Evaluarea stabilităţii ecosistemelor urbane şi rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Bulimaga Constantin Piotr
20.80009.7007.11
Institutul de Ecologie şi Geografie
Proiecte din cadrul programelor de stat
III.4) Securitatea ecologicăAplicativ2020-01-01 - 2023-12-31
2021
Prezentul Proiect este destinat realizării Planului de Acțiuni privind implementarea Strategiei Naționale de Mediu (2014-2023), inclusiv: Obiectivul specific 1, Acțiunea 16 privind asigurarea suportului științific AȘM la punerea în aplicare a Directivelor UE în domeniul protecției mediului; Obiectivul specific 6: Asigurarea utilizării raționale, protecției și conservării resurselor naturale; Acțiunea 58 privind crearea sistemului de gestionare a resurselor de apă în baza principiului bazinului hidrografic; Acțiunile 67-68 privind evaluarea și perfecționarea sistemelor urbane de colectare și tratare a apelor uzate; Obiectivul specific 8 privind crearea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor și substanțe chimice. Aria de cercetare cuprinde ecosistemele urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare (RD) Nord a Republicii Moldova. Cele mai importante rezultate ale Proiectului vor fi: Studiul Diagnostic al ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord, identificarea condiţiilor de referinţă (zonele cu impact redus), starea actuală și transformările recente a componentelor naturale (aer, apă, sol, biodiversitate) și sociale din regiunea de studiu; studiul componentelor de suport al stabilității ecosistemelor urbane și rurale; evaluarea formelor și surselor de impact semnificative asupra mediului și sănătății populației, stabilității ecosistemelor urbane și rurale, în special presiunea demografică, poluarea, fluxurile de deșeuri și nutrienți; evaluarea impactului asupra mediului cauzat de rampele de deşeuri, de întreprindrile industriale și staţiile de tratare a apelor uzate, evaluarea stării diversității biologice în ecosistemele urbane și rurale; evaluarea surselor de impact asupra mediului și sănătății populației, cartarea principalilor indicatori ecologici, socio-economici și dinamicii acestora; Indicele Dezvoltării Umane a localităților din RD Nord; tipologia și analiza regională a stabilității ecosistemelor urbane și rurale; Programul de Măsuri pentru asigurarea stabilității dezvoltării în RD Nord; Planuri Locale de Acțiuni de mediu; sisteme de management integrat al deșeurilor. În baza Rezultatelor obținute în Proiect vor fi elaborate recomandări privind utilizarea rațională și protecția resurselor naturale, ameliorarea calității vieții populației din ecosistemele urbane și rurale din regiunea de studiu. Recomandările vor fi implementate în scopul realizării politicilor de mediu și sociale la nivel local şi regional.