Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Adaptarea tehnologiilor durabile și ecologice de producere a fructelor sub aspect cantitativ și calitativ în funcție de integritatea sistemei de cultură și schimbărilor climatice
dr.hab Balan Valerian
2020 - 2023
2Elaborarea tehnologiei de producere a cătinii albe în sistem ecologic și a prelucrării fructelor și biomasei
dr. Popa Sergiu
2020 - 2023
3Crearea catalogului de pașapoarte electroforetice ale formelor parentale și hibrizilor de porumb omologați în R. Moldova și destinați pentru export
dr. Batîru Grigorii
2020 - 2023
4Impactul factorilor macromediului și geografici asupra falimentului și a performanțelor în afaceri ale entităților economice din sectorul agroalimentar din Republica Moldova
dr. Nicolaescu Gheorghe
2020 - 2021
5Adaptarea sistemului de educație - cercetare cu profil agrar din Republica Moldova la condițiile societății contemporane
dr.hab Cimpoieş Dragoş
2020 - 2023
6Abordări previzionale a sporirii calității competențelor în învățământul superior agrar în baza parteneriatului cu mediul de afaceri
dr. Prisăcaru Veronica
2020 - 2023
7Elaborarea biotehnologiilor inovative privind obținerea din pene de pasăre a adaosurilor proteice noi pentru optimizarea și modernizarea sistemului de creştere a animalelor și păsărilor de fermă
dr.hab Caisîn Larisa
2017 - 2018
8Strategii de modernizare a sectorului zootehnic în contextul securității alimentare și integrării economice regionale.
dr. Baltag Grigore
2017 - 2018
9Evaluarea comparativă a sistemelor convenţionale şi conservative de lucrare a solului privind sechestrarea carbonului şi fondarea agroecosistemelor durabile
dr. Andriucă Valentina
2016 - 2018
10Monitorizarea fertilității solului în Republica Moldova
dr. Gavrilaş Sergiu
2016 - 2017
11Dezvoltarea durabilă a sectorului horticol în contextul securităţii economice a Republicii Moldova
dr.hab Litvin Aurelia
2015 - 2016
12Îmbinarea acţiunii mutaţiilor genice şi genomale în vederea sporirii calităţii bobului şi efectului de heterozis la porumb
dr.hab Palii Andrei
2015 - 2018
13Dezvoltarea capacității de sporire a calității biocombustibililor solizi în acord cu practicile și politicile de dezvoltare a securității energetice și a agriculturii durabile
dr.hab Marian Grigore
2015 - 2018
14Elaborarea elementelor de bază ale tehnologiei culturii cătinei albe în Moldova
dr.hab Cimpoieş Gheorghe
2015 - 2018
15Perfecționarea tehnologiilor de întreținere a livezilor de cireș și măr, elaborarea tehnicilor de formare a calității fructelor competitive pe plan European.
dr.hab Balan Valerian
2015 - 2018
16Dezvoltarea durabilă a spaţiului rural al Republicii Moldova în perspectiva integrării în Uniunea Europeană.
dr.hab Cimpoieş Dragoş
2015 - 2018
17Elaborarea tehnologiilor de cultivare a culturilor de cîmp în cadrul agriculturii conservative.
