Aspecte clinico-experimentale în dezvoltarea intrauterină şi a factorilor ce influenţează sistemul nervos la făt

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Eţco Ludmila Anton - 2014
dr.hab Iliciuc Ion Trifan - 2013
dr.hab Iliciuc Ion Trifan - 2011
dr.hab Iliciuc Ion Trifan - 2012
11.817.09.50F
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăFundamental2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi modelat efectul embriotoxic, indus de acţiunea lezantă în doze subtoxice a nitraţilor şi adaosul suplimentar intens, utilizaţi ca aditivi alimentari, destinaţi consumului uman şi animal, asupra structurii şi funcţiilor creierului fetal la şobolani şi iepuri de laborator, precum şi asupra unor parametri morfologici şi funcţionali cerebrali în două faze ale ontogeniei (perioada embrio-feto-genezei şi postnatală). Contracararea efectelor excitotoxic, induse experimental în perioada dezvoltării embrio-fetale şi postnatală, în special juvenilă a animalelor, cu ajutorul compuşilor antioxidanţi Ca pantotenat şi Maturinol, în special a potenţialului preventiv şi/sau curativ al acestor compuşi. Va fi demonstrată experimental strategia eficace de atenuare a mecanismelor excitotoxice ale nitraţilor şi adaosului suplimentar intens, utilizaţi ca aditivi alimentari, destinate consumului uman şi animal, prin asigurarea sinergismului acţiunii factorului protector şi antioxidant. Vor fi determinate loturile de studiu cu aprecierea factorilor de risc pentru naşterea copilului prematur sau cu masa mică.
2012
Va fi elaborată conduita standardizată a gravidelor cu risc de naştere prematură şi a criteriilor etiopatogenetice ale complicaţiilor neurologice secundare la prematuri din perioada de sugar şi vârstă fragedă. Se vor utiliza tehnici ultrasonografice în identificarea femeilor cu risc de naştere prematură şi, în anumite circumstanţe, să conducă la măsuri care pot reduce rata de naştere prematură cu evaluarea capacităţii de predicţie a examenului ultrasonografic al lungimii colului uterin şi fibronectinei fetale. Vor fi elaborate criteriile debutului sever al invalidităţii neurologice la prematuri cu afecţiune lezantă severă a SNC în baza supravegherii simptomatologiei neurologice şi în funcţie de examenul psihologic şi de laborator. Vor fi propuse tehnologii contemporane de diagnostic şi conduită a gravidelor cu iminenţă de naştere prematură şi va fi determinat impactul asupra micşorării polipragmaziei la acest contingent. Va fi apreciat nivelul de adaptare a sistemului cardiovascular şi nervos autonom, starea psihoemoţională, microcirculaţia tisulară şi indicatorul integral al sănătăţii gravidei cu sarcină fiziologică şi cu iminenţă de întrerupere a sarcinii. Rezultatele obţinute vor permite evaluarea acţiunii lezante asupra SNC a nitraţilor ca factor de risc la copil şi evidenţia particularităţile clinice, imagistice şi de laborator în evoluţie. Utilizarea în practica obstetricală a factorilor de predicţie va permite identificarea femeilor cu risc de naştere prematură, în scopul elaborării măsurilor ce pot reduce rata prematurităţii extreme şi a complicaţiilor legate de prematuritate. Managementul propus pentru conduita gravidelor cu iminenţă de naştere prematură va micşora polipragmazia la acest contingent. Rezultatele obţinute vor permite administrarea argumentată a tratamentului simptomatic precoce, diminuarea complicaţiilor neurologice severe, diminuarea morbidităţii şi invalidităţii neurologice la copii.
2013
Va fi apreciată corelarea dintre valorile lungimii colului uterin şi indicilor imunobiochimici ca factori predictivi ai naşterii premature. Vor fi apreciate modifi cărilor antibioticorezistenţei a speciilor microbiene depistate la gravide pe parcursul a 5 ani pentru optimizarea tratamentului antibacterian a gravidelor cu naştere prematură. Vor fi elaborate metodele de colectare a lichidului amniotic de la pacientele cu ruperea prematură de membrane şi vor fi apreciate schimbările imunologice şi biochimice ca factori predictivi ai complicaţiilor infl amatorii materno-fetale. Va fi apreciată infl uenţa terapiei antibacteriene cu amoxicilină sau clindamicină, terapiei tocolitice, cu progesteron micronizat la parturientele cu risc de naştere prematură în dependenţă de prezenţa factorilor de predicţie asupra apariţiei complicaţiilor materne şi fetale. Vor fi urmărite simptomatologiile neurologice, neurologice la copii cu prematuritate la vârsta de un an (follow up) va permite elaborarea criteriilor debutului sever al invalidităţii neurologice la prematuri cu afecţiune lezantă severă a SNC. Vor fi evaluate metodele standartizate de conduită a gravidelor cu iminenţă de naştere prematură şi va fi determinat impactul asupra micşorării polipragmaziei la acest contingent. Va fi apreciată infl uenţa analgeziei în naşterea prematură cu elaborarea metodei optime de analgezie pentru micşorarea complicaţiilor materne şi fetale. Se vor urmări simptomatologiile neurologice la copii cu prematuritate la vârsta de un an (follow up) va permite elaborarea criteriilor debutului patologiei SNC. Se va aprecia corelativ dintre modifi cările morfologice a placentei şi a indicatorilor funcţionali ai complexului fetoplacentar va permite determinarea impactului placentei în NP.
2014
Vor fi evaluate rezultatele materne şi fetale la pacientele cu naştere prematură incluse în studiu – vor fi apreciaţi factorii de risc anamnestici şi clinici în naşterea prematură. Vor fi apreciate rezultatele materne şi fetale în urma implimentării metodelor standartizate în practica conduitei gravidelor şi parturientelor cu risc de naştere prematură (tratamentul tocolitic, progestagen, antibacterial şi corticosteroid) în dependenţă de prezenţa factorilor de predicţie. Vor fi determinate relaţiile corelative dintre modificările clinice, imagistice şi de laborator materne (indicii proinflamatorii în lichidul amniotic, serul sanguin), rezultatele neonatale şi schimbările morfologice ale placentei. Va fi evaluată simptomatologia neurologică la copiii cu prematuritate la vârsta de un an; Va fi studiat statutul somato-neurologic la copii cu prematuritate la vârsta de un an în funcţie de factorii de risc favorizanţi; Va fi determinată metoda optimală de aplicare a preparatelor cu acţiune neuroprotectoare.
2011
800.0
2012
800.0
2013
662.5
2014
662.5
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0