Cercetări enciclopedice de economie și drept economic

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Armeanic Alexandru Ion
20.80009.0807.18
Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Proiecte din cadrul programelor de stat
IV.3) Patrimoniu material și imaterialAplicativ2020-01-01 - 2023-12-31
2021
În condițiile în care are loc trecerea la o economie bazată pe cunoaştere şi competitivitate, în contextul edificării statului de drept devine imperios necesară aplicarea unui set de cunoștințe din domeniul economic și de drept economic prin crearea şi consolidarea unui sistem de concepte şi mijloace de expresie bine definite. Din această perspectivă, se impune elaborarea şi editarea unor lucrări enciclopedice de termeni economici și de drept economic. Noile realităţi economice şi juridice, generate de orientarea decisivă a Republicii Moldova spre integrarea europeană, determină elaborarea unor lucrări enciclopedice în domeniul economic și juridic, pornind de la exigenţele științifice actuale. La formularea articolelor enciclopedice de sorginte economică și juridică este necesară dezvăluirea esenţei noţiunilor definite. Totodată, în anumite cazuri, atunci când definiţia nu reflectă conceptul desemnat în complexitatea sa, se pot realiza explicaţii suplimentare. În cercetarea enciclopedică a domeniului economiei și juridic se va îmbina armonios rigoarea ştiinţifică cu relevanţa practică. Din această perspectivă, cercetarea enciclopedică va cuprinde articole din toate domeniile economiei și dreptului economic: management, marketing, finanţe, contabilitate, relaţii economice internaţionale, drept internațional, drept comercial etc. În virtutea faptului că, la etapa actuală, cei mai mulţi potenţiali beneficiari ai cercetărilor enciclopedice sunt cei interesaţi de domeniul afacerilor și dreptului economic, un spaţiu mai mare va fi rezervat articolelor enciclopedice care reflectă acest domeniu. Articolele enciclopedice din domeniul dreptului economic şi al informaticii vin să completeze registrul de termeni al demersului enciclopedic, constituind aşa-zisele articole enciclopedice conexe. Cercetarea enciclopedică va viza concepte din teoria economică și a dreptului economic, a căror cunoaştere, pentru specialiştii în domeniu, în general, şi pentru cei în curs de formare, în special, nu poate fi tăgăduită. Certificarea ştiinţifică în domeniul vizat impune consultarea unui număr impunător de enciclopedii de specialitate şi de uz general, de studii şi manuale de economie și drept economic. Se va atenționa asupra termenilor polisemantici, aspect mai puţin reflectat în lucrări enciclopedice din domeniul economic și al dreptului economic. Se va insista în mod special asupra sensurilor cu caracter economic și juridic, iar, în unele cazuri, şi asupra unora care reflectă alte domenii (administrativ, social-politic etc.). Dat fiind faptul că un reflex direct asupra modernizării şi internaţionalizării limbajelor specializate, inclusiv al celui economic și de drept economic, îl au împrumuturile neologice, lor li se va acorda o atenţie prioritară, plasându-le printre elementele de esenţă ale cercetării enciclopedice. Domeniul de cercetare vizat se adresează economiştilor și juriștilor, cu prioritate celor care doresc să-şi întemeieze o afacere de succes pe baza unor cunoştinţe temeinice. Prin felul cum a fost conceput însă, poate servi drept sursă de informare pentru toţi cei care, în virtutea intereselor profesionale, au nevoie de cunoştinţe economice și juridice: agenţi economici, jurnalişti, publicişti, cadre didactice, autori de manuale, precum şi pentru alte categorii de persoane, care, fiind implicate în diverse activităţi economice și juridice, vor să-şi extindă orizontul cognitiv. În urma cercetărilor enciclopedice va fi elaborată și editată „Enciclopedia de economie și drept economic”, cu un volum de 4 000 de articole enciclopedice, 100 coli editoriale. Se va viza, în mod special, prezentarea realităților din domeniul economiei și al dreptului economic din Republica Moldova. Rezultatele obținute vor fi plasate pe platforma electronică a enciclopediei naționale.