Conservarea ex situ şi in situ a agrobiodiversităţii, managementul şi utilizarea eficientă a resurselor genetice vegetale în agricultura Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Ganea Anatolie Ion
11.817.04.08A
2011
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
2012
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
2013
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
2014
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
BiotehnologieAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi determinat gradul de răspândire a unor predecesori sălbatici ai cultivarelor în ecosistemele forestiere din zona centrală a ţării şi elaborate propuneri de restabilire a populaţiilor degradate, precum şi specificul de conservare dinamică on farm a mostrelor locale de plante agricole în diferite localităţi rurale. Se vor poziţiona gospodăriile ţărăneşti şi se va colecta material vegetal. Se vor obţine date referitoare la manifestarea caracterelor cantitative şi a rezistenţei formelor locale de porumb la factorii abiotici şi biotici stresogeni care vor fi utilizate la elaborarea “paşapoartelor” electronice ale caracterelor distinctive pentru fiecare mostră. Se va efectua multiplicarea şi caracterizarea unor mostre noi de latir, bob, fasole şi năut după caractere botanice şi indici agronomici valoroşi, iar materialul semincer obţinut va fi depozitat. În baza utilizării metodelor de laborator se va obţine informaţie ştiinţifică privind clasterizarea diferitelor genotipuri din genul Vigna după gradul de toleranţă la unele stresuri abiotice. Vor fi obţinute rezultate despre manifestarea fenotipică a genelor mutante de tomate în corelare cu caracterele agronomice ale genotipurilor respective, se vor evalua liniile din populaţiile hibride F6-F9 în pepinierele de control şi concurs, iar prin metode de laborator un set de genotipuri vor fi apreciate după rezistenţa la arşiţă, secetă şi temperaturi coborîte la nivel de sporofit şi gametofit masculin. Se va determina potenţialul de productivitate al formelor contraste din cadrul a patru specii din genul Cuphea, se va efectua descrierea lor morfologică şi analiza comparativă a toleranţei la stresurile abiotice şi biotice. Va fi efectuată aprecierea fiziologo-biochimică a viabilităţii seminţelor unor culturi cerealiere păstrate în diferite condiţii şi studiată reacţia genotipurilor faţă de influenţa factorilor de stres (gama-radiaţia şi temperaturile stresante), se va elucida acţiunea factorilor fizici (câmpuri slabe electromagnetice) asupra efectelor de reparaţie şi protecţie ale seminţelor în perioada conservării ex situ. În aspectul “paşaportizării” biochimice a genofondului vegetal vor fi obţinute rezultate privind caracteristica unui set de genotipuri de plante cerealiere păioase din colecţia ex situ şi a celor perspective după conţinutul polifenoloxidazei (PFO), glutenului umed, al proteinelor glutenice şi celor sumare din seminţe. Se vor efectua activităţi de perfectare, completare şi extindere a capacităţii de administrare a datelor privind conservarea ex situ, in situ şi on farm a resurselor genetice vegetale, actualizarea şi monitorizarea în Sistem a informaţiei ce ţine de colecţiile de plante de cultură din cadrul instituţiilor de profil de pe teritoriul Republicii Moldova.
2012
Se vor obţine date ştiinţifice referitoare la inventarierea in situ a populaţiilor unor rude sălbatice ale culturilor agricole (5 specii pilot) în ecosistemele forestiere din zona de nord a Republicii Moldova. Va fi efectuată GPS-poziţionarea şi colectarea formelor locale ale plantelor de cultură în gospodăriile ţărăneşti din localităţile rurale. Un set de populaţii locale de porumb va fi caracterizat după indici morfologici şi agronomici, precum şi după toleranţa lor faţă de stresurile abiotice. Se vor obţine date comparative privind comportamentul unor specii sălbatice din genul Cicer, donatori ai rezistenţei la stresurile abiotice şi biotice, în condiţiile zonei centrale a republicii şi se vor obţine hibrizi intraspecifici în cadrul genului Cicer. La nivel de gametofit masculin va fi efectuată evaluarea unor genotipuri de latir, linte şi fasole după capacităţile lor adaptive. Vor fi caracterizate, reproduse şi conservate mostre locale, soiuri, specii sălbatice şi populaţii hibride de tomate, genotipuri ale speciilor din genul Cuphea. Se vor obţine date experimentale pentru „paşaportizarea” morfo-biologică şi agronomică a mostrelor noi de ardei şi pătlăgele vinete şi vor fi create soiuri noi cu un complex de caractere valoroase. Va fi determinată reacţia seminţelor unor genotipuri de porumb păstrate în diferite condiţii după indici fiziologici şi biochimici în scopul optimizării metodelor de conservare ex situ. Se vor caracteriza mostre de culturi cerealiere după activitatea enzimei polifenoloxidaza sub acţiunea unor factori abiotici stresanţi. Va fi completat Sistemul naţional de informaţii ReGen cu date de evaluare a mostrelor de colecţie.
