Evaluarea şi valorificarea potenţialului microbiologic pentru elaborarea tehnologiilor agriculturii durabile

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Corcimaru Serghei Serghei
11.817.04.11A
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
BiotehnologieAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Vor fi identificaţi indicatorii pedo-microbiologici sensitivi şi eficienţi pentru evaluarea impactului mijloacelor agrotehnologice asupra calităţii solului şi, prin urmare, a durabilităţii sistemelor agrobiotehnologice implicate. Va fi analizată eficienţa ecologo-ameliorativă a asolamentelor furajero-cerealiere şi vor fi sistematizaţi parametrii de bază ai procesului producţional la culturile din cadrul acestora. Se vor izola, selecta şi depozita în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene noi tulpini de microorganisme cu un potenţial înalt de stimulare a productivităţii plantelor, biodegradare a substanţelor nocive, sinteză a substanţelor bioactive etc. Vor fi identificate tulpini de microorganisme în vederea elaborării îngrăşămintelor microbiene pentru stimularea productivităţii porumbului şi lucernei şi îmbogăţirea solului cu azot. Va fi formulată caracterizarea microbiologică a solului poluat şi vor fi încercate tulpini microbiene active pentru remedierea unui site local poluat în condiţiile pedo-microbiologice concrete ale regiunii. Vor fi identificate modalităţile concrete ale eficientizării capacităţii biodistructive a unui sol poluat şi îmbunătăţirii calităţii şi fertilităţii acestuia şi a altor soluri agricole poluate.
2012
Vor fi elaborate procedeele de estimare a condițiilor miocrobiologice în sol în urma aplicării diferitor tehnologii agricole şi de remediere. Va fi inițiată elaborarea procedeelor de remediere a condițiilor microbiologice favorabile în sol în cadrul asolamentelor furajero-cerealiere prin perfecționarea dozelor de administrare a îngrășămintelor organice şi utilizarea producției aferente de materie primă. Vor fi analizați şi sistematizați parametrii productivității grâului de toamnă şi va fi evaluată eficiența lui ecologo-ameliorativă în dependență de agrofond şi cultura premergătoare din perimetrul asolamentelor furajero-cerealiere. Va fi stabilit efectul diverselor tulpini de microorganisme rizosferice în procesele de creștere şi dezvoltare la plantele de porumb şi lucernă. Va fi propus procedeul eficient de evaluare a tulpinilor de microorganisme în calitate de stimulatori de creștere. Va fi stabilit efectul procedeului de folosire a diverselor doze de preparat Rizolic asupra productivității la soia. Va fi începută elaborarea procedeelor de remediere in situ a solurilor poluate cu poluanți organici persistenţi. Vor fi izolate noi tulpini de microorganisme din probele de sol poluat cu pesticide. Vor fi caracterizate proprietățile culturale şi particularitățile de creștere a tulpinilor izolate pe diferite medii agarizate și lichide. Vor fi determinate metodele optime de conservare şi păstrare de lungă durată a microorganismelor izolate. Va fi evaluată viabilitatea şi stabilitatea proprietăților tulpinilor microbiene din CNMN. Vor fi liofilizate tulpinile colecționate și recent depozitate la liofilizatorul ”LABCONCO” și determinată viabilitatea lor după liofilizare.
2013
Va fi iniţiată testarea procedeelor de estimare a condiţiilor microbiologice în sol în urma aplicării diferitor tehnologii agricole şi de remediere. Va fi evaluat impactul ecologic al cultivării porumbului asupra solului în dependenţă de agrofond şi particularităţile asolamentului. Va fi testat efectul diverselor tulpini de microorganisme rizosferice în procesele de creştere şi dezvoltare la plantele de porumb şi lucernă şi a procedeelor de utilizare a microorganismelor pentru sporirea productivităţii la porumb. Va fi testat preparatul Rizolic la cultivarea soiei. Vor fi testate în condiţii de laborator procedeele de purifi care a solului poluat, elaborate în cadrul proiectului. Vor fi determinaţi parametrii optimi de liofi lizare a tulpinilor de microorganisme păstrate în CNMN şi evaluată viabilitatea şi stabilitatea lor.
2014
Va fi elaborat un sistem de indicatori microbiologici pentru evaluarea capacității diferitor procedee microbiologice și agrobiotehnologice de menținere și îmbunătățire a calității solului agricol. Va fi fundamentată eficiența sporită a asolamentelor furajero-cerealiere în producerea stabilă de proteină vegetală și atenuarea procesului de biodegradare a solurilor. Vor fi elaborate tehnologiile de utilizare a preparatelor microbiene noi - fixatoare de azot pentru sporirea productivităţii proteinei vegetale şi eficienţei ecologo-ameliorative la lucernă și porumb. Va fi argumentată strategia de bioremediere cu ajutorul microorganismelor și elaborate procedee de purificare microbiologică a solului contaminat cu poluanți organici persistenți. Vor fi stabilite condițiile optime de conservare și păstrare de lungă durată a actinomicetelor și bacteriilor din colecție și evaluată viabilitatea și stabilitatea proprietăților tulpinilor microbiene păstrate în CNMN prin diferite metode.
2011
1674.5
2012
1851.1
2013
1870.0
2014
2315.5
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0