Modele, metode de calcul şi analiză întru promovarea dezvoltării durabile a complexului energetic şi sporirii securităţii energetice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Berzan Vladimir Petru
11.817.06.01F
Institutul de Energetica al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Eficienţă energetică şi valorificarea resurselor regenerabile de energieFundamental2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi elaborată concepţia dezvoltării legăturilor intrasistemice şi intersistemice ale sistemului electroenergetic în baza tehnologiilor noi de transport şi distribuţie a energiei electrice şi utilaje de reglare întru sporirea eficienţei de funcţionare a sistemului electroenergetic şi a promovării integrării lui cu sistemele energetice ale ţărilor vecine. Se va elabora modelul matematic bazat pe abordarea sistemică a provocărilor interne şi externe, inclusiv ale legăturilor mutuale ale indicatorilor securităţii energetice şi indicatorilor de dezvoltare economică şi ale situaţiei ecologice întru monitorizarea indicatorilor securităţii energetice. Se vor elabora şi argumenta metoda precisă şi softu-uri de calcul al parametrilor liniilor cu multe conductoare (metoda volumelor finite), precum şi metoda modulaţiei sincrono-vectorială pentru studierea funcţionării în paralel a convertoarelor de energie electrică alimentate de la surse de energie regenerabilă întru racordarea la reţelele electrice.
2012
Vor fi elaborate modele matematice pentru sistemul electroenergetic unificat Moldova-Ucraina, module de convertire a datelor necesare pentru calcularea regimurilor dinamice în sistem, metode de calcul ale parametrilor liniilor de diferită construcţie şi de simulare matematică a proceselor în convertoarele electronicii de putere întru îmbunătăţirea calităţii energiei electrice şi a regimurilor de funcţionare a sistemului electroenergetic, ce posedă proprietăţi caracteristice reţelelor de tip „smart grid”. Vor fi cercetate regimuri tranzitorii electromecanice în sistemul electroenergetic Moldova-Ucraina întru depistarea punctelor slabe şi elaborarea recomandărilor de fortificare a stabilităţii de funcţionare a sistemului electroenergetic unificat. Va fi efectuată analiza fezabilităţii construcţiei liniei LEA 110 kV de tip LEDA pe porţiunea Bălţi-Biliceni-Brînzenii Noi, cu estimarea costurilor pentru variantele de realizare a porţiunii examinate în baza liniilor de tip LEDA compacte şi tradiţionale, cu recomandarea celei mai avantajoase soluţii din punct de vedere economic. Se vor calcula şi determina repartiţiile câmpului electric pentru deschizăturile diferitor tipuri de linii electrice (tradiţionale, compacte, LEDA) cu un circuit şi două circuite cu metoda volumelor finite întru elaborarea recomandărilor de sporire a gradului de uniformitate a câmpului electric prin optimizarea realizării lor constructive. Se vor cerceta regimurile de funcţionare a sistemelor complexe de conversie a energiei electrice în baza convertoarelor electronice de putere cu topologie diversă a schemei de alimentare de la mai multe surse de energie de tipul pile de combustie, cu scopul îmbunătăţirii calităţii energiei la bornele de ieşire ale convertoarelor.
2013
Se vor determina criteriile pentru subsistemele de automatică întru asigurarea fi abilităţii de funcţionare în regimurile static şi dinamic a sistemului electroenergetic. Se vor elabora noi abordări în gestionarea energeticii din punct de vedere a asigurării securităţii energetice şi promovării optimale a investiţiilor în sector, în baza analizei unor scenarii de dezvoltare a ramurii. Se va elabora modelul matematic şi softul de calcul a câmpului electric al LEA cu estimarea cantitativă şi calitativă a infl uenţei elementelor LEA asupra parametrilor liniei. Se vor elabora algoritmii de dirijare cu sistemele de comandă bazate pe principiul modulaţiei vectoriale întru îmbunătăţirea calităţii energiei convertoarelor de putere în schema cu multe invertoare.
2014
Se vor elabora, adapta, perfecţiona scheme echivalente şi modele matematice, algoritmi şi procedee de calcul a regimurilor şi proceselor în sistemul electroenergetic, inclusiv, cu linii de tip LEDA, care posedă proprietăţi de „Smart grid”; se vor simula regimuri staţionare de funcţionare la conectarea la nodurile reţelei surselor de generare eoliene prin linii electrice de tip LEDA 110 kV cu formulare cerinţe tehnice pentru structuri de acest tip cu scopul implementării lor în sistemul electroenergetic. Se vor propune soluţii de dezvoltarea a structurii bazei de date a modelului de calcul a nivelului securităţii energetice a ţării, cu elaborarea recomandărilor de ameliorare a situaţiei în sectorul energetic şi de sporire a securităţii energetice a ţării; se va estima impactului implementării componentelor de tip „Smart grid” asupra indicatorilor securităţii energetice. Se vor elabora algoritmi şi soluţii de dirijare cu echipamente de conversie a energiei electrice cu structura complex, utilizate în acţionări electrice automatizate şi pentru distribuţia energiei electrice; se va elabora conceptul şi confecţiona mostra de laborator a instalaţiei de transformare a parametrilor energiei electrice cu funcţii inteligente pentru distribuţia directă a energiei din reţeaua de 10 kV.
2011
804.7
2012
927.5
2013
1008.0
2014
1165.5
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0