2013
Vor fi inventariate in situ populaţiile unor rude sălbatice ale culturilor pomicole (5 specii pilot) în ecosistemele forestiere din Zona de Sud a Republicii Moldova. Se va executa GPS-poziţionarea şi colectarea materialului semincer şi săditor al formelor locale de plante. Va fi descrisă manifestarea caracterelor cantitative şi calitative la genotipuri de porumb cu mutaţii spontane în dependenţă de condiţiile climaterice şi identificaţi donatori de caractere preţioase; estimate şi reproduse specii sălbatice, forme locale mutante, soiuri şi populaţii hibride de tomate. După indicii morfo-biologici şi agronomici vor fi caracterizate genotipuri noi de ardei şi vinete şi se vor selecta linii perspective cu un complex de caractere valoroase. Va fi menţinută (6,5 mii mostre) şi reprodusă (530 forme) colecţia de plante. Vor fi completate Sistemele de informaţii Cartoteca cu surse noi bibliografi ce şi ReGen cu date de paşaport şi cele a evaluării mostrelor de resurse genetice vegetale.
2014
Se vor obține date experimentale privind site-urile de răspândire a populațiilor de Prunus avium, Malus sylvestris, Cornus mas, Pyrus pyraster și Corylus avellana în limitele unor arii naturale protejate de stat și în afara lor; se va efectua poziționarea plantelor pomicole locale cultivate tradițional în gospodăriile țărănești și se vor colecta materialul semincer și săditor pentru fondarea Băncii de Gene de câmp. În rezultatul descrierii manifestării caracterelor cantitative şi calitative la linii și forme mutante de porumb cu gene identificate și cele neidentificate vor fi evidențiate genotipuri ce prezintă interes ca donatori de gene prețioase pentru ameliorarea culturii; prin evaluarea unui set din 80 de selectări individuale de năut vor fi scoase în evidență circa 20 de familii cu o productivitate superioară soiurilor-martor cu 10-30% și alte caractere valoroase; descrierea complexă morfo-biologică a soiurilor, liniilor mutante și a populațiilor hibride de tomate va permite reliefarea donatorilor prețioși de productivitate și rezistență; se vor obține hibrizi distanţi Cuphea viscosissima Jacq. x Cuphea lanceolata Ait. cu un înalt heterozis reproductiv şi adaptativ și se vor evalua populaţii hibride F2 în scopul determinării eredității caracterelor cantitative și a coeficientului de heritabilitate. Vor fi obținute rezultate privind acțiunea factorilor fizici (temperaturi joase, iradierea milimetrică etc.) asupra semințelor culturilor legumicole în scopul măririi viabilității lor în condițiile conservării ex situ, precum și elucidate efectele reparative și protectoare ale iradierii milimetrice în condiții nefavorabile ale mediului. Vor fi caracterizate unele soiuri de plante cerealiere păioase şi leguminoase din colecţia ex situ după conţinutul cantitativ al proteinelor de rezervă din seminţele de grâu, triticale, năut şi soia și se va determina activitatea inhibitorilor proteinici la genotipurile de năut. Ca rezultat al perfectării structurii bazei de date ReGen se va realiza obiectivul privind controlul și evidența procesului de documentare a materialului semincer în cadrul Băncii de Gene.
2011
1190.0
2012
1293.0
2013
1338.1
2014
1245.9
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0