Evaluarrea stării soluțiilor R.M. în condiții de agrogeneză, perfecționarea clasificatorului și sistemului de bonitate, elaborarea cadrului metodologic- informațional de monitorizare și reproducere lărgită a fertilității.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Rozloga Iurii Grigorii
20.80009.7007.17
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Proiecte din cadrul programelor de stat
III.1) Impactul factorilor biotici și abiotici asupra mediului și societățiiAplicativ2020-01-01 - 2023-12-31
2021
Studierea evoluției solurilor Moldovei și a diferitor forme de degradare antropică și naturală se va efectua prin cercetări în teren și compararea valorilor însușirilor solurilor cu profil întreg formate în ecosistemele naturale și antropice. Va fi creată baza de date a însușirilor profilelor modale pentru solurile arabile și virgine cu profil întreg. Pentru compararea însușirilor solurilor arabile și virgine va fi unificată sistema de caractere diagnostice ale acestora. Baza necesară de date va fi creată prin utilizarea informației existente în arhiva institutului si prin cercetări curente în teren. Vor fi colectate datele privind însușirile a trei grupe mari de soluri: solurile brune și cenușii înțelenite și arabile (I an de studiu); cernoziomurilor înțelenite și arabile (al II an de studiu); solurilor din lunci (al III an de studiu). Informația obținută în al IV an de studiu va fi sistematizată, generalizată si utilizată pentru: 1) Perfecționarea clasificatorului solurilor Republicii Moldova la nivel taxonomic superior. 2) Perfecționarea listei sistematice a solurilor RM și a sistemului de indicatori la nivel inferior pentru cartografierea și evaluarea corectă a învelișului de sol, ceea ce va permite planificarea, proiectarea și realizarea măsurilor de îmbunătățiri funciare, așezarea echilibrată a impozitului funciar, efectuarea corectă a tranzacțiilor funciare. 3) Elaborarea și recomandarea unui sistem de măsuri pedofitoameliorative pentru stoparea procesului de degradare a solurilor agrocenozelor și refacere a stării lor de calitate, bazat pe informația obținută. 4) Corelarea unităților taxonomice de sol ale RM cu cele din Baza Mondială de Referință a Resurselor de Sol WRB-14, ce va contribui la transferul de tehnologii în schimburile externe.