Refacerea structurii, remedierea însuşirilor fizice şi conservarea carbonului în cernoziomurile arabile prin utilizarea în asolament a îngrăşămintelor verzi

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Cerbari Valerian Vasile
13.820.14.05/GA
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Proiecte bilaterale
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.Aplicativ2013-01-01 - 2015-10-31
2013
Se vor determina însuşirile iniţiale ale solurilor poligonului, masa verde de măzăriche (t/ha), masa rădăcinilor, umiditatea masei verzi, masa uscată a măzărichii şi a rădăcinilor (t/ha), conţinutul de NPK în masa uscată a măzărichii şi a rădăcinilor. Vor fi obţinute rezultate privind masa de măzăriche încorporată în sol şi calitatea acesteia din punct de vedere al conţinutului al elementelor biofi le (NPK). Se va identifi ca modifi carea însuşirilor solului în rezultatul încorporării a două recolte de măzăriche. Va fi calculat bilanţul substanţei organice şi carbonului în sol în rezultatul încorporării a două recolte de măzăriche. Va fi organizat un seminar pentru demonstrarea tehnologiei testate.
2014
Date privind conţinutul de umiditate şi de elemente nutritive în sol până la semănatul culturii de bază, aprecierea în luna iunie a efectului echilibrat a stării de calitate a stratului arabil al solului în rezultatul încorporării a două recolte de măzăriche. Va fi determinat volumul recoltei porumbului pe parcela-control şi pe parcela experimentală. Se va aprecia starea de calitate a stratului arabil al solului după primul an de utilizare sub cultura de bază. Se vor sistematiza şi generaliza datele obţinute şi va fi întocmit raportul anual. Se va organiza o masă rotundă cu specialiştii agricoli din gospodărie.
2015
Vor fi obținute date privind însuşirile stratului arabil al solurilor după introducerea în sol a 2 recolte de masă verde de măzăriche ca îngrășământ verde și utilizarea terenului al 2-lea an sub culturi de bază și va fi determinată recolta culturii de bază pe fășia cu măzăriche și pe fâșia martor pentru aprecierea sporului de recoltă.
2013
150.0
2014
150.0
2015
100.0
2013
0.0
2014
0.0
2015
0.0