dr. Burdujan Victor
2015 - 2018
18Cercetări agroecologice comparative privind sistemele convenţionale şi conservative de lucrare a solului în scopul utilizării raţionale a resurselor naturale şi promovării agriculturii durabile
dr. Andriucă Valentina
2015 - 2018
19Monitorizarea fertilităţii solului şi productivităţii culturilor de câmp sub influenţa sistemelor de fertilizare şi a modului de folosire a ecosistemelor naturale în experienţe staţionare multianuale
dr. Indoitu Dumitru
2015 - 2018
20Argumentarea şi asigurarea unor standarde superioare la creşterea animalelor și calitatea produselor animaliere prin utilizarea aditivilor furajerI
dr.hab Caisîn Larisa
2015 - 2018
21Tehnologii Moderne în Industria Alimentară - 2012
dr. Reşitca Vladislav
2012
22Determinarea mărimilor de influenţă a factorilor asupra modificării eficienţei creşterii suinilor pentru carne în condiţiile de liberalizare a pieţii interne
dr. Baltag Grigore
2012 - 2014
23Perfecţionarea sistemului de gestionare a deşeurilor şi produselor secundare în agricultură pentru obţinerea energiei termice
dr.hab Marian Grigore
2011 - 2014
24Modelarea structurii plantaţiei superintensive de măr şi programarea productivităţii superioare, adecvate condiţiilor de producţie
dr.hab Cimpoieş Gheorghe
2011 - 2014
25Elaborarea şi implementarea tehnologiilor intensive şi ecologice de cultivare a plantelor pomicole din speciile cireş, gutui şi măr
dr.hab Balan Valerian
2011 - 2014
26Ajustarea tehnologiilor de cultivare a culturilor de câmp la necesităţile producătorilor agricoli, resurselor energetice, condiţiile economice şi climaterice
dr. Burdujan Victor
2011 - 2014
27Sinteza şi implementarea hibrizilor competitivi d porumb cu conţinutul înalt de lizină şi amilopctină în bob
dr.hab Ţîganaş Vasile
2011 - 2014
28Evoluţia fertilităţii cernoziomului carbonat şi productivitatea culturilor de câmp sub influenţa sistemelor de fertilizare folosite timp de 60 ani în experienţe staţionare
dr. Indoitu Dumitru
2011 - 2014
29Elaborarea si implementarea tehnologiei industriale de producere a miceliului de ciuperci comestibile xilofage pe diferite deşeuri vegetale, înlocuitoare a boabelor de cereale
dr. Andrieş Vladimir
2011 - 2014
30Testarea unor fertilizanţi noi în vederea autorizării pentru folosire în agricultură: studii privind impactul asupra pedofaunei cu rol în restaurarea fertilităţii solurilor
dr. Andriucă Valentina
2010 - 2012
31Implementarea biotehnologiei de producere a laptelui conform standardelor Uniunii Europene şi controlului efectiv al calităţii laptelui
dr.hab Chilimar Serghei
2010
32Laboratorul: controlul calităţii produselor agricole şi nutreţurilor combinate
dr.hab Caisîn Larisa
2010
33Implementarea tehnologiei de producere a laptelui conform standardelor Uniunii Europene.
dr.hab Chilimar Serghei
2010
34Influenţa câmpului magnetic şi a activării ultraviolete asupra îmbunătăţirii indicilor de incubaţie ai ouălor de diferite specii de păsări
dr. Scripnic Elena
2010 - 2011
35Optimizarea parametrilor bioconstructivi şi productivi ai pomilor de măr în sistemul superintensiv de cultură cu productivitate superioară
dr. Gudumac Eugeniu
2010 - 2011
36Comercializarea durabilă a produselor agroalimentare în sectorul individual al Republicii Moldova
dr.hab Cimpoieş Dragoş
2010
37Perfecţionarea managementului promovării exportului de produse agroalimentare în condiţiile vecinătăţii cu Uniunea Europeană
dr.hab Litvin Aurelia
2010 - 2011
38„Lingvosemiotica culturii agricole în Moldova şi Rusia : necesităţi, discurs, comunicare”
dr.hab Movileanu Pavel
2009 - 2010
39Conferinţă ştiinţifico – practică internaţională: Comunicarea de afaceri interculturală: probleme şi perspective de colaborare moldo – rusă în formarea competenţei comunicative a cadrelor sectorului agrobusiness.
dr. Cozari Ana
2009
40Metode biologice de combatere si dirijare a infectiilor micotice în plantatiile viticole.
dr. Nicolaescu Gheorghe
2009 - 2010
41Optimizarea tehnologiei obţinerii polenului
dr. Mardari Tatiana
2009 - 2010
42Implementarea tehnologiei performante de producere a laptelui conform standardelor Uniunii Europene în scopul sporirii productivităţii animalelor, calităţii şi competitivităţii produselor lactate
dr.hab Chilimar Serghei
2009
43Crearea materialului iniţial, sinteza şi implementarea hibrizilor performanţi de porumb special în baza mutaţiei waxy1
dr.hab Palii Andrei
2008 - 2009
44Argumentarea economică a activităţilor de producere în sectorul agrar al Republicii Moldova
dr.hab Stratan Alexandru
2008 - 2009
45Optimizarea productivităţii şi calităţii recoltei soiurilor de struguri de masă în baza aplicării bioregulatorilor de creştere
dr.hab Derendovscaia Antonina
2008 - 2009
46Determinarea intensităţii energetice la producerea şi prelucrarea primară a strugurilor şi a vinului şi elaborarea măsurilor de micşorare a ei
dr.hab Erhan Fiodor
2008 - 2009
47Elaborarea mecanismelor economice a consolidării terenurilor agricole
dr.hab Cimpoieş Dragoş
2008 - 2009