Mobilizarea resurselor genetice vegetale, ameliorarea soiurilor de plante, valorificarea lor ca culturi furajere, melifere și energetice în circuitul bioeconomic

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
Ţiţei Victor Gheorghe
20.80009.5107.02
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Proiecte din cadrul programelor de stat
II.2) Soiuri şi hibrizi de culturi agricole, tehnice şi furajere performanteAplicativ2020-01-01 - 2023-12-31
2021
Creșterea populației, dezvoltarea rapidă a industriei și a calității vieții umane, pe de o parte, epuizarea în ritm accelerat a fertilității solului, a resurselor de combustibili fosili, împreună cu procesul de încălzire globală cauzat de creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră, pe de altă parte, au motivat impulsionarea cercetărilor în direcția găsirii altor surse de alimente și energie în condițiile mult mai prielnice pentru mediul înconjurător și pentru oameni. Pentru a răspunde acestor provocări, concomitent cu valorificarea potenţialului productiv al culturilor agricole tradiţionale, este necesar de identificat, mobilizat, aclimatizat şi implementat în cultură a unor specii noi de plante care utilizează mai eficient energia solară, solul şi apa, asigurând hrană pentru oameni şi animale, care pot fi folosite eficient în calitate de materie primă pentru biorafenari, în special ca sursa regenerabilă de energie. În acest context, scopul proiectului constă în mobilizarea resurselor genetice vegetale, ameliorarea soiurilor de plante și valorificarea potențialului lor ca culturi furajere, melifere și energetice în circuitul bioeconomic al Republicii Moldova și țărilor limitrofe. Obiective: extinderea colecțiilor naționale în baza activităților de identificare, mobilizare și aclimatizare a resurselor genetice vegetale cu utilitate multiplă din 7 familii botanice din diferite regiuni floristice; cercetarea particularităților biologice de creștere și dezvoltare a plantelor selectate; evidențierea formelor valoroase, ameliorarea, crearea și reproducerea soiurilor noi de perspectivă în Republica Moldova; perfecționarea elementelor agrotehnice, elaborarea itinerarelor tehnologice și adaptarea sistemului de mașini și utilaje agricole pentru cultivarea, manipularea și procesarea plantelor cu utilitate furajeră, meliferă și energetică; evaluarea potențialului melifer, determinarea structurii și compoziției chimice a masei proaspete recoltate; estimarea valorii nutritive și energetice a furajelor vegetale obținute; caracterizarea biochimică a substraturilor vegetale pentru producerea biogazului; elaborarea rețetelor de amestecuri și a tehnologiilor inovative de producere a biocombustibililor solizi densificați din masa vegetală provenită din plantele cercetate cu proprietăți conforme cerințelor europene; încercarea și estimarea impactului economic, social și de mediu al soluțiilor propuse în proiect; dezvoltarea instrumentelor pentru transferul cunoștințelor către beneficiari. Cercetările științifice vor fi efectuate cu aplicarea metodelor standarde europene. Rezultate preconizate: colecții naționale îmbogățite cu resurse genetice vegetale din 7 familii botanice, adaptate la condițiile pedo-climaterice ale R. Moldova; soiuri noi de plante și itinerarele tehnologice de cultivare și procesare a plantelor cu potenţial furajer, melifer şi de producere a biomasei energetice; sistemul de mașini și utilaje agricole pentru realizarea operațiilor tehnologice de cultivare și prelucrare post-recoltare a plantelor studiate; surse diversificate de plante melifere, furajere și energetice; terenuri marginale și degradate valorificate cu specii de plante de perspectivă; tehnologii pentru producerea biocombustibilior solizi densificați cu proprietăți conforme cerințelor europene ENPlus. Experiența și rezultatele științifice scontate prermit participarea în consorți europene de cercetare.