Cercetarea proprietăţilor fizice a metalelor lichide şi solide într-un larg al stărilor (temperaturi joase şi înalte supuse deformaţiilor)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Băncilă Simion
11.817.05.26F
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeFundamental2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Vor fi selectate metodele optimale aplicate pentru studiul experimental al parametrilor termici ai metalelor, reieşind din rezultatele obţinute în ultimii ani de către diferiţi autori. În scopul micşorării erorilor admise în determinarea parametrilor termici ai metalelor se vor proiecta şi asambla anumite modificări ale instalaţiilor, ce vor permite inclusiv mărirea diapazonului stărilor studiate. Calitatea rezultatelor obţinute va fi apreciată în urma studiului experimental al parametrilor termici ai metalelor cu temperatura înaltă de topire, cum ar fi (Ta, Mo, Nb) şi comparate rezultatele obţinute cu cele publicate în literatura de specialitate. Vor fi determinaţi experimental parametrii nominalizaţi şi prelucrate rezultatele obţinute cu ajutorul calculatorului.
2012
Vor fi sistematizate rezultatele experimentale obţinute privind dependenţele de temperatură ale parametrilor termici (difuzivitatea, capacitatea şi conductibilitatea termică) a patru metale cu temperatura relativ joasă de topire şi a lantanidelor (La, Pr, Nd şi Ce) la temperaturile de 300-2400 K.
2013
Se vor elabora planurile şi programele de cercetare. Vor fi comparate rezultatele obţinute, în cadrul proiectului, privind dependenţele de temperatură a parametrilor termici cu rezultatele altor autori. Vor fi stabilite dependenţele de temperatură a funcţiei lui Lorentz λ/γ=f(T) pentru lantanide şi pentru metalele Sn, In, Ga şi TI. Vor fi construite grafi ce şi completate tabele privind dependenţele conductibilităţii electrice şi a conductibilităţii termice de numărul de masă a metalelor La, Pr, Nd, Ce, Sc, Y şi Ga. Vor fi construite grafi ce privind proprietăţile termice ale metalelor studiate. Scrierea şi prezentarea raportului ştiinţific anual.
2014
Vor fi obţinute polinoamele interpolare Cp = Cp (T) privind dependenţele de temperatură a capacităţii termice a metalelor La, Pr, Nd şi Ce. Vor fi completate tabelele din chestionar cu valorile componentelor electronice ale capacităţilor molare pentru lantanide şi Sn, In, Tl şi Ga. Vor fi completate tabelele cu mărimile variaţiilor prin salt a parametrilor termodinamici la tranziţiile de fază de speţa I-a a metalelor studiate.
2011
82.0
2012
82.3
2013
85.3
2014
98.3
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0