Asamblarea şi studiul complecşilor metalelor tranziţionale în baza liganzilor polifuncţionali şi macrociclici utili pentru agricultură, industria alimentară şi biotehnologii avansate.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Bulhac Ion Ilie
15.817.02.18A
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Vor fi elaborate metode eficiente de sinteză a complecşilor metalelor de tip d cu diversă nuclearitate şi structură în baza agenţilor de coordinaţie polifuncţionali şi polidentaţi ce conţin azot, oxigen şi sulf în calitate de atomi donori de electroni; vor fi realizate reacţii template pe matrice de metale tranziţionale în scopul obţinerii unor compuşi coordinativi cu liganzi macrociclici inediţi; va fi stabilită compoziţia chimică, structura moleculară şi cristalină ale compuşilor obţinuţi. În urma realizării sintezelor complecşilor planificaţi vor fi studiate particularităţile decurgerii acestor reacţii, se vor generaliza legităţile ce determină succesul construirii sistemelor de acest tip. Se preconizează că substanţele obţinute vor manifesta proprietăţi de stimulatori de creştere şi dezvoltare a plantelor de cultură, de stimulare a proceselor de formare a componentelor antioxidante și capacităţii biosintetice în mediul nutritiv de cultivare a unor microorganisme; se vor scoate în evidenţă unele proprietăţi specifice ca cele magnetice, fotoluminiscente, coloristice şi anticorosive cu perspectiva apli- cării lor în agricultură, industria alimentară şi biotehnologii avansate.
2016
Vor fi elaborate metode de sinteză care vor permite obţinerea complecşilor noi în baza metalelor tranziţionale (Fe, Co, Mn,V, Ni, Zn, Cu şi Cd) şi agenţilor de coordinare de natură organică (hidrazide, dihidrazide, aldehide, cetone, oxime şi baze Schiff, liganzi heteropentaciclici) în scopul scoaterii în evidenţă a compuşilor coordinativi mono-, di- şi polinucleari cu contur deschis şi macrociclic. Vor fi stabilite proprietăţile fizico-chimice, spectrale, structurale şi potențial utile ale acestora. Se preconizează de asemenea asamblarea compuşilor coordinativi ai manganului şi cobaltului cu interacţiune magnetică între centrele paramagnetice, studierea proprietăţilor magnetice ale acestora. Vor fi obţinuţi compuşi coordinativi ai manganului, cuprului, zincului şi cadmiului, folosind liganzi pentaheterociclici, iar în calitate de precursori - blocuri de sinteză gata şi agenţi de legătură a acestora în lanţuri polimerice – liganzi-punte de natură dicarboxilică. Se preconizează stabilirea proprietăţilor fizico-chimice, spectrale şi structurale ale complecşilor obţinuţi. Se vor selecta substanţele cu potenţială activitate biologică pentru testări în calitate de biostimulatori în cultivarea plantelor superioare, micromicetelor, algelor, a complecşilor cu potenţiale proprietăţi magnetice şi fotoluminiscente, precum şi de coloranţi ai maselor plastice.
2017
Vor fi elaborate metode şi procedee de sinteză şi obţinuţi compuşi coordinativi moleculari şi supramoleculari noi ai manganului, vanadiului, fierului, cobaltului, nichelului, zincului şi cuprului cu agenţi de coordinaţie polidentaţi şi polifuncţionali, precum şi compoziţii cu proprietăţi utile pentru agricultură, biologie şi biotehnologii avansate. Va fi stabilită compoziţia chimică a complecşilor coordinativi obţinuţi, modul de coordinare al liganzilor şi gradul de denticitate al acestora, parametrii celulei elementare, structura moleculară şi supramoleculară a compușilor obținuți, utilizând metoda difracţiei cu raze X. Vor fi selectaţi și transmiși pentru încercări în practică compuşii coordinativi şi compoziţiile noi cu potenţiale proprietăţi utile: stimulatori de creştere şi dezvoltare a plantelor de cultură, algelor, micromicetelor; inhibitori ai proceselor de coroziune a oţelurilor în apă, fotoluminiscente, adsorbtive şi coloristice pentru masele plastice.
2015
1174.5
2016
1231.7
2017
1295.4
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0