Evaluarea managementului resurselor umane în administr.publică din R.Moldova şi determinarea indicatorilor de calcul a necesar. de personal pentru crearea unui sistem administrativ bazat pe cunoaştere

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Cojocaru Svetlana Ilarion
11.817.08.83F
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Fundamental2011-01-01 - 2013-12-31
2011
Va fi elaborat sistemul de indicatori de performanţă a managementului public în Republica Moldova. Vor fi determinate punctele tari şi punctele slabe ale politicii de resurse umane din autorităţile administraţiei. Vor fi estimate costurile şi beneficiile impactului politicilor resurselor umane asupra sistemului administrativ.
2012
Vor fi determinaţi indicatorii pentru calculul necesarului de personal pentru administraţia publică centrală, precum şi metodologia de elaborare a standardelor ocupaţionale a funcţionarilor publici din administraţia publică centrală. Va fi elaborat
2013
Vor fi examinate reglementările europene privind politicile de management al resurselor umane în administraţia publică. Vor fi identifi cate principiile metodologice de elaborare a politicilor de management al resurselor umane în administraţia publică existente în statele europene. Rezultatele investigaţiilor ştiinţifi ce publice vor fi refl ectate în reviste ştiinţifi ce din domeniu, vor fi raportate la conferinţe ştiinţifi ce. Vor fi evidenţiate oportunităţile politicilor de management al resurselor umane şi determinate riscurile politicilor de management al resurselor umane. Vor fi stabiliţi factorii ce determină principalii indicatori de calcul al necesarului de resurse umane şi vor fi făcute propuneri privind îmbunătăţirea sistemului de indicatori de calcul al necesarului de resurse umane în administraţia publică din Republica Moldova. Va fi publicată lucrarea „Managementul resurselor umane în administraţia publică din Republica Moldova”.
2011
100.0
2012
202.5
2013
178.3
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0