Evaluarea integrată a impactului antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării şi extinderii Ariilor Naturale Protejate de Stat în contextul cerinţelor Directivelor UE

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Tărîţă Anatolie Victor - 2016
dr. Tărîţă Anatolie Victor - 2017
dr.hab Cuza Petru Alexandru - 2015
15.817.02.21A
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Va fi evaluată starea ecologică a Ariilor Naturale Protejate de Stat (ANPS) din bazinul fl. Nistru (r-nele Teleneşti şi Orhei), estimat impactul asupra calităţii elementelor specifice şi a riscului ce le ameninţă integritatea. Va fi determinat gradul de poluare a solului, apei şi biotei cu SO2, NOx, metale grele (MG), radionuclizi, starea şi abundenţa speciilor valoroase, elementele geologice, calculate Limitele Critice ale MG în ANPS. Va fi realizată paşaporti- zarea ANPS, cu evidenţierea elementelor specifice – floră, faună, geo-, conform criteriilor directivelor UE. Elaborată baza de date privind indicatorii complecşi ai stării factorilor de mediu (apă, aer, biotă) în Zona umedă de valoare interna- ţională „Lacurile Prutului de Jos”. Vor fi elaborate recomandări şi propuneri de conservare, asanare, extindere a ariilor protejate şi de minimizare a impactului ce ameninţă integritatea şi func- ţionarea durabilă. Vor fi elaborate hărţile privind poluarea aerului atmosferic cu oxizi cu efect de acidifiere (SO2 şi NOx ) în ecosistemele reprezentative din bazinul fl. Nistru (zona de centru). Identificarea impactului şi riscurilor naturale şi tehnogene asupra ecosistemelor silvice din Câmpia de sud pentru elaborarea soluţiilor şi modelelor de gesti- onare durabilă şi protejare a pădurilor în baza unor măsuri de optimizare a arboretelor degradate.
2016
Va fi evaluat potenţialul ecologic al Ariilor Naturale Protejate de Stat din bazinul fl. Nistru (zona de centru) - raionul Călăraşi, estimat impactul asupra calităţii elementelor specifice şi riscul ce le ameninţă integritatea, elaborate recomandări de conservare şi extindere.Va fi determinată calitatea factorilor de mediu (aer, apă, biodiversitate) în ecosistemul Pădurea Hâncesti - Staţionarul Ecologic „Hânceşti”.Vor fi stabiliți indicatori complecși a stării factorilor de mediu în Zona umedă de valoare internaţională „Lacurile Prutului de Jos”.
2017
Va fi evaluat potenţialul ecologic al 5 ANPS din baz. fl. Nistru – raioanele administrative Călărași și Strășeni, estimat impactul asupra calităţii elementelor specifice şi a riscului ce le ameninţă integritatea. Va fi determinat gradul de poluare a solului, apei şi biotei cu SO2, NOx, metale grele (MG) și radionuclizi; starea şi abundenţa speciilor valoroase, elementele geologice; calculate Limitele Critice ale MG în componentele ANPS. Va fi realizată paşaportizarea ANPS studiate, cu evidenţierea elementelor specifice – floră, faună, geologice, conform directivelor UE. Va fi evaluată dinamica componentei calitative/cantitative a depunerilor atmosferice (solide şi lichide) în ecosistemul Pădurea Hâncesti. Va fi elaborat Planului de Management pentru Zona umedă de importanță internațională „Lacurile Prutului de Jos”. Va fi estimat impactul potențial al schimbărilor climatice asupra speciilor de stejar (Quercus robur și Q. petraea) și apreciată vitalitatea ecosistemelor silvice (zona de centru a republicii).
2015
2788.9
2016
3070.1
2017
3125.9
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0