Evaluarea diversităţii, succesiunilor ecologice ale ecosistemelor acvatice şi elaborarea metodologiei naţionale a monitoringului lor integrat conform directivelor europene

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Zubcov Elena Ion
11.817.08.15A
Institutul de Zoologie al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi evidenţiată diversitatea organismelor acvatice, starea ecosistemelor acvatice transfrontaliere; creată schema bazei de date şi implementate noi metode de cercetate, armonizate cu metodele ISO, pentru aprecierea stării hidrobiocenozelor. Vor fi elaborate, perfecţionate unele metode de preparare, fixare şi păstrare de durată a unor taxoni de hidrobionţi.
2012
Va fi apreciată starea actuală a bacterio-, fito-, zooplanctonului, zoobentosului, ihtiofaunei, protistelor, estimată calitatea apei conform parametrilor fizico-chimici şi proceselor producţional – destrucţionale, determinată troficitatea şi saprobitatea ecosistemelor acvatice transfrontaliere. Vor fi armonizate metodele de prelevare şi cercetare a materialelor hidrobiologice şi hidrochimice cu standardele ISO. Va fi stabilită lista speciilor indicatoare pentru aprecierea stării şi echilibrului ecosistemelor acvatice investigate. Va fi întocmită prima variantă a unui preprint, care va include date biologice şi ecologice, inclusiv fotografii ale organismelor indicatoare, cît şi metode armonizate pentru prelevarea materialelor hidrobiologice şi hidrochimice.
2013
Va fi efectuat monitoringul hidrobiologic, hidrochimic şi ihtiologic, estimată calitatea apei conform parametrilor fi zico-chimici şi proceselor producţional – destrucţionale, determinată trofi citatea şi saprobitatea ecosistemelor acvatice din zonele umede transfrontaliere. Va fi întocmită prima variantă a listei speciilor indicatoare de hidrobionţi pentru estimarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice investigate. Va fi apreciată starea actuală a populaţiilor de peşti în ecosistemele acvatice din zonele umede de importanţă internaţională, determinată structura de vârstă, sex şi gravidimensională. Vor fi determinate speciile şi asociaţiile de specii-indicatoare a echilibrului ecosistemelor acvatice. Va fi determinată diversitatea ihtiofaunei şi starea ecosistemelor acvatice itansfrontaliere in baza speciilor bioindicatoare cu implementarea metodelor noi de cercetare pentru aprecierea stării ihtiocenozelor.
2014
Va fi efectuat monitoringul hidrobiologic, hidrochimic, estimată calitatea apei conform parametrilor fizico-chimici şi proceselor producţional-destrucţionale, determinată troficitatea şi saprobitatea ecosistemelor acvatice din zonele umede transfrontaliere. Va fi stabilitădinamica structurii populaţiilor de peşti- bioindicatori în ecosistemele acvatice de diferit tip, întocmită lista speciilor indicatoare de hidrobionţi care vor fi utilizate ca sensori biologici pentru estimarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice. Va fi elaborată metodologia monitoringului complex privind estimarea stării ecosistemelor acvatice şi pregătit ghidul de monitorizare complexă.
2011
1865.5
2012
2123.2
2013
2211.8
2014
2648.6
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0