Evoluţia stratificării sociale în condiţiile transformării societăţii şi perspectivei de integrare europeană a Republicii Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Mocanu Victor Ioan
11.817.07.24F
2011
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
2012
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
2013
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
2014
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi identificat cadrul teoretico-metodologic de studiere a procesului de stratificare socială în contextul transformărilor social-economice, ce s-au produs în Republica Moldova în ultimele două decenii, şi impactul lor asupra structurii sociale a populaţiei. Va fi definitivat conceptul şi elaborat programul de cercetare a structurii şi stratificării sociale a populaţiei, vor fi determinaţi indicatorii de măsurare a stratificării sociale din Republica Moldova şi comparaţi cu alte ţări din regiune, inclusiv cu ţările membre ale UE.
2012
Va fi colectată, analizată şi prelucrată informaţia statistică şi empirică la tema cercetării cu scopul de a identifica procesele stratificării sociale. Va fi elaborat şi aplicat un chestionar sociologic care să pună în evidenţă opiniile populaţiei din mediul rural privind factorii, schimbările social-economice şi politice care s-au produs în Republica Moldova în ultimele două decenii şi impactul lor asupra structurii sociale.
2013
Vor fi identifi cate tendinţele generale ale stratifi cării sociale, evidenţiate cele mai active grupuri sociale în cadrul proceselor politice, economice, culturale şi demografi ce din Republica Moldova. Va fi determinat rolul principalilor factori sociali cu impact asupra proceselor de stratifi care socială în diferite sfere ale vieţii sociale, diverse regiuni geografi ce şi tipuri de localităţi (urbane - rurale).
2014
Vor fi generalizate datele empirice ale cercetărilor sociologice cu scopul de a identifica procesele stratificării sociale în mediul urban și rural. Vor fi identificați factorii și schimbările social-economice şi politice care s-au produs în țară în ultimele două decenii şi impactul lor asupra structurii sociale. Va fi editată monografia: „Evoluţia stratificării sociale în condiţiile transformării societăţii şi perspectivei de integrare europeană a Republicii Moldova”. Materialele cercetării sociologice vor fi prezentate la conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională: „Stratificarea socială a populaţiei din Republica Moldova: probleme şi perspective” și mediatizate în presă şi emisiuni radio/televizate.
2011
1005.9
2012
1005.9
2013
1030.4
2014
1106.6
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0