiile lor
dr.hab Cioban Mitrofan
2012 - 2014
18Dezvoltarea teoriei supraconductibilităţii şi a magnetizmului în materiale noi necuprate cu temperaturi de tranziţie înalte şi în sisteme de tipul gaz dezordonat magnito reţea
dr. Calalb Mihai
2011 - 2014
19Cercetarea modificării spectrului energetic al purtătorilor de sarcină în antimonidul de galiu sub influenţa dopanţilor din grupele elementelor de tranziţie şi pămînturi rare şi a interacţiunii donor-acceptor şi a spectrului energetic al poluanţilor în asigurarea securităţii ecologice a sociogeosistemului
dr.hab Gheorghiţă Eugen
2011 - 2014
20Tehnologii facilitatoare ale adaptabilităţii copiilor la mediul şcolar.
dr. Moşanu- Şupac Lora
2011 - 2014
21Strategii în evoluţia conştiinţei sociale a tineretului din Republica Moldova la etapa actuală
dr. Levinţa Ştefan
2011 - 2014
22Fundamentarea teoretică şi implementarea metodologiei de pregătire a cadrelor didactice pentru lucrul cu elevii dotaţi şi supradotaţi la matematică şi informatică
dr.hab Lupu Ilie
2011 - 2014
23Studiul ariei naturale din bazinul cursului inferior al râului Ichel în vederea conservării biodiversităţii şi protecţiei obiectelor geologice şi hidrologice
dr. Cîrlig Veaceslav
2011 - 2014
24Structuri topologo-algebrice şi aplicaţiile lor
dr.hab Cioban Mitrofan
2011 - 2014
25Evidenţierea schimbărilor în componenţa tereofaunei ce au avut loc la limita Miocen-Pliocen pe Platforma Moldovenească
dr. Delinschi Andrian
2010 - 2011
26Structuri topologice şi aplicaţiile lor în analiză şi teoria automatelor
dr.hab Cioban Mitrofan
2010 - 2011
27Cercetarea patrimoniului cultural şi natural al Complexului Muzeal Ţipova-Saharna pentru sporirea vizibilităţii lui ştiinţifice
dr. Buzilă Varvara
2010
28Promovarea comunicării interculturale eficiente: depăşirea stereotipurilor şi prototipurilor în procesul interacţiunii culturilor ruse şi moldoveneşti
dr. Gherlovan Olga
2009 - 2010