Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Colesnicova Tatiana Vladimir
20.80009.0807.29
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Proiecte din cadrul programelor de stat
IV.4) Valorificarea capitalului uman și socialAplicativ2020-01-01 - 2023-12-31
2021
În procesul cercetării vot fi atinse următoarele obiective: 1 Elaborarea abordărilor metodologice privind aplicarea instrumentelor inovaţionale pentru creșterea veniturilor populaţiei orientate spre reducerea nivelului de sărăcie. 2. Perfecţionarea mecanismului de aplicare a instrumentelor inovaţionale pentru reducerea inegalității economice orientate spre reducerea excluziunii sociale a categoriilor vulnerabile ale populației. 3. Modernizarea mecanismului de protecție socială a populației prin aplicarea instrumentelor inovaţionale. 4. Aplicarea instrumentelor inovaţionale axate pe sporirea accesului populației la serviciile de infrastructură socială. Importanța și necesitatea activităților de cercetare propuse. În Republica Moldova, problematica creșterii durabile a bunăstării populației este insuficient investigată. Lipsa unei abordări sistematice a analizei aspectelor de bunăstare, cum ar fi sărăcia, excluziunea socială, inegalitatea veniturilor, accesul la servicii de infrastructură socială, nu a permis elaborarea măsurilor justificate științific pentru sporirea bunăstării populației. În acest sens, a devenit necesară utilizarea unor instrumente inovaţionale pentru perfecţionarea mecanismului de sporire a bunăstării populației. Se presupune utilizarea următoarelor metode de cercetare: analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia, comparativă, statistică, a analogiilor, monografică, modelarea simulativă etc. Rezultate preconizate: 1) Efectuarea analizei principalilor indicatori şi a profilurilor sărăciei. 2) Perfecţionarea mecanismului de creștere a veniturilor prin aplicarea instrumentelor inovaţionale orientate spre majorarea salariilor şi creşterea veniturilor din activități economice. 3) Efectuarea analizei principalilor indicatori ai inegalităţii veniturilor în Republica Moldova. 4) Perfecţionarea mecanismului de aplicare a instrumentelor inovaţionale privind reducerea inegalității veniturilor populației prin: a) creșterea salariului minim garantat de stat, pensiilor, diverselor prestații sociale; b) reformarea sistemului de impozitare a veniturilor persoanelor fizice. 5) Elaborarea instrumentelor inovaţionale privind prestarea asistenței sociale orientate pentru familiile defavorizate prin implementarea programelor de contracte sociale. 6) Elaborarea recomandărilor privind consolidarea adresabilității mecanismului de protecție socială a persoanelor cu venituri mici prin perfecţionarea mecanismului de plată a ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului. 7) Identificarea măsurilor privind perfecţionarea sistemului de asigurări sociale prin aplicarea instrumentelor inovaţionale orientate spre unificarea condițiilor de pensionare pentru toate categoriile de persoane asigurate. 8) Elaborarea modelului de simulare care permite de a evalua impactul prestațiilor sociale asupra reducerii nivelului de sărăcie al beneficiarilor acestor prestații. 9) Perfecționarea mecanismelor de asigurare a unui acces sporit al populației la sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare şi infrastructura rutieră. 10) Elaborarea recomandărilor privind asigurarea accesului egal pentru toți copiii la educația gratuită, precum și accesul populației la programele de educație continuă. 11) Perfecţionarea mecanismului de extindere a accesului populației la servicii medicale de calitate prin extinderea contingentului beneficiarilor sistemului asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.